Platforma za napotitev na delo

Katere prijave morajo biti predložene pred delovno aktivnostjo?

Prijava napotitve ali posredovanja delavca

Podjetja s sedežem v državi članici EU ali EGP ali Švici morajo

 • napotitev ali posredovanje delavca
 • pred začetkom del (pri napotitvi ali posredovanju mobilnih delavcev na področju prevozništva pred prihodom v Avstrijo)
 • prijaviti osrednjemu koordinacijskemu organu za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem
 • z obrazcem ZKO 3 (za napotitev) ali ZKO 4 (za posredovanje).

Podjetja s sedežem v tretji državi (zunaj EU, EGP in Švice) lahko delavce napotijo ali posredujejo samo, če imajo dovoljenje za napotitev, dovoljenje za zaposlitev in/ali dovoljenje za posredovanje. Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku Delovno dovoljenje.

Podrobnosti, ki jih morajo v prijavi navesti podjetja, ki napotijo delavce, s sedežem v državi članici EU/EGP, se pri napotitvi in posredovanju delno razlikujejo.

Navesti je treba naslednje podatke:

Podrobnosti o napotitvi delavcev 

 • Ime, naslov in dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dejavnost podjetja delodajalcev; ID za DDV 
 • Ime in naslov oseb, ki so pooblaščene za zunanje zastopanje delodajalca 
 • Ime in naslov osebe, ki jo je delodajalec določil za kontaktno osebo
 • Ime in naslov delodajalca v Avstriji 
 • Imena, naslovi, rojstni podatki, številke socialnega zavarovanja, pristojni nosilec socialne varnosti, državljanstvo napotenih delavcev
 • Začetek delovnega razmerja pri delodajalcu
  Skupno časovno obdobje napotitve ter začetek in predvideno trajanje zaposlitve posameznih delavcev v Avstriji
 • Trajanje in obdobje dogovorjenega rednega delovnega časa posameznih delavcev 
 • Višina nadomestila, ki pripada napotenim delavcem
 • Kraji zaposlitve (kraji opravljanja dela) v Avstriji
 • Če se potrebna dokumentacija ne hrani na kraju opravljanja dela, kraj (naziv in naslov), kjer se ta dokumentacija hrani (opomba: za mobilne delavce na področju prevozništva veljajo posebne določbe):
  • ali pri kontaktni osebi zunaj kraja opravljanja dela (delavcu delodajalca, ki ga je napotil, ali zastopniku)
  • ali pri poklicnem računovodji, odvetniku ali notarju (zastopnikih) s sedežem v Avstriji
  • ali v podružnici v Avstriji
  • ali v avstrijskem matičnem ali hčerinskem podjetju istega koncerna
 • Vrsta dejavnosti in zaposlitve napotenega delavca
 • Delovno dovoljenje v državi pošiljateljici: organ, ki ga je izdal, referenčna številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti ali kopija delovnega dovoljenja
 • Dovoljenje za prebivanje v državi pošiljateljici: organ, ki ga je izdal, referenčna številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti ali kopija dovoljenja za prebivanje

Podrobnosti o posredovanju delavcev

 • Ime in naslov podjetja, ki posreduje delavce
 • Ime in naslov oseb, ki so pooblaščene za zunanje zastopanje podjetja, ki posreduje delavce
 • Ime in naslov zaposlovalca v Avstriji ter njegova številka ID za DDV ter dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dejavnost podjetja
 • Imena, naslovi, rojstni podatki, številke socialnega zavarovanja, pristojni nosilec socialne varnosti, državljanstvo posredovanih delavcev
 • Začetek in predvideno trajanje zaposlitve posredovanih delavcev pri zaposlovalcih
 • Kraji zaposlitve (kraji opravljanja dela) v Avstriji
 • če zaposlovalec potrebne dokumentacije ne hrani neposredno na kraju opravljanja dela, kraj (naziv in naslov), kjer se ta dokumentacija hrani (opomba: za mobilne delavce na področju prevozništva veljajo posebne določbe):
  • pri poklicnem računovodji, odvetniku ali notarju (zastopnikih) v Avstriji
  • ali v podružnici v Avstriji
  • ali v avstrijskem matičnem ali hčerinskem podjetju istega koncerna
 • Višina nadomestila, ki pripada posredovanim delavcem
 • Vrsta dejavnosti in zaposlitve posredovanega delavca
 • Delovno dovoljenje v državi pošiljateljici: organ, ki ga je izdal, referenčna številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti ali kopija delovnega dovoljenja
 • Dovoljenje za prebivanje v državi pošiljateljici: organ, ki ga je izdal, referenčna številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti ali kopija dovoljenja za prebivanje

Če po oddaji prijave nastanejo spremembe, na primer

 • sprememba kraja oziroma krajev opravljanja dela;
 • sprememba obsega ali razporeditve delovnega časa posameznih delavcev;
 • prenehanje delovnega razmerja;
 • začetek zaposlitve, če je poznejši od datuma začetka iz prve prijave;
 • preklic že prijavljene napotitve ali posredovanja posameznih delavcev,

je treba nemudoma oddati prijavo spremembe.

Poleg tega je treba ponovno oddati prijavo pri ZKO

 • pri vsakem novem naročilu z novimi naročniki in
 • pri napotitvi ali posredovanju drugih delavcev, ki še niso prijavljeni.

Poenostavljena prijava

Enotna prijava za ponovljene čezmejne delovne aktivnosti

Enotna prijava za več ponavljajočih se napotitev ali posredovanj zadošča, če se napotitve ali posredovanja

 • ponavljajo v eni sami pogodbi o opravljanju storitev ali pogodbi o podizvajanju;
 • so dogovorjene z istim naročnikom ali zaposlovalcem v Avstriji ali
 • se izvajajo znotraj koncerna.

V teh primerih je treba prijavo napotitve ali posredovanja

 • pred prvo od vseh čezmejnih aktivnosti
 • za enega naročnika ali zaposlovalca v Avstriji
 • vložiti za največ tri mesece.

Enotna prijava za več naročnikov

Čeprav obstaja več naročnikov, enotna prijava zadostuje, če je napotitev

 • namenjena izpolnitvi več enakih pogodb o opravljanju storitev
 • s krajevno in časovno povezavo.

V tem primeru je treba v prijavi navesti vse naročnike.

Kdo mora prijaviti napotitev ali posredovanje delavcev?

 • Načeloma mora napotitev za napotene delavce prijaviti delodajalec, posredovanje za posredovane delavce pa podjetje, ki posreduje delavce.
 • Če delavca napoti ali posreduje zaposlovalec, ki so mu že bili posredovani delavci ali je že posredoval delavce v tujino, mora prijavo predložiti zadevni zaposlovalec.
 • Če ima delodajalec, ki napoti ali posreduje delavce, sedež v tretji državi in so tudi napoteni ali posredovani delavci državljani tretje države, mora naročnik ali zaposlovalec v Avstriji pridobiti dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za posredovanje – (glejte razdelek Delovno dovoljenje)

Obrazca ZKO 3 in ZKO 4 za prijave lahko izpolnite prek spleta.
Povezave o navedene na koncu besedila.
Opustitev prijave je kazniva (denarne kazni do 10.000 €).

Gospodarskopravna prijava dejavnosti, ki jo izvajajo napoteni ali posredovani delavci – dokazilo o zmožnosti

 • Dejavnost, ki jo napoteni ali posredovani delavci izvajajo v Avstriji, se obravnava kot storitev tujega podjetja, ki napoti oz. posreduje delavce, v Avstriji. Gre za čezmejno storitev v Avstriji, za katero avstrijski organi iz gospodarskopravnega vidika zahtevajo, da se upošteva raven kakovosti, ki velja za vsako primerljivo storitev v Avstriji. Podrobnejše informacije o gospodarskopravnih pogojih in obveznostih ter o gospodarskopravni prijavi in usposobljenosti najdete na domači strani avstrijskega ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo.