Entsendeplattform

Agentury práce / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Mzdy podle kolektivní smlouvy pro příjemce nízkých mezd stoupnou průměrně o 7,99 % (BG A: 8,55 %)
  • Přeplatek základní mzdy zůstane zachován


Minimální mzda / minimální plat
  • € 12,06 za hodinu pro nevyučené dělníky
  • Min. € 12,06 eur za hodinu pro zaučené dělníky
  • Min. € 15,19 eur za hodinu pro kvalifikované dělníky
  • € Minimální měsíční mzda 2 018,84 při 38,5 hod/týden
  • V průběhu dočasného přidělení musí být případně vyplácena vyšší mzda podle kolektivní smlouvy zaměstnávajícího subjektu (eventuálně referenční přirážka).⇒ Viz www.leiharbeiter.at


Příplatky
Stejné úpravy, které platí pro srovnatelné pracovníky z dělnické profese podle kolektivní smlouvy zaměstnávajícího subjektu.
Pokud se v zaměstnávajícím podniku neuplatňuje žádná kolektivní smlouva, používají se úpravy podle kolektivní smlouvy pro živnost zpracování železa a kovů.


Pracovní doba
38,5 hodin týdně


Výpovědní lhůty
Na konci dočasného přidělení
smí dát zaměstnavatel výpověď
nejdříve
pátý den po jeho ukončení!
Výrok
výpovědi nejpozději v poslední den pracovního týdne ke konci pracovního týdne.
Výpovědní lhůty
podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
do 3 let
2 týdny
do 5 let
3 týdny
do 10 let
5 týdnů
poté
7 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. úhrada přesčasů, odškodnění za cestovní výdaje, jakož i určité přirážky a příplatky) vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně
do 6 měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak
zanikají
!


Důležité upozornění!
Kolektivní smlouva pro živnost agentur práce upravuje minimální mzdu v závislosti na agenturním zaměstnávání.
Pokud je v kolektivní smlouvě pro zaměstnávající podnik stanovena vyšší minimální mzda, platí ta!
V určitých oborech existuje nárok na referenční přirážku (obory s vysokými mzdami).
Plat za konkrétní nasazení musí být oznámen ve sdělení o dočasném přidělení podle § 12 zákona o dočasném přidělování pracovních sil!


Další vymoženosti sociální politiky
Příspěvek při životním výročí:
při desetiletém výročí pracovního poměru 25 % minimální mzdy
při patnáctiletém výročí pracovního poměru 25 % minimální mzdy
při dvacetiletém výročí pracovního poměru 50 % minimální mzdy
Karenční doby
se pro účely výpočtu výpovědní lhůty, trvání nároku na nemocenskou, trvání dovolené, životního výročí, přechodu z třídy zaměstnání A do třídy zaměstnání B a při vyměřování výše odstupného
započítávají v plné výši
. Tento zápočet platí i pro pět odpracovaných let podle § 23a odst. 3 zákona o zaměstnancích ve spojení s § 2 ArbAbfG (zákon o odstupném pracovníků) (předpoklad pro ukončení mateřské dovolené s nárokem na odstupné).