Platforma Delegowania Pracowników

W jaki sposób mogę dochodzić swoich roszczeń?

Dochodzenie przysługujących osobiście roszczeń indywidualnych – postępowanie cywilne

Pracownicy w Austrii mogą dochodzić swoich indywidualnych roszczeń wobec pracodawcy tylko występując z pozwem do sądu Arbeits- und Sozialgericht [austr. sąd pracy i spraw społecznych] (postępowanie cywilne).
Oddelegowani albo wynajęci pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu prawa pracy wobec pracodawcy występując z pozwem do sądu Arbeits- und Sozialgericht w Austrii [austr. sąd pracy i spraw społecznych], który jest miejscowo właściwy dla miejsca świadczenia pracy.
Właściwy miejscowo sąd Arbeits- und Sozialgericht [austr. sąd pracy i spraw społecznych] w Austrii można odszukać na stronie internetowej help.gv.at pod hasłem Zapytania do urzędów.
Ponieważ językiem urzędowym jest język niemiecki, a wniesienie pozwu często rodzi trudności językowe, w wielu przypadkach istotne jest uzyskanie wsparcia:

Pracownicy oddelegowani albo wynajęci do Austrii mogą dochodzić nabytych w Austrii roszczeń wobec swojego pracodawcy również w tym państwie,

  • w którym pracodawca ma swoją siedzibę
    albo
  • w którym znajduje się jego zwyczajne miejsce pracy.

Uwaga! Roszczenia z tytułu prawa pracy mogą zgodnie z austriackim prawem wygasnąć w relatywnie krótkich terminach. Dlatego zalecamy, żeby dochodzić swoich roszczeń tak szybko, jak jest to możliwe!

Ogólne egzekwowanie warunków zgodnych z prawem – postępowanie karno-administracyjne

Każda osoba (pracownik albo każda inna osoba), której wiadomo jest, że nie są przestrzegane przepisy prawa publicznego z zakresu prawa pracy (np. o minimalnym wynagrodzeniu, czasie pracy, bezpieczeństwie i zdrowiu na stanowisku pracy), może donieść o ich naruszeniu do władz administracyjnych.

Zestawienie organów władzy w Austrii, do których można zwrócić się w celu wyegzekwowania swoich roszczeń, znajduje się w pliku do pobrania.

Przykład wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej:

Pozew do Arbeits- und Sozialgericht [austr. sąd pracy i spraw społecznych] oraz doniesienie do władz administracyjnych

W przypadku zbyt niskiego wynagrodzenia oddelegowani albo wynajęci pracownicy mogą wnieść pozew do Arbeits- und Sozialgericht [austr. sąd pracy i spraw społecznych] o wypłatę różnicy.
Wynagrodzenie, które jest tak niskie, że leży również poniżej poziomu płacy minimalnej („wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej”), podlega w Austrii karze karno-administracyjnej.
Niezależnie od niezbędnego pozwu do Arbeits- und Sozialgericht [austr. sąd pracy i spraw społecznych] pracownicy oddelegowani albo wynajęci mogą również donieść o podejrzeniu wypłacania wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej do następujących organów władzy:

Po otrzymaniu doniesienia, władze przeprowadzają dochodzenie z urzędu i kontrolują zgodność wynagrodzenia z prawem.

W przypadku podejrzenia, okręgowe władze administracyjne wszczynają postępowanie karno-administracyjne.
Postępowanie karno-administracyjne prowadzone jest w typowych przypadkach delegowania lub transgranicznego wynajmowania pracowników przeciwko pracodawcy, który nie ma siedziby w Austrii.

Możliwymi rezultatami postępowania karno-administracyjnego są:

  • nałożenie kary pieniężnej na pracodawcę,
  • zakaz działalności pracodawcy w Austrii na okres od jednego do pięciu lat lub
  • umorzenie postępowania.