Platforma vysielaných pracovníkov

Ako môžem presadiť svoje nároky?

Presadzovanie osobných individuálnych nárokov – civilné konanie

Zamestnanci/zamestnankyne môžu presadzovať v Rakúsku svoje individuálne nároky voči zamestnávateľovi/zamestnávateľke len prostredníctvom žaloby na Súde pre pracovné a sociálne veci (civilné konanie).
Vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne sa môžu pracovnoprávnych nárokov voči svojim zamestnávateľom/zamestnávateľkám domáhať na miestnom súde pre pracovné a sociálne veci, ktorý je zodpovedný za dané pracovisko.
Príslušný miestny súd pre pracovné a sociálne veci nájdete na webovej stránke help.gv.at – prostredníctvom odkazu Prehľad príslušných orgánov.
Keďže je úradným jazykom nemčina a podávanie sťažností je často spojené s jazykovými ťažkosťami, má v mnohých prípadoch zmysel podpora:

 • Príslušná miestna Komora pracovníkov a zamestnancov môže pomôcť odborným poradenstvom.
  Predpokladom pre podporu je osobný pohovor oprávneného zamestnanca/oprávnenej zamestnankyne.

   
 • Príslušný miestny krajinský súd ako súd pre pracovné a sociálne veci poskytuje „úradné hodiny“ bezplatného poradenstva každý utorok od 08.00 do 12.00.
  V tomto termíne možno ústne podať žalobu.
  Odporúča sa vopred telefonicky nahlásiť.

Do Rakúska vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci/vyslané alebo sprostredkované zamestnankyne si môžu nároky získané v Rakúsku voči svojim zamestnávateľom/zamestnávateľkám uplatniť aj v štáte,

 • v ktorom má zamestnávateľ/zamestnávateľka sídlo
  alebo
 • v ktorom sa nachádza bežné pracovisko.

Pozor! Pracovnoprávne nároky môžu podľa rakúskeho práva zaniknúť v relatívne krátkom čase. Preto sa odporúča uplatniť nároky čo najskôr!

Presadenie zákonných vzťahov vo všeobecnosti – trestné konanie

Každá osoba (zamestnanec alebo každá iná osoba), ktorá je oboznámená s tým, že sa nedodržiavajú pracovnoprávne predpisy verejného práva (napr. o minimálnej mzde, pracovnom čase, bezpečnosti a zdraví na pracovisku), môže nahlásiť správnym orgánom priestupok.

Informácie o tom, na ktoré úradné miesta v Rakúsku sa treba obrátiť pri presadzovaní nárokov, nájdete v prehľade v časti Na stiahnutie.

Príklad nedosiahnutia minimálnej mzdy:

žaloba na súde pre pracovné a sociálne veci a oznámenie správnym orgánom

Pri nedostatočne vysokej minimálnej mzde sa môžu vyslaní a sprostredkovaní zamestnanci domáhať rozdielu na súde pre pracovné a sociálne veci.
Odmena, ktorá je tak nízka, že nedosahuje úroveň minimálnej mzdy („nedostatočné ohodnotenie“), sa v Rakúsku právne pokutuje.
Nezávisle od možnej žaloby na súde pre pracovné a sociálne veci môžu vyslaní alebo sprostredkovaní zamestnanci oznámiť podozrenie o nedostatočnom ohodnotení aj nasledujúcim orgánom:

Orgány po avizovaní zistia a samy od seba skontrolujú správnosť odmeny.
V prípade podozrenia začne orgán regionálnej správy trestné konanie.
Trestné konanie sa v prípade vysielania pracovníkov alebo cezhraničného sprostredkovávania pracovných síl vedie typicky voči zamestnávateľovi/zamestnávateľke, ktorý nemá sídlo v Rakúsku.

Možnými výsledkami trestného konania sú:

 • uloženie peňažnej pokuty voči zamestnávateľovi/zamestnávateľke,
 • zákaz vykonávania činnosti zamestnávateľa/zamestnávateľky v Rakúsku na obdobie jeden rok až päť rokov alebo
 • ukončenie konania.