Platforma vysielaných pracovníkov

Existuje nárok na dovolenku?

Cezhranične vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/zamestnankyne majú podľa rakúskeho práva počas vyslania nárok na platenú dovolenku.

Nárok na dovolenku vzniká v prípade, že dĺžka dovolenky je podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu kratšia.

Ak nedôjde počas dĺžky vyslania alebo sprostredkovania k rekreačnej dovolenke, je dovolenka zaručená po príchode naspäť bez ohľadu na platenú dovolenku.

Dĺžka nároku na dovolenku po ukončení vyslania sa vypočítava nasledovne:

  • Najprv treba vytvoriť rozdiel medzi nárokom na dovolenku podľa rakúskeho práva a nárokom na dovolenku podľa predpisov vysielajúceho štátu.
  • Potom sa musí tento rozdiel vynásobiť počtom dní vyslania alebo sprostredkovania a vydeliť počtom dní roka (365 alebo 366).

Pozor: Pracovníci na stavbách podliehajú vlastnému dovolenkovému právu so sčasti odlišnými nariadeniami.

Informácie o tom nájdete v bode ponuky „Stavebné práce“.

Výška nároku na dovolenku

Zamestnanci majú každý pracovný rok (= dovolenkový rok) nárok na platenú dovolenku v dĺžke 5 kalendárnych týždňov (30 pracovných dní pri 6-dňovom pracovnom týždni, 25 pracovných dní pri 5-dňovom pracovnom týždni).

Ak je pracovný pomer kratší ako jeden rok, dostáva zamestnanec alikvotnú časť dovolenky. Tá závisí od počtu reálne odpracovaných mesiacov.
Príklad: Ak je pracovný pomer vymedzený na 6 mesiacov, predstavuje dovolenka polovicu normálnej dĺžky dovolenky.
Pri 5-dňovom pracovnom týždni prináleží v tomto prípade 13 dovolenkových dní:
25/2 = 12,5 – zlomky sa zaokrúhľujú nahor, preto 13 dní.
Pri 6-dňovom pracovnom týždni 15 dní (30/2 = 15).

Preplatenie dovolenky

Preplatenie dovolenky sa vykonáva počas pracovného voľna vo výške odmeny za odpracovaný deň.

Čerpanie dovolenky

Konkrétny termín a dĺžku dovolenky treba dohodnúť so zamestnávateľom. Pritom je potrebné zohľadniť požiadavky zamestnávateľa a potreby prevádzky.

Premlčanie nároku na dovolenku

Ak sa nevyčerpá celá dovolenka, automaticky sa prenáša do ďalšieho roka.
Táto „stará“ dovolenka sa však premlčí po 2 rokoch od posledného dňa roku, v ktorom vznikla. Od tohto momentu viac nie je možné nárokovať si dovolenku.

Príklad: V prípade zamestnancov/zamestnankýň, ktorí nastúpili 1. 1. 2023, sa premlčacia lehota pre tento dovolenkový rok začína dňa 1. 1. 2024 a končí dňa 31. 12. 2025. Od tohto dátumu sa dovolenka premlčí.
Pri každom čerpaní dovolenky sa vždy najprv využíva najstaršia, ešte nevyčerpaná dovolenka.