Platforma vysielaných pracovníkov

Môže alebo musí vysielajúca spoločnosť menovať kontaktnú osobu?

Vymenovať kontaktné osoby vysielajúcich spoločností, ktoré sú k dispozícii na otázky a podnety v štáte, do ktorého boli zamestnanci vyslaní, je pre vysielajúcu spoločnosť a orgány tohto štátu užitočné už len z praktického hľadiska.

Rakúske právo záväzne riadi dva rôzne prípady:

 1. V hlásení o vyslaní musí byť uvedená jedna kontaktná osoba. Tejto osobe možno poslať úradné dokumenty. Zamestnávateľ môže túto osobu poveriť aj plnením povinnosti uchovávania dokumentov.
   
 2. Musí existovať fyzická osoba, ktorá je právne zodpovedná za vysielajúcu spoločnosť.

1. Kontaktná osoba

Zamestnávateľ vysielajúcej spoločnosti musí určiť kontaktnú osobu. Tejto osobe možno poslať úradné dokumenty. Zamestnávateľ môže túto osobu poveriť aj plnením povinnosti

Ako kontaktná osoba sa musí vymenovať

 • buď niektorý z vyslaných zamestnancov do Rakúska, alebo
 • niektorý z profesionálnych účtovníkov, advokátov alebo notárov zastúpených v Rakúsku (profesionálni zástupcovia strán).

Zanedbanie povinnosti uviesť, neúplné uvedenie alebo zámerne nesprávne uvedenie kontaktnej osoby v hlásení sa pokutuje.

2. Právne zodpovední zmocnenci

Ak by malo dôjsť k trestnému konaniu voči vysielajúcej spoločnosti, obráti sa to vždy voči fyzickej osobe, ktorá je zodpovedná za právny priestupok.

Ak je vysielajúca spoločnosť právnická osoba, právna zodpovednosť pripadá

 1. buď na osoby, ktoré boli poverené zastupovaním právnickej osoby: teda napr. obchodnoprávni konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, členovia predstavenstva akciovej spoločnosti,
 2. alebo na ustanoveného zodpovedného zmocnenca.

Keď je majiteľ vysielajúcej spoločnosti fyzická osoba, nesie právnu zodpovednosť

 1. buď majiteľ spoločnosti (zamestnávateľ), alebo
 2. ustanovený zodpovedný zmocnenec.

menovaniu zodpovedného zmocnenca v druhom z uvedených prípadov dochádza

 • buď prostredníctvom zamestnávateľa (pri právnických osobách prostredníctvom právne zastupujúcich orgánov) vysielajúcej spoločnosti na základe vlastného rozhodnutia,
 • alebo na základe požiadavky rakúskeho orgánu, keď je to dôležité z hľadiska zabezpečenia zodpovednosti.

Za zodpovedného zmocnenca možno menovať len toho,

 • kto je zamestnancom, na ktorého zodpovednosť sa preniesli podstatné výkonné funkcie na jeho vlastnú zodpovednosť (v prípade nízkej mzdy napr. vedúci výpočtu miezd)
 • kto má zákonnú právomoc na nejakú jasne vymedziteľnú oblasť,
 • koho možno zažalovať a
 • koho za zodpovedného zmocnenca dokázateľne určil iný zodpovedný zmocnenec.

Menovanie na základe vlastného rozhodnutia zamestnávateľa treba neodkladne písomne oznámiť s dokladom o súhlase menovaného Centrálnemu koordinačnému orgánu kontroly a nelegálneho zamestnávania (ZKO).
Na to sú k dispozícii online formuláre ZKO 1-A a ZKO 1-Z.
Až po obdržaní písomného oznámenia v orgáne ZKO sa menovanie považuje za právoplatné.

Aj odvolanie menovania alebo odstúpenie zodpovedného zmocnenca treba písomne oznámiť orgánu ZKO. Na to je k dispozícii online formulár ZKO 1-W.
Zanedbanie písomného oznámenia odvolania alebo odstúpenia zodpovedného zmocnenca sa pokutuje.