Platforma vysielaných pracovníkov

Ktoré podklady musia mať pripravené zahraniční zamestnávatelia?

Zamestnávatelia so sídlom v členskom štáte EÚ/EHS alebo vo Švajčiarsku musia zabezpečiť, aby na pracovisku alebo mieste určenia v Rakúsku boli k dispozícii alebo prístupné v čitateľnej elektronickej forme nasledujúce podklady:

  • doklad o prihlásení do cudzineckého systému sociálneho zabezpečenia (dokument systému sociálneho zabezpečenia A 1) alebo pokiaľ zamestnávateľ môže dôkazmi v čase vyšetrovania preukázať v nemeckom jazyku, že mu nebolo umožnené vymôcť vydanie tohto dokumentu pred odoslaním, žiadosť o vydanie osvedčenia A1 aj s potvrdením príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, že vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnanec podlieha systému sociálneho zabezpečenia vysielajúceho štátu počas vyslania alebo sprostredkovania (vždy v nemeckom jazyku alebo preklade),
  • kópia hlásenia alebo vyslania,
  • mzdové podklady v nemeckom jazyku,
  • pracovné povolenie vysielajúceho štátu v prípade, že vyslaný pracovník nemá štátnu príslušnosť niektorého z členských štátov EÚ alebo má chorvátsku štátnu príslušnosť,
  • záznamy o pracovných časoch.

Pri cezhraničnom sprostredkovaní sú zamestnávajúci v Rakúsku povinní mať tieto podklady pripravené alebo sprístupnené v elektronickej forme. Sprostredkovateľ ich musí zamestnávajúcemu poskytnúť.
Avšak ak vyšlú zamestnávajúci do Rakúska pracovné sily, ktoré im boli sprostredkované v zahraničí, musia mať títo zamestnávajúci prichystané alebo sprístupnené podklady.

Ďalšie informácie a informácie o tom, na ktorých alternatívnych miestach okrem pracoviska je možné pripraviť tieto podklady, nájdete v bode ponuky „Formality“/„Podklady“.