Platforma vysielaných pracovníkov

Treba si vyžiadať pracovné povolenie?

Vyslanie

1. Vysielajúce spoločnosti so sídlom v členskom štáte EÚ/EHS alebo vo Švajčiarsku, ktorého vyslaní zamestnanci sú štátni príslušníci tretích krajín:

Hlásenie o vyslaní (pozri bod ponuky Ohlasovacie povinnosti) sa odosiela z Centrálneho koordinačného orgánu (ZKO) v rámci Spolkového ministerstva financií na orgán verejnej služby zamestnanosti (AMS).
Podľa § 18 ods. 12 AuslBG sa požaduje potvrdenie EÚ o vyslaní.
Vystavuje ho orgán AMS, keď je vyslaná pracovná sila riadne zamestnaná vo vysielajúcom štáte a počas vyslania sa zamestná podľa rakúskych mzdových a pracovných podmienok.

Na overenie riadneho zamestnania vo vysielajúcom štáte musí vysielajúci zamestnávateľ udať v hlásení aj údaje o pracovnom povolení a o povolení na pobyt, ktoré boli vydané vo vysielajúcom štáte.
Hneď ako pracovná sila prijme prácu, musí kontrolným úradom predložiť toto pracovné povolenie (pozri bod ponuky Podklady).

2. Vysielajúca spoločnosť so sídlom v tretej krajine:

Vyslaní zamestnanci sú príslušníci tretích krajín:
Spoločnosti so sídlom v tretej krajine nemusia nahlasovať vysielanie pracovných síl orgánu ZKO.
Rakúsky zadávateľ musí požiadať o povolenie na vyslanie alebo povolenie na zamestnanie priamo v orgáne AMS:

  • V prípade zamestnancov vyslaných na obdobie do 4 mesiacov je potrebné povolenie na vyslanie, v prípade dlhšej doby je nevyhnutné povolenie na zamestnanie.
  • V stavebníctve a druhotnom stavebníctve sa nezávisle od dĺžky vyslania vždy požaduje povolenie na zamestnanie.

Sprostredkovanie

1. spoločnosťou so sídlom v EHS alebo vo Švajčiarsku:

Zahraničná spoločnosť je povinná nahlásiť sprostredkovanie orgánu ZKO.

2. spoločnosťou z tretích krajín:

V tomto prípade potrebuje rakúska prevádzka, v ktorej je zamestnaná sprostredkovaná pracovná sila, špeciálne povolenie na sprostredkovanie.
O toto povolenie na sprostredkovanie treba požiadať živnostenský úrad a možno ho udeliť len vtedy, keď

  • je zamestnanie špeciálne kvalifikovaných odborníkov z hľadiska trhu práce a z ekonomických dôvodov bezpodmienečne dôležité,
  • sú tieto pracovné sily k dispozícii výlučne sprostredkovaním zo zahraničia a
  • zamestnanie neohrozí mzdové a pracovné podmienky rakúskych zamestnancov.

Následne treba vyžiadať povolenie na zamestnanie v orgáne AMS.

Právo na pobyt

Vyslané alebo sprostredkované sily, ktoré sú príslušníkmi tretej krajiny, potrebujú vízum a pri pobyte dlhšom ako 6 mesiacov aj povolenie na pobyt.
Občania EÚ potrebujú registračné potvrdeniepri pobyte dlhšom ako 3 mesiace.

Sankcie

Pri neoprávnenom zamestnaní sa právne sankcie pohybujú vo výške od 1 000 eur do 50 000 eur na jednu zahraničnú pracovnú silu.