Platforma za napotitev na delo

Kako delodajalci dokažejo prijavo v sistem socialne varnosti?

Prijava v sistem socialne varnosti v državi, ki napoti delavce

Napoteni ali posredovani delavci so v skladu s predpisi na področju socialne varnosti države, ki napoti delavce, zavarovani, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Napotitev ali posredovanje traja predvidoma največ 24 mesecev in
 • napoteni ali posredovani delavci ne nadomestijo delavcev, ki jim je potekel čas napotitve (ni zaporedna napotitev).

Če so ti pogoji izpolnjeni, pristojni nosilec socialne varnosti v državi, ki napoti delavca, izda dovoljenje A1 (potrdilo, da so napoteni ali posredovani delavci že zavarovani v državi, ki napoti delavce).
Kadar ti pogoji niso izpolnjeni, se uporabljajo avstrijski predpisi na področju socialne varnosti.

Navedba številk socialnega zavarovanja pri prijavi napotitve ali posredovanja

Delodajalec mora avstrijskemu osrednjemu koordinacijskemu organu pred začetkom dela napotenih ali posredovanih delavcev v Avstriji predložiti podatke o napotitvi ali posredovanju.
Dodatne informacije o tem najdete v razdelku Obveznosti prijave.
S to prijavo je treba med drugim navesti tudi številke socialnega zavarovanja za napotene ali posredovane delavce.

 

Hramba dokumentacije o prijavi v sistem socialne varnosti na kraju opravljanja dela ali na drugem kraju, ki je bil predhodno naveden v prijavi

Dokumentacijo o prijavi v sistem socialne varnosti je treba hraniti na kraju opravljanja dela v Avstriji.

Hraniti je treba predvsem dovoljenje A1.

Če delodajalcu ali podjetju, ki posreduje delavce, še ni uspelo pridobiti potrdila A1, kot enakovredna dokazila o prijavi v sistem socialne varnosti zadostujejo naslednji dokumenti:

 • vloga za izdajo potrdila A1, prevedena v nemški ali angleški jezik, in poleg tega
 • dokument v nemškem ali angleškem jeziku, iz katerega je razvidno, da je delavec za čas trajanja napotitve v državi pošiljateljici prijavljen v sistem socialne varnosti, npr.
  • prejšnji obrazec A1, ki pa ne sme biti izdan pred začetkom delovnega razmerja, ali
  • dokazila o izplačilu plače ali bančni izpiski kot dokaz, da se prispevki za socialno varnost plačujejo v državi pošiljateljici.

Obveznost hranjenja zadeva

 • delodajalca pri napotitvi;
 • zaposlovalca v Avstriji pri posredovanju.

To obveznost je mogoče izpolniti tako, da je dokumentacija o prijavi v sistem socialne varnosti na voljo:

 • neposredno na kraju opravljanja dela, v primeru napotitve zlasti pri kontaktni osebi na kraju opravljanja dela
 • ali v primeru napotitve pri kontaktni osebi zunaj kraja opravljanja dela (delavcu delodajalca, ki ga je napotil, ali zastopniku)
 • ali pri poklicnem računovodji, odvetniku ali notarju (zastopnikih) s sedežem v Avstriji
 • ali v podružnici v Avstriji
 • ali v avstrijskem matičnem ali hčerinskem podjetju istega koncerna.

Dokumentacija o prijavi v sistem socialne varnosti se sme na teh mestih zunaj kraja opravljanja dela hraniti samo, če je bilo to navedeno v prijavi napotitve ali posredovanja.

Pri napotitvi ali posredovanju mobilnih delavcev na področju prevozništva je treba dokumentacijo o prijavi v sistem socialne varnosti hraniti v vozilu.

Za kršitev obveznosti hrambe dokumenta o socialni varnosti je določena upravna kazen (denarne kazni do 20.000 EUR).

Podrobnejše informacije o mednarodnem in avstrijskem pravu socialne varnosti