Platforma Delegowania Pracowników

Wynajmowanie siły roboczej

Co to jest transgraniczny wynajem siły roboczej (praca tymczasowa)?

Transgraniczna praca tymczasowa ma miejsce wtedy, gdy

 • jedno przedsiębiorstwo „oddaje do dyspozycji” („wynajmuje”) swoich pracowników z zagranicy do Austrii
 • innemu przedsiębiorstwu w Austrii w celu świadczenia pracy.

Cechami wynajęcia, przy czym nie muszą występować wszystkie wymienione cechy, są:

 • Pracownik wykorzystywany jest przez zatrudniającego do wykonywania zadań w jego zakładzie.
   
 • Pracownik na czas trwania świadczenia pracy włączony jest w struktury zakładu zatrudniającego i podlega fachowemu nadzorowi z jego strony.
   
 • Pracownik musi wykonywać polecenia zatrudniającego.
   
 • Pracownik wytwarza dzieło, które nie różni się od innych produktów albo usług zatrudniającego.
   
 • Pracownik nie wykonuje przeważającej części pracy przy użyciu narzędzi i materiałów wynajmującego.
   
 • Wynajmujący nie odpowiada za powodzenie świadczenia pracy.

Jakie obowiązki spoczywają na zakładzie wynajmującym?

 • Poinformowanie wynajętego pracownika o tym:
  • Do jakiego zakładu został wynajęty?
  • Jaka praca i gdzie będzie wykonywana?
  • Jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia mogą ewentualnie wystąpić w czasie pracy?
  • Jaki będzie normalny czas pracy i kiedy konieczne będzie świadczenie pracy?
  • Jakie będzie wynagrodzenie i z jakiego układu zbiorowego wynika?
  • Kiedy konkretnie rozpocznie się okres wynajęcia i jak długo będzie przypuszczalnie trwał?
    
 • Zapłata co najmniej takiego wynagrodzenia, jakie przewidziane jest dla zakładu w Austrii w układzie zbiorowym albo wynagrodzenia zgodnie z układem zbiorowym dla wynajmu siły roboczej.
   
 • Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby, wypadku, świąt w Austrii, a także przeszkody w podjęciu pracy z ważnych przyczyn osobistych.
   
 • Udzielenie urlopu zgodnie z prawem austriackim, o ile jest ono korzystniejsze dla pracownika.
   
 • Przestrzeganie austriackich przepisów, w szczególności o
  • czasie pracy
  • wypowiedzeniu i zwolnieniu
  • ochronie macierzyństwa
  • ochronie pracowników młodocianych
  • bezpieczeństwie i zdrowiu na stanowisku pracy.

W związku z wynajmowaniem do Austrii zakład wynajmujący musi poza tym dopełnić różnych formalności (w szczególności obowiązków zgłoszeniowych w urzędach). Również zakład zatrudniający w Austrii ma określone obowiązki w zakresie zgłoszeń i przechowywania dokumentacji.

Gdy zakład zatrudniający nie wywiąże się z tych obowiązków, musi liczyć się z karą administracyjną albo z pozwem sądowym. W przypadku ciężkich naruszeń warunków wynagradzania, zakład wynajmujący ryzykuje ponadto, że otrzyma zakaz wynajmowania do Austrii.
Wypełnianie obowiązków się opłaca. O ich szczegółach informujemy w blokach tematycznych na niniejszej stronie internetowej.

Jakich pojęć związanych z „wynajmowaniem” używa się na tej stronie internetowej?

 • Przekazanie siły roboczej do dyspozycji strony trzeciej przez zakład wynajmujący określane jest pojęciem „pracy tymczasowej”, albo „wynajęciem siły roboczej” albo „wynajęciem”.
   
 • Wynajmujący jest przedsiębiorstwem, które często zatrudnia pracowników w celu ich wynajmowania do świadczenia pracy stronom trzecim. Również późniejsze okazyjne wynajęcie, o którym w momencie zatrudniania nawet nie myślano, jest wynajęciem w rozumieniu niniejszej strony internetowej. Pracodawcą wynajętych pracowników jest zawsze wynajmujący.
   
 • Strona trzecia, dla której pracują wynajęci pracownicy, jest „zatrudniającym” („zakładem zatrudniającym”).
   
 • Wynajmujący zawiera z zatrudniającym umowę o wynajmie. W umowie o wynajmie uregulowane są konkretne warunki wynajmu siły roboczej (liczba osób, warunki dotyczące ich kwalifikacji, czas trwania wynajęcia, umowne wynagrodzenie wynajmującego itp.).
   
 • Wynajmujący pozostaje pracodawcą wynajmowanego pracownika również w czasie jego wynajęcia. Tylko w odniesieniu do przepisów o bezpieczeństwie i zdrowiu na stanowisku pracy pracodawcą wynajętych pracowników jest w okresie ich wynajęcia zatrudniający.
   
 • W przypadku transgranicznego wynajmowania wynajmujący ma swoją siedzibę często poza Austrią, natomiast zatrudniający ma swoją siedzibę często w Austrii.