Platforma za napotitev na delo

Pregled in najnovejše spremembe

Napotitev delavcev v Avstrijo – pregled najpomembnejših določb in spremembe po septembru 2021

Od septembra 2021 so v Avstriji v veljavi spremembe na področju predpisov o napotitvi delavcev. Spremembe temeljijo na Direktivi EU 2018/957/EU o spremembi direktive o napotitvi delavcev.

V nadaljevanju je podan pregled najpomembnejših zahtev, ki morajo biti izpolnjene v primeru napotitve v Avstrijo, vključno z najnovejšimi spremembami:

1. Prijava napotitve delavca

Napotitev ali posredovanje enega ali več delavcev v Avstrijo je treba prijaviti najpozneje do začetka opravljanja dela, in sicer prek spletnega obrazca.

Za napotitev je treba uporabiti spletni obrazec ZKO3.
Za posredovanje je treba uporabiti spletni obrazec ZKO4.

Razen v gradbeništvu se lahko vse napotitve ali posredovanja, ki niso daljši od šestih mesecev
⇐ in ki se nanašajo na istega naročnika ali isto naročnico v Avstriji,
⇒ za teh šest mesecev prijavijo v eni „okvirni prijavi“.
V tem primeru je treba v spletnem obrazcu označiti okence „okvirna prijava“ („Rahmenmeldung“).

Vse napotitve ali posredovanja, ki niso daljši od enega tedna,
⇐ za isto vrsto storitev z različnimi naročniki ali naročnicami v Avstriji
⇒se lahko za zadevni teden prijavijo v eni „zbirni prijavi“.
V tem primeru je treba spletnemu obrazcu priložiti seznam naročnikov in naročnic.

Na koncu obrazca je treba v polju „Opombe“ navesti, da gre za zbirno prijavo („Sammelmeldung“).

Naknadne spremembe prijavljenih okoliščin je treba prijaviti s spletnim obrazcem ZKOAE-M.

Za sektor prevoza veljajo drugačni in posebni predpisi: Informativni list o prevozu.

Podrobnejše informacije

2. Zagotavljanje vpogleda v različne dokumente med delom v Avstriji

Med opravljanjem dela v Avstriji morajo imeti nadzorni organi možnost vpogleda v nekatere dokumente, bodisi v fizični ali elektronski obliki, v katerih sta dokumentirani skladnost s pogoji glede minimalne plače in prijava v socialno zavarovanje. Tako je treba zagotoviti razpoložljivost naslednjih dokumentov:

 • kopijo prijave,
 • bodisi pogodbo o zaposlitvi ali bodisi dokazilo o bistvenih določbah pogodbe o zaposlitvi,
 • dokumentacijo o uvrstitvi v plačni razred, če uvrstitev po kolektivni pogodbi ni razvidna iz navedenih ali drugih dokumentov,
 • podlago za izračun plače ali primerljivo razčlenitev sestavnih delov plače, kadar je treba opis sestavnih delov plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi podrobneje opredeliti zaradi različnih dodatkov (npr. dodatek za nevarno delo, dodatek za nadurno delo ali provizije),
 • evidenco o izrabi delovnega časa,
 • dokazila o izplačilu plače, na primer plačilne liste ali potrdila o bančnih nakazilih,
 • v primeru napotitve ali posredovanja delavca ali delavke, ki je državljan ali državljanka tretje države, delovno dovoljenje, izdano v državi pošiljateljici,
 • potrdilo o socialnem zavarovanju A1 ali enakovredna dokazila za prijavo napotenega ali posredovanega delavca pri nosilcu socialnega zavarovanja v državi pošiljateljici (npr. starejše, še veljavno potrdilo A1, dokazila o izplačilu plače, ki potrjujejo plačevanje prispevkov za socialno varnost v državi pošiljateljici).

Pri napotitvi s trajanjem največ 48 ur je treba zagotoviti samo naslednje dokumente:

 • kopijo prijave,
 • pogodbo o zaposlitvi ali dokazilo o bistvenih določbah pogodbe o zaposlitvi,
 • evidenco o izrabi delovnega časa,
 • po potrebi delovno dovoljenje,
 • potrdilo o socialnem zavarovanju A1 ali enakovredna dokazila.

Vsi dokumenti so lahko pripravljeni v nemščini ali angleščini.

Potrdila o socialnem zavarovanju A1 ni treba prevajati.
Tudi dokazila o izplačilu plače so lahko v izvirnem jeziku, če so iz njih jasno razvidni obdobje izplačevanja plače, izplačano plačilo in prejemnik ali prejemnica.

Prevod mora biti pravilen, ni pa ga treba sodno overiti.

V primeru „okvirne prijave“ morajo biti dokumenti nadzornim organom na voljo na kraju opravljanja dela ali dostopni v elektronski obliki, in sicer celotno prijavljeno okvirno obdobje – tudi če prijavljenih delavcev sploh ni v Avstriji.

Nadzorni organi lahko predložitev dokumentov o plači, na primer pogodbe o zaposlitvi, dokumentov o uvrstitvi v plačni razred, podlage za izplačilo plače, evidenc o izrabi delovnega časa in dokazil o izplačilu plače, zahtevajo še en mesec po koncu napotitve ali posredovanja.
Omenjene dokumente je treba predložiti najpozneje 14 dni od zahtevka za predložitev.

Za sektor prevoza veljajo drugačni in posebni predpisi: Informativni list o prevozu.

Podrobnejše informacije

3. Minimalna plača v skladu z avstrijskimi predpisi

V Avstriji je najnižji znesek minimalne plače na splošno določen v kolektivnih pogodbah.

Od gospodarske panoge in konkretnih nalog napotenega delavca je odvisna minimalna plača, ki jo je treba v skladu s kolektivno pogodbo izplačati za zadevno opravljanje dela v Avstriji.

Tudi če delo v Avstriji traja samo en teden, je treba za ta teden izplačati najmanj plačo, določeno v avstrijski kolektivni pogodbi.

Podrobnejše informacije

4. Zahtevek za povračilo stroškov potovanja, nastanitve ali prehrane

Napotenim delavkam in delavcem je treba povrniti vsaj tiste stroške potovanja, nastanitve ali prehrane, kot pripadajo v skladu z avstrijskimi predpisi (pogosto določenimi v kolektivnih pogodbah) na kraju opravljanja dela primerljivim delavkam in delavcem primerljivega delodajalca ali delodajalke.

Povrniti je treba tudi stroške, nastale zaradi potovanj med kraji opravljanja dela znotraj Avstrije.

Več informacij

5. Minimalni standardi nastanitve, ki jih da na razpolago podjetje, ki je napotilo delavce

Kadar delodajalec ali delodajalka, ki sta napotila delavce, dasta na razpolago prostore za namene bivanja ali za nočitev, morajo prostori izpolnjevati naslednje pogoje:

 • eno okno gleda neposredno na zunanjo okolico,
 • zadostno prezračevanje,
 • prosta prostornina zraka na delavca najmanj 10 m3,
 • ogrevanje,
 • dovolj velika miza,
 • najmanj eno sedišče s hrbtnim naslonjalom za vsakega delavca,
 • višina najmanj 2,5 m,
 • možnost zaklepanja sobe, spalnice in ene omare,
 • postelja s posteljnino – brez pogradov,
 • ločene spalnice glede na spol uporabnikov in z ločenim dostopom,
 • naprave za pripravo, segrevanje in hlajenje jedi in pijač,
 • oprema za prvo pomoč,
 • ustrezna oprema za sušenje mokrih oblačil,
 • ločeni prostori za kadilce in nekadilce ali prepoved kajenja,
 • tuši, oprema za umivanje in stranišča.

Podrobnejše informacije tudi v

6. Uporaba avstrijske zakonodaje na področju trga dela

Tudi med zelo kratkimi napotitvami je treba upoštevati avstrijske predpise o delovnem času (zakoni, uredbe, kolektivne pogodbe) in varnosti in zdravju na delovnem mestu.

Podrobnejše informacije

Razen v primeru nekaterih montažnih del imajo napoteni delavci pravico do dopusta po avstrijski zakonodaji, če je po pravnih predpisih države pošiljateljice število dni dopusta manjše.

Podrobnejše informacije

V primeru napotitev, daljših od 12 mesecev, se poleg tega uporablja celotna avstrijska zakonodaja na področju trga dela, če je ugodnejša od zakonodaje na področju trga dela v državi pošiljateljici.

Sem na primer spada pravica do nadaljnjega izplačevanja plače v primeru bolezni ali odsotnosti z dela iz drugih razlogov.
Ne uporabljajo pa se določbe glede sklenitve ali prenehanja delovnega razmerja.

Ob predložitvi pisne utemeljitve lahko delodajalec/delodajalka 12-mesečno obdobje podaljša na 18-mesečno.

Podrobnejše informacije o posameznih vejah zakonodaje na področju trga dela, veljavne v Avstriji:

7. Posebne obveznosti v zvezi z gradbenimi deli

Pri napotitvi na gradbena dela je treba upoštevati posebne določbe, na primer glede prijave, glede prispevkov v sklad za dopust in odpravnine v avstrijskem gradbenem gospodarstvu (BAUK) in glede zajamčenega nadomestila.

Podrobnejše informacije:

8. Prijava storitve „regulirane“ dejavnosti

Za nekatere storitve, ki jih izvajajo podjetja v Avstriji, se zahteva doseganje določene ravni kakovosti (tako imenovana „regulirana dejavnost“). V primeru čezmejnega izvajanja mora podjetje storitev, ki jo namerava izvajati, predhodno prijaviti (tako imenovana „napoved storitve“).

V Avstriji je za to pristojno gospodarsko ministrstvo (tj. Zvezno ministrstvo za digitalizacijo in gospodarske zadeve).

Podrobnejše informacije:

9. Izjeme pri predpisih o napotitvi delavcev

Na „Platformi za napotitev na delo“ so navedene nekatere čezmejne dejavnosti, za katere predpisi o napotitvi ali posredovanju delavcev v Avstrijo izrecno ne veljajo.

Na novo so bili k tem izjemam dodani zlasti

⇐ dostava blaga, ki jo izvajajo napoteni delavci prodajalca oziroma najemodajalca, in prevzem blaga, ki ga izvajajo napoteni delavci tujega kupca oziroma najemnika, in

⇒ naloge, ki so nujno potrebne za začetek delovanja in uporabo dostavljenega blaga in ki jih izvajajo napoteni delavci prodajalca ali najemodajalca ter za izvedbo katerih je potreben samo kratek čas.

Podrobnejše informacije o drugih izjemah:

Čezmejno opravljanje dela – Izjeme od obveznosti – Platforma za napotitev na delo.