Platforma o vysílání pracovníků

Ručení zadavatele

Ručí zadavatel/zadavatelka vysílajícího podniku za nároky na odměnu vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců/zaměstnankyň?

Většinou pracují vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci / vyslané nebo dočasně přidělené zaměstnankyně na plnění zakázky (smlouva o poskytnutí služeb), kterou jejich zaměstnavatel/zaměstnavatelka přijal/přijala od zadavatele nebo zadavatelky.

Řada rakouských předpisů ustanovuje, že také zadavatel nebo zadavatelka ručí za odměnu, příspěvky na sociální pojištění a mzdové příplatky pro Fond dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví.

Ručení zadavatele představuje pro zaměstnance/zaměstnankyni další možnost, jak se dobrat k odměně, která mu/jí náleží.

S ručením zadavatele jsou pro zaměstnance/zaměstnankyně, zadavatele/zadavatelky, zaměstnavatele/zaměstnavatelky a přejímajícího zaměstnavatele spojená specifická, v následujícím textu popsaná práva a povinnosti.

Práva vyslaných a dočasně přidělených zaměstnanců/zaměstnankyň

1. Sídlo zaměstnavatele/zaměstnavatelky (často zadavatele/zadavatelky) je ve třetím státě (stát není členem EU nebo EHP, ani se nejedná o Švýcarsko) a nejsou žádné stavební práce.

Vyslaný zaměstnanec / vyslaná zaměstnankyně může uplatnit nárok na v Rakousku stanovenou minimální odměnu i vůči zadavateli/zadavatelce, pokud je zadavatel/zadavatelka podnikatelem/podnikatelkou.

Dočasně přidělený zaměstnanec / dočasně přidělená zaměstnankyně může nárok na minimální odměnu – vedle uplatnění nároku vůči zaměstnavateli/zaměstnavatelce - uplatnit také vůči přejímajícímu zaměstnavateli. Přitom musí minimální odměnu zásadně požadovat nejprve od svého zaměstnavatele / své zaměstnavatelky (přidělujícího subjektu (agentury práce)).

2. Zaměstnanec provedl /zaměstnankyně provedla stavební práce

Vyslaný zaměstnanec / vyslaná zaměstnankyně může uplatnit nárok na v Rakousku stanovenou minimální odměnu také vůči zadavateli/zadavatelce stavebních prací, pokud je zadavatel/zadavatelka přímým zadavatelem / přímou zadavatelkou zaměstnavatele/zaměstnavatelky.

Vůči prvnímu zadavateli / první zadavatelce (např. soukromému stavebníkovi) však lze uplatnit nárok pouze tehdy, pokud před zadáním zakázky věděl/věděla o nezaplacení odměn nebo toto musel/musela na základě zjevných známek považovat za možné a smířil/smířila se s tím.

Pokud je v rámci pokusu o obcházení předpisů udělena po původním zadavateli / původní zadavatelce a jeho dodavateli / její dodavatelce jedna nebo několik dílčích zakázek s úmyslem vyhnout se ručení původního zadavatele / původní zadavatelky (který/která už přece není přímým smluvním partnerem zaměstnavatele/zaměstnavatelky), může přesto za určitých předpokladů původní zadavatel/zadavatelka ručit.

Přeshraničně dočasně přidělený zaměstnanec / přeshraničně dočasně přidělená zaměstnankyně může uplatnit nárok na v Rakousku stanovenou minimální odměnu také vůči zadavateli/zadavatelce stavebních prací, pokud je zadavatel/zadavatelka přejímajícím zaměstnavatelem/zaměstnavatelkou zaměstnance/zaměstnankyně.

Přitom není nutné, aby byl zadavatel / byla zadavatelka (přejímající zaměstnavatel / přejímající zaměstnavatelka) přímým zadavatelem / přímou zadavatelkou zaměstnavatele/zaměstnavatelky. Vůči prvnímu zadavateli / první zadavatelce však lze uplatnit nárok pouze tehdy, pokud před zadáním zakázky věděl/věděla o nezaplacení odměn nebo toto musel/musela na základě zjevných známek považovat za možné a smířil/smířila se s tím. První zadavatel/zadavatelka zpravidla nebude přejímajícím zaměstnavatelem / přejímající zaměstnavatelkou a nebude ručit.

Aby vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec / vyslaná nebo dočasně přidělená zaměstnankyně mohl/mohla uplatnit ručení zadavatele/zadavatelky,

  • musí o pohledávce z titulu odměny informovat Fond dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK) nejpozději osm týdnů po splatnosti odměny
  • musí spolu s touto informací uvést konkrétní částku, období výplaty mzdy, zaměstnavatele/zaměstnavatelku, místo, čas a druh pracovních výkonů a
  • nezaplacená odměna nesmí být propadlá ani promlčená.

Pozor! Nároky na odměnu mohou zaniknout v relativně krátkých lhůtách. Fond BUAK by proto měl být informován co nejrychleji!

Fond BUAK na základě informací od vyslaného nebo dočasně přiděleného zaměstnance / vyslané nebo dočasně přidělené zaměstnankyně vyšetří podklady pro vymáhání odměny. Dále podpoří zaměstnance/zaměstnankyni při výpočtu pohledávky a při vypátrání zadavatele/zadavatelky, který/která připadá v úvahu pro ručení.
Sdělí zadavateli/zadavatelce, dodavateli/dodavatelce a zaměstnanci/zaměstnankyni výsledky svého šetření a sdělí částku pohledávky z titulu odměny, která podle jeho nezávazného názoru existuje.

Fond BUAK tím odůvodní ručení zadavatele, přičemž výše ručení je omezena sdělenou částkou.

Pokud zadavatel/zadavatelka částku sdělenou fondem BUAK nezaplatí, musí zaměstnanec/zaměstnankyně postupovat proti zadavateli/zadavatelce občanskoprávní žalobou. Teprve v tomto řízení bude rozhodnuto, zda zadavatel/zadavatelka skutečně ručí.

Žalobu lze podat jen ve lhůtě do devíti měsíců od splatnosti příslušné odměny.

3. Zaměstnavatel/zaměstnavatelka je subdodavatelem/subdodavatelkou v rámci veřejné zakázky

Z EU, EHP nebo Švýcarska vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec / z EU, EHP nebo Švýcarska vyslaná nebo dočasně přidělená zaměstnankyně může uplatnit nárok na v Rakousku stanovenou minimální odměnu také vůči zadavateli/zadavatelce, který/která

  • jako podnikatel/podnikatelka přijal/přijala zakázku, kterou zadal/zadala veřejný zadavatel / veřejná zadavatelka, přičemž nemusí existovat žádný přímý smluvní vztah k veřejnému zadavateli / veřejné zadavatelce
  • je přímým zadavatelem / přímou zadavatelkou zaměstnavatele/zaměstnavatelky jako subdodavatel/subdodavatelka a
  • minimálně jednu část zakázky nepřípustně postoupil/postoupila dále.

Pokud je v rámci pokusu o obcházení předpisů udělena po původním zadavateli / původní zadavatelce a jeho dodavateli / její dodavatelce jedna nebo několik dílčích zakázek s úmyslem vyhnout se ručení původního zadavatele / původní zadavatelky (který/která už přece není přímým smluvním partnerem zaměstnavatele/zaměstnavatelky), může přesto za určitých předpokladů původní zadavatel/zadavatelka ručit.

Ve stavebním sektoru podporuje fond BUAK zaměstnance/zaměstnankyni při vypátrání zadavatele/zadavatelky, který/která připadá v úvahu pro ručení. Veřejný zadavatel / veřejná zadavatelka musí podat informaci o přípustnosti postoupení zakázky.

Specifické povinnosti pro zadavatele/zadavatelky vyplývající z ručení zadavatele – vztah k dodavateli/dodavatelce (zaměstnavateli/zaměstnavatelce)

  • V rámci šetření u fondu BUAK ohledně sdělených nároků na odměnu jsou všichni zadavatelé povinni / všechny zadavatelky povinny podat fondu BUAK na jeho požádání informace o zakázkou pověřených podnicích a o postoupení stavebních prací. V případě odepření informace platí po dobu odpírání domněnka, že odpírající zadavatel/zadavatelka je také přímým zadavatelem / přímou zadavatelkou všech následně zakázkami pověřených podniků a že tudíž ručí i za pohledávky vzniklé z titulu odměny zaměstnanců/zaměstnankyň těchto podniků.
  • Stejná pravidla ve prospěch zaměstnance/zaměstnankyně jsou stanovena v souvislosti s ručením při zadávání dílčích zakázek v rámci jedné veřejné zakázky.

Zaměstnavatel/zaměstnavatelka (= zakázkou pověřený dodavatel / zakázkou pověřená dodavatelka)

  • musí na požádání fondu BUAK poskytnout informace zejména o tom, na kterých stavbách, po jakou dobu a kteří zaměstnanci byli zaměstnáni / které zaměstnankyně byly zaměstnány, jaké stavební výkony byly postoupeny dalším subjektům a jaká odměna za práci byla zaplacena – v případě odepření informací nebo nesprávných informací hrozí peněžité tresty ve správním řízení až do výše 20 000 eur
  • ztrácí nárok na svoji odměnu za dílo vůči zadavateli/zadavatelce v takovém rozsahu, v jakém tento vynaložil / tato vynaložila platby za nárok na odměnu zaměstnance/zaměstnankyně a případné náklady soudního řízení; v případě již obdržené odměny za dílo musí zadavateli/zadavatelce nahradit částku, kterou tento/tato na nároky na odměnu a případné náklady soudního řízení musí vynaložit.