Platforma vysielaných pracovníkov

Zodpovednosť zadávateľa/zadávateľky

Zodpovedá zadávateľ/zadávateľka vysielajúcej spoločnosti za nároky na odmenu vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov/zamestnankýň?

V mnohých prípadoch pracujú vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne v rámci plnenia zákazky (zmluva o poskytovaní služby), ktorú ich zamestnávateľ/zamestnávateľka prijal od zadávateľa/zadávateľky.

Súbor rakúskych predpisov stanovuje, že aj zadávateľ alebo zadávateľka zodpovedá za odmenu, príspevky na sociálne zabezpečenie a príplatky k platu pre fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve.

Zodpovednosť zadávateľa/zadávateľky je pre zamestnancov/zamestnankyne ďalšou možnosťou získania príslušnej odmeny.

So zodpovednosťou zadávateľa/zadávateľky sú pre zamestnancov/zamestnankyne, zadávateľov/zadávateľky, zamestnávateľov/zamestnávateľky a zamestnávajúcich/zamestnávajúce spojené práva a povinnosti opísané v nasledujúcich častiach.

Práva vyslaných a sprostredkovaných zamestnancov/zamestnankýň

1. Sídlo zamestnávateľa/zamestnávateľky (často dodávateľa/dodávateľky) je v tretej krajine (štát nie je ani členským štátom EÚ, ani štátom EHS, ani Švajčiarsko) a nejde o žiadne stavebné práce

Vyslaný zamestnanec/vyslaná zamestnankyňa si môže uplatniť nárok na minimálnu mzdu stanovenú v Rakúsku aj voči zadávateľovi/zadávateľke, ktorý/-á je podnikateľom/podnikateľkou.

Sprostredkovaný zamestnanec/sprostredkovaná zamestnankyňa si môže uplatniť nárok na minimálnu odmenu – popri uplatnení si tohto nároku voči zamestnávateľovi/zamestnávateľke – aj voči zamestnávajúcemu/zamestnávajúcej. Pritom musí zamestnanec/zamestnankyňa vyžadovať minimálnu mzdu najprv od svojho zamestnávateľa/zamestnávateľky (sprostredkovateľa/sprostredkovateľky).

2. Zamestnanec/zamestnankyňa vykonala stavebné práce

Vyslaný zamestnanec/vyslaná zamestnankyňa si môže uplatniť nárok na minimálnu mzdu stanovenú v Rakúsku aj voči zadávateľovi/zadávateľke stavebných prác, pokiaľ je zadávateľ/zadávateľka priamym zadávateľom/priamou zadávateľkou zamestnávateľa/zamestnávateľky.

Voči prvotnému zadávateľovi/prvotnej zadávateľke (napr. súkromnému stavebníkovi) možno nárok uplatniť len vtedy, keď prvotný zadávateľ/prvotná zadávateľka pred poverením vedel/-a o nevyplatení mzdy alebo to na základe zjavných dôkazov skutočne musel/-a považovať za možné a nekonal/-a.

Keď sa v rámci obchádzania podľa pôvodného zadávateľa/pôvodnej zadávateľky a jeho dodávateľa/dodávateľky úmyselne vystaví jedna alebo viac vedľajších zmlúv s cieľom obísť zodpovednosť pôvodného zadávateľa/pôvodnej zadávateľky (ktorý už nie je priamy zmluvný partner/priama zmluvná partnerka zamestnávateľa/zamestnávateľky), môže byť za určitých predpokladov pôvodný zadávateľ/pôvodná zadávateľka predsa zodpovedný/-á.

Cezhranične sprostredkovaný zamestnanec/cezhranične sprostredkovaná zamestnankyňa si môže uplatniť nárok na minimálnu mzdu stanovenú v Rakúsku aj voči zadávateľovi/zadávateľke stavebných prác, pokiaľ je zadávateľ/zadávateľka zamestnávajúcim/zamestnávajúcou zamestnanca/zamestnankyne.

Pritom nie je povinné, aby zadávateľ/zadávateľka (zamestnávajúci/zamestnávajúca) bol/-a priamym zadávateľom/priamou zadávateľkou zamestnávateľa/zamestnávateľky. Voči prvotnému zadávateľovi/prvotnej zadávateľke možno nárok uplatniť len vtedy, keď prvotný zadávateľ/prvotná zadávateľka pred poverením vedel/-a o nevyplatení mzdy alebo to na základe zjavných dôkazov skutočne musel/-a považovať za možné a nekonal/-a. Spravidla pôvodný zadávateľ/pôvodná zadávateľka nebýva zamestnávajúci/zamestnávajúca a nemá zodpovednosť.

Aby mohol vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnanec, resp. aby mohla vyslaná alebo sprostredkovaná zamestnankyňa uplatniť zodpovednosť zadávateľa/zadávateľky,

  • má povinnosť o požiadavke odmeny informovať fond pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) najneskôr osem týždňov po splatnosti odmeny.
  • má povinnosť okrem informácie o konkrétnej sume zadať čas vyplácania mzdy, zamestnávateľa/zamestnávateľky, miesto, čas a druh pracovných výkonov a
  • nevyplatená odmena nesmie ani prepadnúť, ani sa premlčať.

Pozor! Nároky na odmenu môžu v relatívne krátkom čase zaniknúť. Preto by ste mali informovať fond BUAK tak rýchlo, ako to len bude možné!

Fond BUAK vyšetruje podklady žiadosti o vyplatenie odmeny na základe informácií od vyslaného alebo sprostredkovaného zamestnanca/vyslanej alebo sprostredkovanej zamestnankyne. Ďalej podporuje zamestnanca/zamestnankyňu pri výpočte požadovanej mzdy a pri vypátraní prípadného zodpovedného zadávateľa/prípadnej zodpovednej zadávateľky.

Odovzdáva zadávateľovi/zadávateľke, dodávateľovi/dodávateľke a zamestnancovi/zamestnankyni výsledky vyšetrovania a oznamuje sumu požadovanej odmeny, ktorá podľa jeho nezáväzného názoru prináleží zamestnancovi/zamestnankyni.

Fond BUAK tým zdôvodňuje zodpovednosť zadávateľa/zadávateľky, pričom prostredníctvom sprostredkovanej sumy ide o obmedzenú zodpovednosť.

Ak zadávateľ/zadávateľka nezaplatí sumu uvedenú fondom BUAK, musí zamestnanec/zamestnankyňa v každom prípade postupovať podaním občianskoprávnej žaloby voči zadávateľovi/zadávateľke. Až potom sa rozhodne, či je zadávateľ/zadávateľka skutočne zodpovedný/-á.
Žalobu možno podať len do deviatich mesiacov od splatnosti danej odmeny.

3. Zamestnávateľ/zamestnávateľka je vedľajší dodávateľ/vedľajšia dodávateľka v rámci zákazky verejného sektora

Zamestnanec vyslaný alebo sprostredkovaný z EÚ, EHP či zo Švajčiarska/zamestnankyňa vyslaná alebo sprostredkovaná z EÚ, EHP či zo Švajčiarska si môže nárok na minimálnu mzdu stanovenú v Rakúsku uplatniť aj voči zadávateľovi/zadávateľke, ktorý/-á

  • ako podnikateľ/podnikateľka prijal/-a zákazku, ktorá bola zadaná iným verejným obstarávateľom/inou verejnou obstarávateľkou, pričom nemusí existovať priamy pracovnoprávny vzťah k verejnému obstarávateľovi/verejnej obstarávateľke,
  • priamy zadávateľ/priama zadávateľka zamestnávateľa/zamestnávateľky je ako subdodávateľ/subdodávateľka a 
  • nelegálne poskytol/poskytla aspoň časť zákazky.

Keď sa v rámci obchádzania podľa pôvodného zadávateľa/pôvodnej zadávateľky a jeho dodávateľa/dodávateľky úmyselne vystaví jedna alebo viac vedľajších zmlúv s cieľom obísť zodpovednosť pôvodného zadávateľa/pôvodnej zadávateľky (ktorý už nie je priamy zmluvný partner/priama zmluvná partnerka zamestnávateľa/zamestnávateľky), môže byť za určitých predpokladov pôvodný zadávateľ/pôvodná zadávateľka predsa zodpovedný/-á.

V oblasti stavebníctva podporuje fond BUAK zamestnanca/zamestnankyňu pri vypátraní prípadného zodpovedného zadávateľa/prípadnej zodpovednej zadávateľky. Verejný zadávateľ/verejná zadávateľka má povinnosť informovať o prípustnosti predania zákazky.

Špecifické povinnosti zadávateľov/zadávateliek vyplývajúce zo zodpovednosti zadávateľa/zadávateľky – vzťah k dodávateľovi/dodávateľke (zamestnávateľovi/zamestnávateľke)

  • V rámci dokazovania v BUAK k obhájeným nárokom na odmenu sú všetci zadávatelia povinní/všetky zadávateľky povinné poskytnúť BUAK na jeho žiadosť informácie o poverených podnikoch a predaní stavebných výkonov. V prípade odmietnutia poskytnutia informácií sa počas trvania odmietnutia predpokladá, že odmietajúci zadávateľ/odmietajúca zadávateľka je aj priamym zadávateľom/priamou zadávateľkou všetkých následne poverených podnikov, a preto zodpovedá aj za vyplatenie odmeny zamestnancov/zamestnankýň týchto podnikov.
  • Rovnaké pravidlá sú stanovené aj v súvislosti so zodpovednosťou pri predaní vedľajšej zákazky v rámci zákazky verejného sektora v prospech zamestnanca/zamestnankyne.

Zadávateľ/zadávateľka (= poverený dodávateľ/poverená dodávateľka)

  • má povinnosť na vyžiadanie odovzdať fondu BUAK informácie predovšetkým o tom, ktorí zamestnanci/zamestnankyne boli zamestnaní/-é na ktorých staveniskách a na ako dlho, ktoré stavebné výkony sa predali ďalej a aká odmena bola vyplatená – v prípade odmietnutia poskytnutia informácií alebo nesprávnych informácií hrozia správne sankcie až do výšky 20 000 €
  • stráca nárok na svoju mzdu voči zadávateľovi/zadávateľke v rozsahu, v ktorom on/ona vynakladá úhrady na nárok na odmenu zamestnanca/zamestnankyne a prípadné náklady na súdny proces, a má povinnosť pri už doručenej mzde zadávateľovi/zadávateľke nahradiť sumu, ktorú on/ona vynaložil/-a na nároky na odmenu a prípadné náklady na súdny proces.