Platforma Delegowania Pracowników

Pojęcia – j. niemiecki i j. polski

 

Niemiecki - Polski

Polski - Niemiecki

A B D E
F G H I
J K L M
N O P Q
R S T U
V W Z

 

Niemiecki Polski
Abfertigung Odprawa
Abgabenbehörde Administracja skarbowa
Akkordlöhne Płace akordowe
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) Austriacki kodeks cywilny (ABGB)
Altersteilzeit Zatrudnienie przedemerytalne w niepełnym wymiarze
Änderungsmeldung Zgłoszenie aktualizujące
angelernt przyuczony
Angestelltengesetz Ustawa o pracownikach umysłowych
Anmeldestopp Koniec terminu zgłoszeń
Anordnungsbefugnis Uprawnienie do wydawania zarządzeń
Anrechnung von Elternkarenzen Zaliczanie przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa
Ansprüche Roszczenia
Anspruchsdurchsetzung Egzekwowanie roszczeń
Anspruchsvoraussetzungen Przesłanki roszczenia
Arbeiter/in Pracownik fizyczny
Arbeiterkammer (AK) Izba pracownicza (AK)
Arbeitgeber/in Pracodawca
Arbeitgeberverband Stowarzyszenie pracodawców
Arbeitnehmer/in Pracownik
Arbeitnehmerentsendung Delegowanie pracowników
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) Ustawa o ochronie pracowników (ASchG)
Arbeitnehmerschutz Ochrona pracowników
Arbeitnehmerschutzvorschriften Przepisy o ochronie pracowników
Arbeits- und Sozialgericht Sąd pracy i spraw społecznych
Arbeitsbedingungen Warunki pracy
Arbeitsbereitschaft Gotowość do pracy
Arbeitsbewilligung Pozwolenie na pracę
arbeitsfreie Tage Dni wolne od pracy
Arbeitsinspektion Inspekcja pracy
Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen Wynajmujący siłę roboczą, przedsiębiorstwo wynajmujące siłę roboczą
Arbeitskräfteüberlassung Wynajmowanie siły roboczej
Arbeitsleistung Świadczenie pracy
Arbeitsmarktservice (AMS) Urząd ds. obsługi rynku pracy (AMS)
Arbeitsort Miejsce pracy
Arbeitsplatzevaluierung Ewaluacja stanowiska pracy
Arbeitsrecht Prawo pracy
arbeitsrechtliche Gesetze Ustawy z zakresu prawa pracy
Arbeitsruhe Wypoczynek
Arbeitsruhegesetz (ARG) Ustawa o czasie wypoczynku (ARG)
Arbeitsunfall Wypadek przy pracy
Arbeitsverhältnis Stosunek pracy
Arbeitsvertrag Umowa o pracę
Arbeitszeit Czas pracy
Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften Przepisy o czasie pracy i wypoczynku
Arbeitszeitaufzeichnungen Zapisy czasu pracy
Arbeitszeitgesetz (AZG) Ustawa o czasie pracy (AZG)
Arbeitszeitplanung Planowanie czasu pracy
Arbeitszeitvorschriften Przepisy o czasie pracy
Aufenthaltsgenehmigung Pozwolenie na pobyt
Aufenthaltsrecht Prawo do pobytu
Aufhebung der Kündigung Uchylenie wypowiedzenia
Aufwandsentschädigung Zwrot kosztów
Ausländerbeschäftigungsgesetz Ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców
Auslöse Dieta
Außenseiterwirkung Efekt outsidera
Bandbreitenmodell Model okresu rozrachunkowego
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) Ustawa o koordynowaniu robót budowlanych (BauKG)
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG) Ustawa o rekompensatach dla pracowników budowlanych z tytułu niekorzystnych warunków pogodowych (BSchEG)
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych (BUAK)
Befähigung Kwalifikacje
Befähigungsnachweis Dokument potwierdzający kwalifikacje
Begünstigungsklausel Klauzula uprzywilejowania
Berufsgruppe Grupa zawodowa
Berufsqualifikation Kwalifikacje zawodowe
Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb Zatrudniający, zakład zatrudniający
Beschäftiger-Kollektivvertrag Zbiorowy układ pracy dla zatrudniających
Beschäftigungsbewilligung Pozwolenie na zatrudnienie
Beschäftigungsgruppe Grupa zatrudnienia
Bescheinigung Zaświadczenie
Betriebsinhaber Właściciel zakładu
Betriebspensionsgesetz (BPG) Ustawa o emeryturach zakładowych (BPG)
Betriebsrat Rada Zakładowa
Betriebsvereinbarung Umowa zakładowa
Betriebszugehörigkeit Staż pracy w zakładzie
Bezirkshauptmannschaft Starostwo
Bezirksverwaltungsbehörde Okręgowe władze administracyjne
Biennalsprünge Awanse w tabeli płac co dwa lata
Bildungsfreistellung Zwolnienie na czas kształcenia się
Branche Branża
Bundesarbeitskammer Federalna Izba Pracy
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Federalne Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres Federalne Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych
Bundesministerium für Finanzen Federalne Ministerstwo Finansów
Bundesministerium für Inneres Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki
Bundesvergabegesetz (BVergG) Federalna ustawa o udzielaniu zamówień publicznych (BVergG)
Dekadenarbeit Praca w systemie dekadowym
Dienstalterstzulage Dodatek za staż pracy
Dienstleistung Świadczenie usług
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) Ustawa o odpowiedzialności cywilnej pracowników (DHG)
Dienstreise Podróż służbowa
Dienstverhältnis Stosunek zatrudnienia
Dienstverhinderung Przeszkoda w podjęciu pracy
Drittstaat Państwo trzecie
durchrechenbare Arbeitszeit Przeliczany czas pracy
Durchrechnungszeitraum Okres rozrachunkowy
Einarbeiten von Arbeitszeiten Odpracowanie czasu pracy
einfache Tätigkeiten Proste czynności
Einmalzahlungsoption Opcja wypłaty jednorazowej
Einstufungskriterien Kryteria zaszeregowania
Entfernungszulage Dodatek za odległość
Entgelt Wynagrodzenie
Entgeltfortzahlung Kontynuacja wypłaty wynagrodzeń
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) Ustawa o kontynuacji wypłaty wynagrodzenia (EFZG)
Entlohnung Wynagrodzenie
Entschädigung für Ferialarbeitskräfte Wynagrodzenie dla uczniów/studentów pracujących w wakacje
Entsendebewilligung Zgoda na delegowanie
Entsendeplattform Platforma Delegowania Pracowników
Entsenderichtlinie Dyrektywa o delegowaniu
Entsendestaat Państwo delegujące
Entsendeunternehmen Przedsiębiorstwo delegujące
Entsendung Delegowanie
Ersatzruhe Zastępczy okres wypoczynku
Erschwerniszulage Dodatek za uciążliwe warunki pracy
Erstmeldung Pierwsze zgłoszenie
EU-Entsendebestätigung Potwierdzenie delegowania UE
Europäische Kommission Komisja Europejska
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Facharbeiter/in Robotnik wykwalifikowany
Fachverband Zrzeszenie branżowe
Feiertagsarbeit Praca w święta
Feiertagsruhe Wypoczynek w święta
Fenstertag Dzień pomostowy
Finanzpolizei Policja skarbowa
Folgekosten Koszty następcze
Freizeitanspruch Prawo do wolnego czasu
Freizeitoption Opcja wolnego czasu
Gefahrenverhütung Zapobieganie zagrożeniom
Gehaltsordnung Regulamin płac
Gehaltsschema Tabela płac
Geldstrafe Kara pieniężna
Geltendmachung von Ansprüchen Dochodzenie roszczeń
gerechtfertigte Dienstverhinderung Uzasadniona przeszkoda w podjęciu pracy
Gerichtsgebühren Opłaty sądowe
Gesundheitsgefährdung Zagrożenie dla zdrowia
Gewerbe Działalność gospodarcza
Gewerbebefugnis Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
Gewerkschaft Związek zawodowy
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) Ustawa o równym traktowaniu (GlBG)
gleitende Arbeitszeit Ruchomy czas pracy
Gleitzeitperiode Okres ruchomego czasu pracy
Gleitzeitvereinbarung Umowa o ruchomym czasie pracy
Günstigkeitsprinzip Zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych
Haftungsregelungen Reguły odpowiedzialności
Hauptverband der Sozialversicherungsträger Zrzeszenie Austriackich Instytucji Ubezpieczenia Społecznego
Hochlohnbranche Branża z wysokimi wynagrodzeniami
hochqualifizierte Tätigkeiten Czynności wymagające wysokich kwalifikacji
Höchstarbeitszeit Maksymalny czas pracy
Industriellenvereinigung (IV) Zrzeszenie Przemysłowców
innerbetriebliche Zulagen Dodatki wewnątrzzakładowe
Interessensvertretung Reprezentant interesów
Ist-Löhne Aktualnie obowiązujące płace
Jubiläumsgeld Nagroda jubileuszowa
Jubiläumszuwendung Premia jubileuszowa
juristische Person Osoba prawna
Karenzen Okresy przerw w zatrudnieniu z tytułu rodzicielstwa
Karenzurlaub Urlop z tytułu rodzicielstwa
Kettenentsendung Delegowanie łańcuchowe
Kilometergeld Kilometrówka
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz Ustawa o zatrudnieniu dzieci i młodocianych
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) Ustawa o zatrudnieniu dzieci i młodocianych (KJBG)
Kinderbetreuungsgeld Zasiłek wychowawczy
Klage Pozew
Klagsmöglichkeiten Możliwości pozwania
Kollektivvertrag Układ zbiorowy
kollektivvertragliche Zulagen Dodatki w ramach układów zbiorowych
kollektivvertraglicher Stundenlohn Płaca godzinowa z układu zbiorowego
Kollektivvertragsdatenbank Baza danych układów zbiorowych
kollektivvertragsfähig podlegający pod układ zbiorowy
Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner Strony układu zbiorowego, partnerzy układu zbiorowego
Kompetenzzentrum LSDB Centrum Kompetencji LSDB
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung Placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia
Krankenentgeltanspruch Prawo do wynagrodzenia za czas choroby
Kündigung Wypowiedzenie
Kündigungsentschädigung Rekompensata z tytułu wypowiedzenia
Kündigungsfrist Okres wypowiedzenia
Kündigungsschutz Ochrona przed wypowiedzeniem
Kurzübersicht Krótkie zestawienie
Landarbeiterkammer Izba Pracowników Rolnych
Lehrabschlussprüfung Egzamin końcowy nauki zawodu
Lehrlingsentschädigung Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Lehrlingsentschädigungssätze Stawki dla uczących się zawodu
Leiharbeit Praca tymczasowa
Leistungslöhne Płace zależne od wydajności
Lohnansprüche Roszczenia płacowe
Lohnaufzeichnungen Zapisy płacowe
Lohnbedingungen Warunki płacy
Lohneinstufung Zaszeregowanie do celów płacowych
Lohnkategorie Kategoria płacowa
Lohnkontrolle Kontrola płac
Lohnnachzahlung Wyrównanie wynagrodzenia
Lohnordnung Regulamin płac
Lohnschema Tabela płac
Lohnzahlungsnachweis Dowód wypłaty wynagrodzenia
Lohnzahlungsperiode Okres za który wypłacane jest wynagrodzenie
Lohnzettel Potwierdzenie wypłaty
Magistratisches Bezirksamt Magistracki Urząd Dzielnicowy
Mankogeld Dodatek na wyrównanie manka
Mehrarbeit Praca dodatkowa
Mehrarbeitszuschlag Dodatek za pracę dodatkową
Meldeformular Formularz zgłoszeniowy
Meldepflicht Obowiązek zgłaszania
Meldung der Betriebsentsendung Zgłoszenie oddelegowania
Meldungen Zgłoszenia
Mindestentgelt Minimalne wynagrodzenie
Mindestgehalt Pensja minimalna
Mindestgrundgehalt Minimalna pensja podstawowa
Mindestlohn Płaca minimalna
Mindestlohnbedingungen Warunki płacy minimalnej
Mindestruhezeit Minimalny czas wypoczynku
Mindeststundensatz Minimalna stawka godzinowa
Montageprivileg Przywilej montażowy
Montagezulage Dodatek montażowy
Mutterschutz Ochrona macierzyństwa
Mutterschutzgesetz (MSchG) Ustawa o ochronie macierzyństwa (MSchG)
Nächtigungsgeld Ryczałt za nocowanie
Nachtschichtzuschlag Dodatek za pracę na nocną zmianę
Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) Ustawa o pracy w porze nocnej (NSchG)
Nachtüberstundenzuschlag Dodatek za nadgodziny w porze nocnej
Naturalurlaub Urlop w naturze
natürliche Person Osoba fizyczna
Nichtbereithaltung von Dokumenten Brak dokumentacji
Normalarbeitszeit Normalny czas pracy
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) Austriacka Federacja Związków Zawodowych (ÖGB)
Parallelverschiebung Przesunięcie równoległe
Pflichtversicherung Ubezpieczenie obowiązkowe
Praktikantenentschädigung Wynagrodzenie dla praktykantów
Prämien Premie
Prämienverdienste Zarobki premiowe
Probezeit Okres próbny
qualifizierte Tätigkeiten Czynności wymagające kwalifikacji
Rahmenkollektivvertrag Ramowy układ zbiorowy
Rahmenrecht Prawo ramowe
Rechtsdurchsetzung Egzekwowanie przepisów prawa
Rechtsfolge Skutek prawny
Rechtsgrundlage Podstawa prawna
Rechtsinformationssystem (RIS) System Informacji Prawnej (RIS)
Rechtsverletzung Naruszenie prawa
rechtswidrige Kündigung Wypowiedzenie niezgodnie z prawem
Referenzzuschlag Dodatek referencyjny
Reiseaufwandsentschädigung Zwrot kosztów podróży
Reisegebühren Koszty podróży
Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie Dyrektywa o wykonaniu dyrektywy o delegowaniu
Ruhepause Przerwa w pracy
Sanktionen Sankcje
Satzung Statut
Schadenersatzregelungen Przepisy o odszkodowaniach
Schichtarbeit Praca na zmiany
Schmutzzulage Dodatek za brudną pracę
Schulung Szkolenie
Schutzbestimmungen Przepisy ochronne
Schutzmaßnahmen Działania ochronne
Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) Ustawa o zakładowym funduszu prewencyjnym dla pracowników i osób pracujących na własny rachunek (BMSVG)
Sicherheitsstandards Standardy bezpieczeństwa
Sonderzahlung Wypłata specjalna
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) Ustawa o zwalczaniu oszustw socjalnych (SBBG)
Sozialversicherungsbeitrag Składka na ubezpieczenie społeczne
Sozialversicherungsdokument Dokument ubezpieczenia społecznego
Sozialversicherungsnummer Numer ubezpieczenia społecznego
sozialversicherungsrechtliche Vorschriften Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych
Sozialversicherungsträger Instytucja ubezpieczenia społecznego
Strafanzeige Doniesienie o przestępstwie
Stundenlohn Płaca godzinowa
Tagesarbeitszeit Dobowy czas pracy
Taggeld Dieta
Teilzeitarbeit Praca w niepełnym wymiarze godzin
Träger der Krankenversicherung Instytucja ubezpieczenia chorobowego
Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung Świadczenie rozłąkowe, rekompensata za koszty rozłąki
Überbrückungsgeld Świadczenie pomostowe
Überlasser/in Wynajmujący
Überlassung Wynajmowanie
Überlassungsbewilligung Pozwolenie na wynajęcie
Überlassungsentgelt Wynagrodzenie za wynajmowanie
Überstunden Nadgodziny
Überstundenvergütung Wynagrodzenie za nadgodziny
Überstundenzuschlag Dodatek za nadgodziny
Übertretung Naruszenie
Überzahlung Nadpłata
Umreihung Zmiana zaszeregowania
Umsatzsteueridentifikationsnummer Numer identyfikacji podatkowej do celów VAT
ungelernt nieprzyuczony
Unterentlohnung Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej
Unternehmensgegenstand Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
Untersagung der Dienstleistung Zakaz świadczenia usług
Unterweisung Przeszkolenie
unverkürztes Entgelt Wynagrodzenie bez potrąceń
Unwirksamkeit der Kündigung Nieskuteczność wypowiedzenia
Urlaubsabfindung Ekwiwalent za urlop
Urlaubsanspruch Roszczenie urlopowe
Urlaubsanwartschaft Okres uprawniający do urlopu
Urlaubsentgelt Wynagrodzenie urlopowe
Urlaubsgeld Dodatek urlopowy
Urlaubsgesetz (UrlaubsG) Ustawa o urlopach (UrlG)
Urlaubsjahr Rok urlopowy
Urlaubskassenverfahren Procedura kas urlopowych
Urlaubsverbrauch Wykorzystanie urlopu
Urlaubszuschuss Dodatek urlopowy
Verfall von Ansprüchen Przepadek roszczeń
Verjährung des Urlaubsanspruchs Przedawnienie roszczenia urlopowego
Verteilungsoption Opcja podziału
Vertragspartner Strony umowy
Verwaltungsbehörde Urząd administracyjny
Verwaltungsstrafverfahren Postępowanie karno-administracyjne
Verwaltungsübertretung Naruszenie przepisów administracyjnych
Verwendungsgruppe Grupa zatrudnienia
Vordienstzeiten Poprzednie okresy zatrudnienia
Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts Odmowa wypłaty lub uszczuplenie wynagrodzenia
Vorrückung Awans w tabeli wynagrodzeń
Vorrückungssystem System awansu w tabeli wynagrodzeń
Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter Przepisy o ochronie pracowników młodocianych
Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen Przepisy o ochronie pracownic w ciąży
Wegezeitenentschädigung Rekompensata za czas drogi
Wegzeiten Czas drogi
Weihnachtsgeld Dodatek bożonarodzeniowy
Weihnachtsremuneration Gratyfikacja bożonarodzeniowa
Weisungsrecht Prawo do wydawania poleceń
Werklohn Wynagrodzenie za dzieło
Wiener Gebietskrankenkasse Wiedeńska Okręgowa Kasa Chorych
Wirtschaftskammer Izba gospodarcza
Wochenarbeitszeit Tygodniowy czas pracy
Wochenendruhe Wypoczynek weekendowy
Wochenruhe Tygodniowy czas wypoczynku
Zehrgelder Dodatki prowiantowe
Zeitguthaben Kredyt czasowy
Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) Centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia (ZKO)
zivilgerichtliches Verfahren Postępowanie cywilne
Zulagen Dopłaty
Zusatzkollektivvertrag Dodatkowy układ zbiorowy
Zuschläge Dodatki

 

Polski - Niemiecki

Niemiecki - Polski

A B C D
E F G I
K M N O
P R S Ś
T U W Z

 

Polski Niemiecki
Administracja skarbowa Abgabenbehörde
Aktualnie obowiązujące płace Ist-Löhne
Austriacka Federacja Związków Zawodowych (ÖGB) Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
Austriacki kodeks cywilny (ABGB) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)
Awans w tabeli wynagrodzeń Vorrückung
Awanse w tabeli płac co dwa lata Biennalsprünge
Baza danych układów zbiorowych Kollektivvertragsdatenbank
Brak dokumentacji Nichtbereithaltung von Dokumenten
Branża Branche
Branża z wysokimi wynagrodzeniami Hochlohnbranche
Centralna placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia (ZKO) Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO)
Centrum Kompetencji LSDB Kompetenzzentrum LSDB
Czas drogi Wegzeiten
Czas pracy Arbeitszeit
Czynności wymagające kwalifikacji qualifizierte Tätigkeiten
Czynności wymagające wysokich kwalifikacji hochqualifizierte Tätigkeiten
Delegowanie Entsendung
Delegowanie łańcuchowe Kettenentsendung
Delegowanie pracowników Arbeitnehmerentsendung
Dieta Auslöse
Dieta Taggeld
Dni wolne od pracy arbeitsfreie Tage
Dobowy czas pracy Tagesarbeitszeit
Dochodzenie roszczeń Geltendmachung von Ansprüchen
Dodatek bożonarodzeniowy Weihnachtsgeld
Dodatek montażowy Montagezulage
Dodatek na wyrównanie manka Mankogeld
Dodatek referencyjny Referenzzuschlag
Dodatek urlopowy Urlaubsgeld
Dodatek urlopowy Urlaubszuschuss
Dodatek za brudną pracę Schmutzzulage
Dodatek za nadgodziny Überstundenzuschlag
Dodatek za nadgodziny w porze nocnej Nachtüberstundenzuschlag
Dodatek za odległość Entfernungszulage
Dodatek za pracę dodatkową Mehrarbeitszuschlag
Dodatek za pracę na nocną zmianę Nachtschichtzuschlag
Dodatek za staż pracy Dienstalterstzulage
Dodatek za uciążliwe warunki pracy Erschwerniszulage
Dodatki Zuschläge
Dodatki prowiantowe Zehrgelder
Dodatki w ramach układów zbiorowych kollektivvertragliche Zulagen
Dodatki wewnątrzzakładowe innerbetriebliche Zulagen
Dodatkowy układ zbiorowy Zusatzkollektivvertrag
Dokument potwierdzający kwalifikacje Befähigungsnachweis
Dokument ubezpieczenia społecznego Sozialversicherungsdokument
Doniesienie o przestępstwie Strafanzeige
Dopłaty Zulagen
Dowód wypłaty wynagrodzenia Lohnzahlungsnachweis
Dyrektywa o delegowaniu Entsenderichtlinie
Dyrektywa o wykonaniu dyrektywy o delegowaniu Richtlinie zur Durchführung der Entsenderichtlinie
Działalność gospodarcza Gewerbe
Działania ochronne Schutzmaßnahmen
Dzień pomostowy Fenstertag
Efekt outsidera Außenseiterwirkung
Egzamin końcowy nauki zawodu Lehrabschlussprüfung
Egzekwowanie przepisów prawa Rechtsdurchsetzung
Egzekwowanie roszczeń Anspruchsdurchsetzung
Ekwiwalent za urlop Urlaubsabfindung
Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
Ewaluacja stanowiska pracy Arbeitsplatzevaluierung
Federalna Izba Pracy Bundesarbeitskammer
Federalna ustawa o udzielaniu zamówień publicznych (BVergG) Bundesvergabegesetz (BVergG)
Federalne Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Federalne Ministerstwo Finansów Bundesministerium für Finanzen
Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Federalne Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bundesministerium für Inneres
Formularz zgłoszeniowy Meldeformular
Gotowość do pracy Arbeitsbereitschaft
Gratyfikacja bożonarodzeniowa Weihnachtsremuneration
Grupa zatrudnienia Beschäftigungsgruppe
Grupa zatrudnienia Verwendungsgruppe
Grupa zawodowa Berufsgruppe
Inspekcja pracy Arbeitsinspektion
Instytucja ubezpieczenia chorobowego Träger der Krankenversicherung
Instytucja ubezpieczenia społecznego Sozialversicherungsträger
Izba gospodarcza Wirtschaftskammer
Izba pracownicza (AK) Arbeiterkammer (AK)
Izba Pracowników Rolnych Landarbeiterkammer
Kara pieniężna Geldstrafe
Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych (BUAK) Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK)
Kategoria płacowa Lohnkategorie
Kilometrówka Kilometergeld
Klauzula uprzywilejowania Begünstigungsklausel
Komisja Europejska Europäische Kommission
Koniec terminu zgłoszeń Anmeldestopp
Kontrola płac Lohnkontrolle
Kontynuacja wypłaty wynagrodzeń Entgeltfortzahlung
Koszty następcze Folgekosten
Koszty podróży Reisegebühren
Kredyt czasowy Zeitguthaben
Krótkie zestawienie Kurzübersicht
Kryteria zaszeregowania Einstufungskriterien
Kwalifikacje Befähigung
Kwalifikacje zawodowe Berufsqualifikation
Magistracki Urząd Dzielnicowy Magistratisches Bezirksamt
Maksymalny czas pracy Höchstarbeitszeit
Miejsce pracy Arbeitsort
Minimalna pensja podstawowa Mindestgrundgehalt
Minimalna stawka godzinowa Mindeststundensatz
Minimalne wynagrodzenie Mindestentgelt
Minimalny czas wypoczynku Mindestruhezeit
Model okresu rozrachunkowego Bandbreitenmodell
Możliwości pozwania Klagsmöglichkeiten
Nadgodziny Überstunden
Nadpłata Überzahlung
Nagroda jubileuszowa Jubiläumsgeld
Naruszenie Übertretung
Naruszenie prawa Rechtsverletzung
Naruszenie przepisów administracyjnych Verwaltungsübertretung
nieprzyuczony ungelernt
Nieskuteczność wypowiedzenia Unwirksamkeit der Kündigung
Normalny czas pracy Normalarbeitszeit
Numer identyfikacji podatkowej do celów VAT Umsatzsteueridentifikationsnummer
Numer ubezpieczenia społecznego Sozialversicherungsnummer
Obowiązek zgłaszania Meldepflicht
Ochrona macierzyństwa Mutterschutz
Ochrona pracowników Arbeitnehmerschutz
Ochrona przed wypowiedzeniem Kündigungsschutz
Odmowa wypłaty lub uszczuplenie wynagrodzenia Vorenthaltung oder Schmälerung des Entgelts
Odpracowanie czasu pracy Einarbeiten von Arbeitszeiten
Odprawa Abfertigung
Okręgowe władze administracyjne Bezirksverwaltungsbehörde
Okres próbny Probezeit
Okres rozrachunkowy Durchrechnungszeitraum
Okres ruchomego czasu pracy Gleitzeitperiode
Okres uprawniający do urlopu Urlaubsanwartschaft
Okres wypowiedzenia Kündigungsfrist
Okres za który wypłacane jest wynagrodzenie Lohnzahlungsperiode
Okresy przerw w zatrudnieniu z tytułu rodzicielstwa Karenzen
Opcja podziału Verteilungsoption
Opcja wolnego czasu Freizeitoption
Opcja wypłaty jednorazowej Einmalzahlungsoption
Opłaty sądowe Gerichtsgebühren
Osoba fizyczna natürliche Person
Osoba prawna juristische Person
Państwo delegujące Entsendestaat
Państwo trzecie Drittstaat
Pensja minimalna Mindestgehalt
Pierwsze zgłoszenie Erstmeldung
Płaca godzinowa Stundenlohn
Płaca godzinowa z układu zbiorowego kollektivvertraglicher Stundenlohn
Płaca minimalna Mindestlohn
Płace akordowe Akkordlöhne
Płace zależne od wydajności Leistungslöhne
Placówka koordynująca ds. nielegalnego zatrudnienia Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung
Planowanie czasu pracy Arbeitszeitplanung
Platforma Delegowania Pracowników Entsendeplattform
podlegający pod układ zbiorowy kollektivvertragsfähig
Podróż służbowa Dienstreise
Podstawa prawna Rechtsgrundlage
Policja skarbowa Finanzpolizei
Poprzednie okresy zatrudnienia Vordienstzeiten
Postępowanie cywilne zivilgerichtliches Verfahren
Postępowanie karno-administracyjne Verwaltungsstrafverfahren
Potwierdzenie delegowania UE EU-Entsendebestätigung
Potwierdzenie wypłaty Lohnzettel
Pozew Klage
Pozwolenie na pobyt Aufenthaltsgenehmigung
Pozwolenie na pracę Arbeitsbewilligung
Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Gewerbebefugnis
Pozwolenie na wynajęcie Überlassungsbewilligung
Pozwolenie na zatrudnienie Beschäftigungsbewilligung
Praca dodatkowa Mehrarbeit
Praca na zmiany Schichtarbeit
Praca tymczasowa Leiharbeit
Praca w niepełnym wymiarze godzin Teilzeitarbeit
Praca w święta Feiertagsarbeit
Praca w systemie dekadowym Dekadenarbeit
Pracodawca Arbeitgeber/in
Pracownik Arbeitnehmer/in
Pracownik fizyczny Arbeiter/in
Prawo do pobytu Aufenthaltsrecht
Prawo do wolnego czasu Freizeitanspruch
Prawo do wydawania poleceń Weisungsrecht
Prawo do wynagrodzenia za czas choroby Krankenentgeltanspruch
Prawo pracy Arbeitsrecht
Prawo ramowe Rahmenrecht
Premia jubileuszowa Jubiläumszuwendung
Premie Prämien
Procedura kas urlopowych Urlaubskassenverfahren
Proste czynności einfache Tätigkeiten
Przedawnienie roszczenia urlopowego Verjährung des Urlaubsanspruchs
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Unternehmensgegenstand
Przedsiębiorstwo delegujące Entsendeunternehmen
Przeliczany czas pracy durchrechenbare Arbeitszeit
Przepadek roszczeń Verfall von Ansprüchen
Przepisy o czasie pracy Arbeitszeitvorschriften
Przepisy o czasie pracy i wypoczynku Arbeitszeit- und Arbeitsruhevorschriften
Przepisy o ochronie pracownic w ciąży Vorschriften zum Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen
Przepisy o ochronie pracowników Arbeitnehmerschutzvorschriften
Przepisy o ochronie pracowników młodocianych Vorschriften zum Schutz jugendlicher Beschäftigter
Przepisy o odszkodowaniach Schadenersatzregelungen
Przepisy ochronne Schutzbestimmungen
Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
Przerwa w pracy Ruhepause
Przesłanki roszczenia Anspruchsvoraussetzungen
Przesunięcie równoległe Parallelverschiebung
Przeszkoda w podjęciu pracy Dienstverhinderung
Przeszkolenie Unterweisung
przyuczony angelernt
Przywilej montażowy Montageprivileg
Rada Zakładowa Betriebsrat
Ramowy układ zbiorowy Rahmenkollektivvertrag
Regulamin płac Gehaltsordnung
Regulamin płac Lohnordnung
Reguły odpowiedzialności Haftungsregelungen
Rekompensata z tytułu wypowiedzenia Kündigungsentschädigung
Rekompensata za czas drogi Wegezeitenentschädigung
Reprezentant interesów Interessensvertretung
Robotnik wykwalifikowany Facharbeiter/in
Rok urlopowy Urlaubsjahr
Roszczenia Ansprüche
Roszczenia płacowe Lohnansprüche
Roszczenie urlopowe Urlaubsanspruch
Ruchomy czas pracy gleitende Arbeitszeit
Ryczałt za nocowanie Nächtigungsgeld
Sąd pracy i spraw społecznych Arbeits- und Sozialgericht
Sankcje Sanktionen
Składka na ubezpieczenie społeczne Sozialversicherungsbeitrag
Skutek prawny Rechtsfolge
Standardy bezpieczeństwa Sicherheitsstandards
Starostwo Bezirkshauptmannschaft
Statut Satzung
Stawki dla uczących się zawodu Lehrlingsentschädigungssätze
Staż pracy w zakładzie Betriebszugehörigkeit
Stosunek pracy Arbeitsverhältnis
Stosunek zatrudnienia Dienstverhältnis
Stowarzyszenie pracodawców Arbeitgeberverband
Strony układu zbiorowego, partnerzy układu zbiorowego Kollektivvertragsparteien, Kollektivvertragspartner
Strony umowy Vertragspartner
Świadczenie pomostowe Überbrückungsgeld
Świadczenie pracy Arbeitsleistung
Świadczenie rozłąkowe, rekompensata za koszty rozłąki Trennungsgeld, Trennungskostenentschädigung
Świadczenie usług Dienstleistung
System awansu w tabeli wynagrodzeń Vorrückungssystem
System Informacji Prawnej (RIS) Rechtsinformationssystem (RIS)
Szkolenie Schulung
Tabela płac Gehaltsschema
Tabela płac Lohnschema
Tygodniowy czas pracy Wochenarbeitszeit
Tygodniowy czas wypoczynku Wochenruhe
Ubezpieczenie obowiązkowe Pflichtversicherung
Uchylenie wypowiedzenia Aufhebung der Kündigung
Układ zbiorowy Kollektivvertrag
Umowa o pracę Arbeitsvertrag
Umowa o ruchomym czasie pracy Gleitzeitvereinbarung
Umowa zakładowa Betriebsvereinbarung
Uprawnienie do wydawania zarządzeń Anordnungsbefugnis
Urlop w naturze Naturalurlaub
Urlop z tytułu rodzicielstwa Karenzurlaub
Urząd administracyjny Verwaltungsbehörde
Urząd ds. obsługi rynku pracy (AMS) Arbeitsmarktservice (AMS)
Ustawa o czasie pracy (AZG) Arbeitszeitgesetz (AZG)
Ustawa o czasie wypoczynku (ARG) Arbeitsruhegesetz (ARG)
Ustawa o emeryturach zakładowych (BPG) Betriebspensionsgesetz (BPG)
Ustawa o kontynuacji wypłaty wynagrodzenia (EFZG) Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
Ustawa o koordynowaniu robót budowlanych (BauKG) Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
Ustawa o ochronie macierzyństwa (MSchG) Mutterschutzgesetz (MSchG)
Ustawa o ochronie pracowników (ASchG) ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Ustawa o odpowiedzialności cywilnej pracowników (DHG) Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG)
Ustawa o pracownikach umysłowych Angestelltengesetz
Ustawa o pracy w porze nocnej (NSchG) Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG)
Ustawa o rekompensatach dla pracowników budowlanych z tytułu niekorzystnych warunków pogodowych (BSchEG) Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz (BSchEG)
Ustawa o równym traktowaniu (GlBG) Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)
Ustawa o urlopach (UrlG) Urlaubsgesetz (UrlaubsG)
Ustawa o zakładowym funduszu prewencyjnym dla pracowników i osób pracujących na własny rachunek (BMSVG) Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG)
Ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców Ausländerbeschäftigungsgesetz
Ustawa o zatrudnieniu dzieci i młodocianych Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz
Ustawa o zatrudnieniu dzieci i młodocianych (KJBG) Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG)
Ustawa o zwalczaniu oszustw socjalnych (SBBG) Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG)
Ustawy z zakresu prawa pracy arbeitsrechtliche Gesetze
Uzasadniona przeszkoda w podjęciu pracy gerechtfertigte Dienstverhinderung
Warunki płacy Lohnbedingungen
Warunki płacy minimalnej Mindestlohnbedingungen
Warunki pracy Arbeitsbedingungen
Wiedeńska Okręgowa Kasa Chorych Wiener Gebietskrankenkasse
Właściciel zakładu Betriebsinhaber
Wykorzystanie urlopu Urlaubsverbrauch
Wynagrodzenie Entgelt
Wynagrodzenie Entlohnung
Wynagrodzenie bez potrąceń unverkürztes Entgelt
Wynagrodzenie dla praktykantów Praktikantenentschädigung
Wynagrodzenie dla uczących się zawodu Lehrlingsentschädigung
Wynagrodzenie dla uczniów/studentów pracujących w wakacje Entschädigung für Ferialarbeitskräfte
Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej Unterentlohnung
Wynagrodzenie urlopowe Urlaubsentgelt
Wynagrodzenie za dzieło Werklohn
Wynagrodzenie za nadgodziny Überstundenvergütung
Wynagrodzenie za wynajmowanie Überlassungsentgelt
Wynajmowanie Überlassung
Wynajmowanie siły roboczej Arbeitskräfteüberlassung
Wynajmujący Überlasser/in
Wynajmujący siłę roboczą, przedsiębiorstwo wynajmujące siłę roboczą Arbeitskräfteüberlasser, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen
Wypadek przy pracy Arbeitsunfall
Wypłata specjalna Sonderzahlung
Wypoczynek Arbeitsruhe
Wypoczynek w święta Feiertagsruhe
Wypoczynek weekendowy Wochenendruhe
Wypowiedzenie Kündigung
Wypowiedzenie niezgodnie z prawem rechtswidrige Kündigung
Wyrównanie wynagrodzenia Lohnnachzahlung
Zagrożenie dla zdrowia Gesundheitsgefährdung
Zakaz świadczenia usług Untersagung der Dienstleistung
Zaliczanie przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa Anrechnung von Elternkarenzen
Zapisy czasu pracy Arbeitszeitaufzeichnungen
Zapisy płacowe Lohnaufzeichnungen
Zapobieganie zagrożeniom Gefahrenverhütung
Zarobki premiowe Prämienverdienste
Zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych Günstigkeitsprinzip
Zasiłek wychowawczy Kinderbetreuungsgeld
Zastępczy okres wypoczynku Ersatzruhe
Zaświadczenie Bescheinigung
Zaszeregowanie do celów płacowych Lohneinstufung
Zatrudniający, zakład zatrudniający Beschäftiger/in, Beschäftigerbetrieb
Zatrudnienie przedemerytalne w niepełnym wymiarze Altersteilzeit
Zbiorowy układ pracy dla zatrudniających Beschäftiger-Kollektivvertrag
Zgłoszenia Meldungen
Zgłoszenie aktualizujące Änderungsmeldung
Zgłoszenie oddelegowania Meldung der Betriebsentsendung
Zgoda na delegowanie Entsendebewilligung
Zmiana zaszeregowania Umreihung
Zrzeszenie Austriackich Instytucji Ubezpieczenia Społecznego Hauptverband der Sozialversicherungsträger
Zrzeszenie branżowe Fachverband
Zrzeszenie Przemysłowców Industriellenvereinigung (IV)
Związek zawodowy Gewerkschaft
Zwolnienie na czas kształcenia się Bildungsfreistellung
Zwrot kosztów Aufwandsentschädigung
Zwrot kosztów podróży Reiseaufwandsentschädigung