Platforma Delegowania Pracowników

Jak uregulowane są kwestie urlopu i procedura kas urlopowych dla pracowników oddelegowanych lub wynajętych do Austrii?

Dlaczego przedsiębiorstwa delegujące są w ogóle włączane w austriacką procedurę kas urlopowych?

Zgodnie z przepisami europejskimi określonymi w uchwalonej w 1996 roku dyrektywie 96/71/WE o delegowaniu, państwa członkowskie UE muszą zapewnić, żeby pracownicy oddelegowani na ich terytorium otrzymali taki sam minimalny urlop, jak pracownicy posiadający zwyczajne miejsce pracy na ich terytorium.
Austriackie przepisy o delegowaniu pracowników oraz transgranicznym wynajmowaniu siły roboczej do pracy tymczasowej zobowiązują delegujące przedsiębiorstwo do zagwarantowania swoim pracownikom co najmniej takiego płatnego urlopu, jakiego należy udzielić na podstawie przepisów austriackich.

W odniesieniu do prawa urlopowego w budownictwie obowiązują w Austrii uregulowania specjalne. U podstawy specjalnych uregulowań leży doświadczenie, że roboty budowlane wykonywane są najczęściej w zależności od warunków pogodowych i pory roku, oraz że charakteryzują się one silną fluktuacją i częstym przerywaniem stosunków pracy.

Po to, żeby również pracownicy budowlani mogli skorzystać z urlopu i osiągnęli wymagane do tego minimalne okresy zatrudnienia, od 1946 roku ugruntowała się w Austrii procedura kas urlopowych dla gospodarki budowlanej.
Austriacką procedurę kas urlopowych należy również zastosować do oddelegowań oraz transgranicznego wynajmu do pracy tymczasowej.
Dodatki urlopowe, które delegujące przedsiębiorstwa muszą wpłacać do austriackiej Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) [austr. Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych], służą do pokrycia roszczeń z tytułu praw urlopowych, które pracownicy oddelegowani lub wynajęci nabywają w Austrii.

W jaki sposób pracownicy oddelegowani lub wynajęci do pracy w budownictwie nabywają w Austrii prawo do urlopu?

 • Pracownicy oddelegowani lub wynajęci do pracy w Austrii nabywają prawo do proporcjonalnego urlopu od pierwszego dnia pracy.
   
 • Prawo do urlopu rośnie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w Austrii.
  Wysokość prawa do urlopu zależy od liczby tzw. tygodni uprawniających do urlopu, które zgromadził pracownik.
  Tydzień uprawniający do urlopu odpowiada tygodniowi kalendarzowemu, w którym praca świadczona była przez 5 dni pracy.

   
 • Roszczenia wobec BUAK do wypłaty wynagrodzenia urlopowego powstają tylko w odniesieniu za takie okresy uprawniające, za które pracodawca wpłacił dodatki urlopowe do Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK).
   
 • W przeciągu roku kalendarzowego (52 tygodnie uprawniające) można nabyć prawo do urlopu wynoszące maksymalnie 25 dni roboczych.
  Od okresu zatrudnienia wynoszącego 1150 tygodni można nabyć prawo do urlopu wynoszące maksymalnie 30 dni roboczych.
  W takim przypadku liczą się również okresy robót budowlanych za granicą, o ile można wykazać ich istnienie (zobacz punkt Delegowanie/wynajmowanie w gospodarce budowlanej). 

   
 • BUAK w comiesięcznym wezwaniu do zapłaty miesięcznych dodatków urlopowych zawiadamia pracodawcę o aktualnej liczbie dni urlopowych i wysokości roszczenia z tytułu wynagrodzenia urlopowego.
   
 • Dodatkowo pracownicy otrzymują raz na kwartał informację o zarejestrowanych w BUAK okresach zatrudnienia oraz o wynikającym z nich prawie do urlopu.
   
 • Wysokość konkretnego roszczenia urlopowego dla danego pracownika wynika ze zsumowania wszystkich tygodni uprawniających do urlopu, które pracownik nabył – niezależnie od tego, w którym przedsiębiorstwie zostały one nabyte.
  Dzięki temu pracownik ma możliwość nabycia wymaganej do powstania prawa do urlopu liczby tygodni uprawniających do urlopu w wielu niezwiązanych ze sobą zakładach. Pracownicy mogą wykorzystać urlop w każdym zakładzie, niezależnie od tego, jak długo są w nim zatrudnieni.

Jak działa austriacka procedura kas urlopowych?

System austriackiej procedury kas urlopowych przedstawia się następująco:

 • Pracownicy zatrudnieni w gospodarce budowlanej otrzymują świadczenia na mocy ustawowego prawa do urlopu nie od swoich pracodawców, lecz wyłącznie z kasy urlopowej Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK).
  Roszczenie urlopowe pracownika istnieje nie wobec pracodawcy, a wobec kasy urlopowej BUAK, która wypłaca takie roszczenie urlopowe.
   
 • Na ten cel pracodawcy wpłacają comiesięczne dodatki do płac (tzw. dodatki urlopowe) do BUAK i finansują w taki sposób roszczenia urlopowe swoich pracowników.
  BUAK wylicza dodatki urlopowe na podstawie miesięcznych zgłoszeń dokonywanych przez pracodawców oraz wzywa pracodawców do ich wpłaty.
   
 • Prawo do urlopu pracownicy zatrudnieni w Austrii nabywają w proporcjonalnej wysokości od pierwszego dnia zatrudnienia po zapłacie dodatków urlopowych.
   
 • Wysokość dziennego dodatku oblicza się na podstawie czynności wykonywanej przez pracownika lub pracownicę oraz aktualnie obowiązującej płacy godzinowej określonej w układzie zbiorowym.
  Podstawą do obliczenia jest dla wszystkich zakładów następujący wzór:

  (płaca godzinowa z układu zbiorowego pracy + 20%) × współczynnik / 5
  Współczynnik określa w rozporządzeniu odpowiednie austriackie ministerstwo. Wysokość współczynnika zależy od uregulowanego w układzie zbiorowym normalnego tygodniowego czasu pracy.
  Wynosi on obecnie
  • przy 40,0 godzinach: 11,85
  • przy 39,0 godzinach: 11,55
  • przy mniej niż 39,0 godzinach: 11,40

Oddelegowani i wynajęci pracownicy podlegają procedurze kas urlopowych również wtedy, gdy w okresie ich oddelegowania objęci są ubezpieczeniem społecznym w kraju ojczystym.

Więcej informacji o zgłaszaniu do ubezpieczenia społecznego i obowiązkach dokumentowania w związku z ubezpieczeniem społecznym zawiera blok tematyczny „Formalności” w punkcie Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych.