Platforma vysielaných pracovníkov

Na čo slúžia kolektívne zmluvy v Rakúsku?

Vysielajúce spoločnosti musia dodržiavať určité rakúske zákony. Okrem toho musia plniť určité povinnosti z rakúskych kolektívnych zmlúv, predovšetkým:

  • platenie minimálnej mzdy, ktorá platí v Rakúsku,
  • dodržiavanie pracovného času.

Pri cezhraničnom personálnom lízingu treba z princípu dodržiavať všetky pravidlá v kolektívnych zmluvách, ktoré platia aj pre sprostredkované pracovné sily v rámci Rakúska.

Obzvlášť dôležité je poznať minimálne mzdy podľa príslušnej rakúskej kolektívnej zmluvy už pred vyslaním alebo sprostredkovaním v Rakúsku.
Nižšie odmeňovanie ako je stanovené v kolektívnej zmluve je v Rakúsku vysoko
pokutované. Rakúske kolektívne zmluvy dopĺňajú pracovnoprávne zákony – sčasti o povinnosti, ktoré možno nájsť len v kolektívnych zmluvách.

Tu nájdete informácie o funkcii a význame kolektívnych zmlúv.

Čo je kolektívna zmluva?

Kolektívne zmluvy sú písomné dohody nadradené prevádzkam, ktoré sa uzatvárajú medzi združeniami zamestnancov a zamestnávateľov spôsobilými uzatvoriť kolektívnu zmluvu (spravidla medzi odborovými organizáciami a organizáciami zamestnávateľov).
V kolektívnych zmluvách sú riadené podstatné obojstranné práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, akými sú napr. pracovný čas a minimálna mzda/plat, ako aj klasifikačné kritériá odmeňovania.
Kolektívne zmluvy platia pre pracovné pomery v rámci danej oblasti platnosti (odvetvie, oblasť, zamestnanci, príp. pracovníci).
Pravidlá v kolektívnych zmluvách sa nesmú zhoršiť na základe prevádzkových dohôd (tými sú písomné dohody medzi podnikovou radou a majiteľom prevádzky) a na základe pracovných zmlúv.

Na strane zamestnanca sa kolektívne zmluvy prerokujú a uzatvárajú spravidla Rakúskou konfederáciou odborových zväzov (ÖGB) a jednotlivými odborovými organizáciami (GPA-djp, GÖD, younion, Bau-Holz, PRO-GE, vida, GPF), na strane zamestnávateľa Rakúskou hospodárskou komorou a jednotlivými odbornými zväzmi.
K
olektívne zmluvy platia spravidla pre celý ekonomický sektor.

Aký právny účinok má kolektívna zmluva?

Podstatné práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov sa určujú zákonom, kolektívnou zmluvou, prevádzkovou dohodou a pracovnou zmluvou.

Najvyššie postavený je zákon, potom nasleduje nariadenie, kolektívna zmluva, prevádzková dohoda a pracovná zmluva.
Kolektívne zmluvy majú účinok normy, tzn. všeobecnú platnosť ako zákony a nariadenia. Musia sa uplatniť na všetky pracovné pomery v rámci ich oblasti platnosti.
Pracovnoprávne zákony, kolektívne zmluvy a prevádzkové dohody obsahujú najčastejšie jednostranne záväzné ustanovenia. To znamená, že pravidlá nemožno meniť podľa štandardu z ďalšej nižšej úrovne v neprospech zamestnancov.
Len ak sú ustanovenia z ďalšej nižšej úrovne výhodné pre zamestnancov, pretrvávajú a nie sú ohrozené vyššou normou (zásada prednostného uplatnenia).
Prevádzkové dohody a pracovné zmluvy nesmú preto obsahovať žiadne horšie pravidlá ako zákony a kolektívna zmluva okrem tých, ktoré to výslovne umožňujú.

Význam kolektívnych zmlúv

  • Minimálne mzdy
  • Špeciálne príplatky, akými je dovolenkový a vianočný bonus
  • a mnohé iné pohľadávky a povinnosti

sa neriadia zákonmi, ale kolektívnymi zmluvami.

V kolektívnych zmluvách sú zahrnuté napríklad osobitné pravidlá pre rôzne skupiny, akými sú napríklad ochranné opatrenia pri výpovediach.
Kolektívne zmluvy riadia okrem toho príplatky za prácu na zmeny, prácu počas sviatkov, nadčasy alebo prácu naviac. Určité pohľadávky voľného času zamestnancov (napr. pri presťahovaní alebo svadbe), platenie prídavkov a prémií, cestovných poplatkov alebo diét atď. sa sčasti konkretizujú len v kolektívnych zmluvách.

Kolektívne zmluvy platia v Rakúsku pre všetkých zamestnancov, aj keď sú členmi odborových organizácií (tzv. „vonkajšie pôsobenie“).
Takmer na všetkých zamestnancov pracujúcich, sprostredkovaných alebo vyslaných do Rakúska (98 %) sa vzťahujú kolektívne zmluvy.

V Rakúsku existuje viac ako 800 kolektívnych zmlúv. Ročne uzatvárajú odborové organizácie so stranou zamestnávateľa viac ako 450 kolektívnych zmlúv.