Platforma Delegowania Pracowników

Szkolenie

Oddelegowanie i transgraniczne wynajmowanie siły roboczej zakłada, że oddelegowani albo wynajęci pracownicy będą świadczyli pracę w Austrii.

Gdy wykorzystywani transgranicznie pracownicy nie będą świadczyli pracy, nie będą miały zastosowania specyficzne prawa pracowników ani obowiązki pracodawców w związku z delegowaniem i wynajmowaniem.

Jeżeli pracownicy nie posiadający miejsca pracy w Austrii wyjeżdżają do Austrii po to, by wziąć udział w szkoleniu, należy w zależności od przypadku dokonać oceny, czy udział w szkoleniu można uznać za świadczenie pracy w rozumieniu oddelegowania albo wynajęcia, czy też nie.

Kryteriami przemawiającymi za tym, że nie występuje świadczenie pracy, są:

  • Zatrudnienie pracowników oraz wytworzone produkty albo wyświadczone usługi podczas szkolenia nie mają znaczenia ani dla procesu produkcyjnego, ani dla wyników przedsiębiorstwa, w którym odbywa się szkolenie.
  • Czynność pracownika nie może w tym zakładzie przynosić żadnych korzyści ekonomicznych. Celem czynności pracownika jest jego dokształcanie się.
  • Praca wykonana przez pracownika jest wyłącznie produktem ubocznym będącego na pierwszym planie szkolenia.

O tym, że ma miejsce świadczenie pracy, można natomiast mówić, gdy

  • czynność pracownika przynosi korzyść ekonomiczną zakładowi, w którym jest wykonywana albo
  • pracownik pracuje w zakładzie szkolącym dłużej, niż jest to konieczne dla nabycia wiedzy i umiejętności.