Platforma za napotitev na delo

Kaj so kolektivne pogodbe v Avstriji?

Podjetja, ki napotijo delavce, morajo upoštevati določene avstrijske zakone. Poleg tega morajo izpolnjevati določene obveznosti iz avstrijskih kolektivnih pogodb, predvsem:

  • izplačilo minimalne plače, ki velja v Avstriji;
  • upoštevanje delovnega časa.

Pri čezmejnem posredovanju delavcev je treba načeloma upoštevati vse predpise iz kolektivnih pogodb, ki veljajo tudi za delavce, ki so posredovani znotraj Avstrije.

Posebej pomembno je, da se že pred napotitvijo ali posredovanjem v Avstrijo seznanite z minimalno plačo po veljavni avstrijski kolektivni pogodbi.
Za plače, ki so nižje od plačila, določenega v kolektivni pogodbi, so v Avstriji določene visoke denarne
kazni. Avstrijske kolektivne pogodbe dopolnjujejo delovnopravno zakonodajo – deloma so v njih določene obveznosti, ki jih je možno najti samo v kolektivnih pogodbah.

Tukaj boste našli informacije o funkciji in pomembnosti kolektivnih pogodb.

Kaj je kolektivna pogodba?

Kolektivne pogodbe so medpodjetniški pisni sporazumi, ki so sklenjeni med organi delojemalcev in delodajalcev (praviloma med sindikati in združenji delodajalcev), ki lahko sklepajo kolektivno pogodbo.
S kolektivnimi pogodbami so urejene bistvene pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja, na primer glede delovnega časa in minimalne plače ter meril za razvrstitev v plačne kategorije.
Kolektivne pogodbe veljajo za delovna razmerja na posameznem področju veljavnosti (v panogi, na območju, za zaposlene oz. delavce).
Participacijski dogovori (to so pisni dogovori med svetom delavcev in lastniki podjetja) in pogodbe o zaposlitvi ne smejo omejevati določb kolektivne pogodbe.

Na strani delojemalcev se za kolektivne pogodbe praviloma pogajajo in jih sklepajo avstrijska zveza sindikatov (ÖGB) in posamezni sindikati (GPA-djp, GÖD, younion, Bau-Holz, PRO-GE, vida, GPF), na strani delodajalcev pa avstrijska gospodarska zbornica (Wirtschaftskammer Österreich) in posamezna t. i. poklicna združenja.
K
olektivne pogodbe praviloma veljajo za celoten gospodarski sektor.

Kakšen pravni učinek ima kolektivna pogodba?

Bistvene pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev so določene z zakonom, kolektivno pogodbo, participacijskim dogovorom in pogodbo o zaposlitvi.

Na najvišji ravni je zakon, sledijo uredba, kolektivna pogodba, participacijski dogovor in pogodba o zaposlitvi.
Kolektivne pogodbe učinkujejo kot zakon, kar pomeni, da so tako kot zakoni in uredbe splošno veljavne. Uporabljajo se za vsa delovna razmerja na svojem področju veljavnosti.
Delovnopravna zakonodaja, kolektivne pogodbe in participacijski dogovori večinoma vključujejo enostransko zavezujoče določbe. To pomeni, da predpisa ni mogoče z določbo na naslednji najnižji stopnji spremeniti tako, da postavlja delavce v slabši položaj.
Določbe naslednje najnižje stopnje lahko veljajo še naprej in jih višje rangirana norma ne more izpodriniti le, če so za delavce ugodnejše, (načelo ugodnejših pogojev).
Participacijski dogovori in pogodbe o zaposlitvi zato ne smejo vsebovati predpisov, ki so za delavce slabši od pravil, ki jih vsebujejo zakoni in kolektivna pogodba razen če ti to izrecno dopuščajo.

Pomembnost kolektivnih pogodb

  • Minimalne plače,
  • posebni prejemki, npr. regres za letni dopust in božičnica,
  • in številne druge pravice in obveznosti

niso urejene z zakonom, temveč s kolektivnimi pogodbami.

Kolektivne pogodbe vsebujejo npr. posebne predpise za različne poklicne skupine, kot so predpisi za zaščito pri odpovedih.
Poleg tega kolektivne pogodbe urejajo dodatke za izmensko delo, delo ob praznikih, nadure ali delo prek polnega delovnega časa. Določene pravice do prostega časa delavcev (npr. pri selitvah ali porokah), izplačilo dodatkov in premij, potni stroški ali dnevnice so deloma opredeljeni samo v kolektivnih pogodbah.

Kolektivne pogodbe veljajo v Avstriji za vse delavce, tudi če niso člani sindikata (t. i. »učinek za nečlane«).
Delavci, ki so napoteni ali posredovani v Avstrijo, so tako kot vsi zaposleni v Avstriji (pribl. 98 %) zajeti s kolektivnimi pogodbami.

V Avstriji obstaja več kot 800 kolektivnih pogodb. Sindikati vsako leto sklenejo z delodajalci več kot 450 kolektivnih pogodb.