Platforma Delegowania Pracowników

Czy przedsiębiorstwo delegujące musi powołać osobę do kontaktu?

Wyznaczenie partnera lub osoby do kontaktu, która w przypadku pytań i wniosków będzie osiągalna w państwie, do którego wysyłani są pracownicy, może być korzystne dla przedsiębiorstwa delegującego i urzędów tego państwa już z samych względów praktycznych.

Prawo austriackie określa zobowiązująco dwie różne grupy przypadków:

 1. W zgłoszeniu oddelegowania musi być wyznaczona osoba do kontaktu. Takiej osobie mogą być doręczane dokumenty urzędowe. Pracodawca może również wykorzystać taką osobę do spełnienia obowiązku w zakresie przechowywania dokumentów.
   
 2. Musi to być osoba fizyczna, która ponosi odpowiedzialność karno-administracyjną za delegujące przedsiębiorstwo.

1. Osoba do kontaktu

Pracodawca przedsiębiorstwa delegującego musi wyznaczyć osobę do kontaktu. Takiej osobie mogą być doręczane dokumenty urzędowe. Pracodawca może również wykorzystać taką osobę do wypełnienia obowiązku,

Na osobę do kontaktu musi być wyznaczony

 • albo jeden z pracowników oddelegowanych do Austrii albo
 • mający siedzibę w Austrii powiernik gospodarczy, adwokat, albo notariusz (zawodowi przedstawiciele stron).

Niepodanie w zgłoszeniu osoby do kontaktu, podanie jej niepełnych albo świadomie nieprawidłowych danych jest karalne.

2. Pełnomocnik odpowiedzialny karno-administracyjnie

W przypadku, gdy miałoby dojść do postępowania karno-administracyjnego, to skierowane jest ono zawsze przeciwko osobie fizycznej, którą czyni się odpowiedzialną za naruszenie przepisów administracyjnych.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo delegujące jest osobą prawną, odpowiedzialność administracyjno-karną ponosi

 1. albo osoba, która uprawniona jest do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz: np. członkowie zarządu w spółce z o.o., członkowie zarządu w spółce akcyjnej
 2. albo specjalnie ustanowiony pełnomocnik.

Gdy właścicielem przedsiębiorstwa delegującego jest osoba fizyczna, odpowiedzialność karno-administracyjną ponosi

 1. albo właściciel przedsiębiorstwa,
 2. albo specjalnie ustanowiony pełnomocnik.

Do powołania ponoszącego odpowiedzialność pełnomocnika w przypadkach wymienionych w punkcie 2 dochodzi

 • albo przez pracodawcę (w przypadku osób prawnych przez organy uprawnione do reprezentowania na zewnątrz) przedsiębiorstwa delegującego na podstawie własnej decyzji
 • albo na podstawie żądania urzędu austriackiego, gdy jest to konieczne dla zagwarantowania odpowiedzialności.

Na ponoszącego odpowiedzialność pełnomocnika może być powołana wyłącznie taka osoba, która

 • jest pracownikiem, któremu powierzono wykonywanie ważnych zadań kierowniczych na własną odpowiedzialność (w przypadku zbyt niskich wynagrodzeń np. kierownik działu płac)
 • posiada uprawnienie do wydawania poleceń, którego zakres musi być jasno zdefiniowany,
 • może być ścigana w sprawach karnych oraz
 • która w udokumentowany sposób zgodziła się na jej powołanie na ponoszącego odpowiedzialność pełnomocnika.

Powołanie na podstawie własnej decyzji pracodawcy musi być niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej wraz z dokumentem zgody powołanego w Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) [centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia].
Do tego celu służą formularze ZKO 1-A oraz ZKO 1-Z, które są dostępne online.
Dopiero po dokonaniu pisemnego zgłoszenia w ZKO powołanie nabywa moc prawną.

Również o odwołaniu albo odejściu ponoszącego odpowiedzialność pełnomocnika należy poinformować ZKO w formie pisemnej. Do tego celu służy formularz ZKO 1-W, który jest dostępny online.
Zaniechanie pisemnego poinformowania o odwołaniu albo odejściu ponoszącego odpowiedzialność pełnomocnika jest karalne.