Platforma vysielaných pracovníkov

Ako sa vyplácajú vyslaným alebo sprostredkovaným zamestnancom v Rakúsku získané nároky na dovolenku?

Podľa toho, či sa dovolenkové nároky čerpajú ako prirodzená dovolenka alebo kompenzácia dovolenky, treba rozlišovať medzi preplatením dovolenky a kompenzáciou dovolenky.

Preplatenie dovolenky sa vypláca zamestnancovi, keď sa dovolenka skutočne čerpá počas vyslania, príp. sprostredkovania alebo počas nasledujúcich šiestich mesiacov. V tomto prípade musí byť platný pracovný pomer, ktorý existoval v čase vyslania, príp. sprostredkovania.

Kompenzácia dovolenky sa zamestnancovi vypláca najskôr šesť mesiacov po ukončení vyslania, pokiaľ sa nevyčerpali dovolenkové nároky ako prirodzená dovolenka. 

  • Preplatenie dovolenky a kompenzácia dovolenky sa vyplácajú prostredníctvom fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) a treba ich žiadať vo fonde BUAK.
  • Preplatenie dovolenky a kompenzácia dovolenky sa prevádzajú priamo na uvedené číslo účtu zamestnanca.
  • Preplatenie dovolenky treba žiadať od zamestnávateľa.
  • Vyplatenie kompenzácie dovolenky musí žiadať zamestnanec.
  • Poplatky za systém sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu prevádza fond BUAK na príslušné úrady.
  • Všetky formuláre žiadostí sú k dispozícii na webovej stránke fondu BUAK.

Preplatenie dovolenky
Fondu BUAK treba odovzdať podpísaný formulár „Podanie nároku na preplatenie dovolenky podľa § 33f BUAG“.
Formulár možno odovzdať najskôr v mesiaci pred dovolenkou a treba ho odovzdať najneskôr počas mesiaca, ktorý nasleduje za mesiacom dovolenky.
Fond BUAK informuje zamestnancov a vysielajúce spoločnosti písomne o vykonanom vyúčtovaní preplatenia dovolenky.
V informačnej správe sú vykázané poplatky za systém sociálneho zabezpečenia a daň z príjmu.

Kompenzácia dovolenky
Zamestnanec musí podať „Žiadosť o kompenzáciu dovolenky podľa § 10 (1) BUAG“ vo fonde BUAK.
Predpokladom je, že zamestnanec sa aktuálne v Rakúsku nenachádza v pracovnom pomere, ktorý podlieha rakúskemu procesu využívania dovolenkového fondu.
Informačná správa sa vydáva len zamestnancom.

Pozor: Nároky na dovolenku získané vo fonde BUAK prepadnú, pokiaľ sa nevyčerpajú do 31. marca tretieho nasledujúceho roka po získaní dovolenky.
Získanie dovolenky a s tým súvisiaci priebeh premlčacej lehoty začína platbou zo strany spoločnosti.

Príklad: Dovolenkové dni získané v roku 2014 treba vyčerpať najneskôr 31. 03. 2017. K dátumu 01. 04. 2017 prepadnú bez nároku na odvolanie a nemožno ich viac uplatniť.