Entsendeplattform

Podjetja, ki posredujejo delavce / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Plače po kolektivni pogodbi se povišajo za povprečno 3,45 %
  • Preplačilo osnovne plače ostane


Minimalna plača
  • € 11,11 na uro za nekvalificirane delavce
  • Najmanj € 11,17 na uro za polkvalificirane delavce
  • Najmanj € 14,07 na uro za kvalificirane delavce
  • € 1.859,81 minimalne mesečne plače pri 38,5 ure/teden
  • Med posredovanjem je treba po potrebi v skladu s kolektivno pogodbo zaposlovalca izplačati višjo plačo (po možnosti referenčni dodatek).
    ⇒ Glejte spletno mesto www.leiharbeiter.at


Dodatki
Enake določbe, kot se uporabljajo za primerljive delavce v skladu s kolektivno pogodbo zaposlovalca.
Če se v podjetju zaposlovalca ne uporablja kolektivna pogodba, se uporabljajo določbe kolektivne pogodbe za dejavnost predelave železa in kovine.


Delovni čas
38,5 ure tedensko


Odpovedni roki
Na koncu posredovanja
sme delodajalec prekiniti delovno razmerje
ne prej kot
peti dan po zaključku posredovanja!
Obvestilo
o odpovedi najpozneje zadnji dan delovnega tedna na koncu delovnega tedna.
Odpovedni roki
glede na trajanje delovne dobe delavca:
do 3 leta
2 tedna
do 5 let
3 tedni
do 10 let
5 tednov
nato
7 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti določeni zahtevki iz delovnega razmerja (npr. nadomestila za nadure, potne stroške ter določena nadomestila in dodatki) zoper delodajalce predloženi
v 6 mesecih
(opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Pomembna opomba!
Kolektivna pogodba za dejavnost posredovanja delavcev ureja minimalno plačo ne glede na vrsto posredovanja.
Kadar so v kolektivni pogodbi za podjetje zaposlovalca predvidene višje minimalne plače, veljajo te minimalne plače!
V nekaterih panogah so delavci upravičeni do referenčnega dodatka (panoge z višjo plačo).
Nadomestilo za določeno delo mora biti v sporočilu o posredovanju v skladu z 12. členom avstrijskega zakona AÜG znano vnaprej!


Druge prednosti na področju socialne politike
Jubilejna nagrada:
za 10. leto delovne dobe 25 % minimalne plače
za 15. leto delovne dobe 25 % minimalne plače
za 20. leto delovne dobe 50 % minimalne plače

Obdobja mirovanja
se pri določitvi odpovednega roka, trajanja nadomestila za bolniško odsotnost, trajanja dopusta, jubilejne nagrade, prerazporeditvi iz poklicne skupine A v B in pri izmeri višine odpravnine
priznajo v celoti
. To priznanje velja tudi za 5-letno delovno dobo v skladu s 3. odstavkom 23.a člena avstrijskega zakona o zaposlenih (Angestelltengesetz, AngG) v povezavi z 2. členom avstrijskega zakona o odpravninah delavcev (Arbeiter-Abfertigungsgesetz, ArbAbfG) (pogoj za prenehanje zaradi materinstva s pravico do odpravnine).