Platforma vysielaných pracovníkov

Aké práva a povinnosti vznikajú v súvislosti s rakúskym fondom pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK)?

Aj pri vysielaní a sprostredkovaní na stavebné práce platia právne princípy, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke vo viacerých tematických častiach.
V prípade stavebných prác v zmysle rakúskeho Zákona o odmeňovaní stavebných robotníkov a ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG) sú stanovené špeciálne povinnosti a práva ustanovenia zákona BUAG, ktoré sú špecifickejšie ako tieto zásady alebo sa inak vzťahujú.

Čo sú stavebné práce v zmysle rakúskeho zákona BUAG?

To, či sa práce považujú za stavebné práce, sa neurčuje podľa živnostenského povolenia, ale podľa skutočne v Rakúsku vykonávanej činnosti.

Pre otázku, či sa má uplatniť zákon BUAG, je rozhodujúce, či sa činnosť vykonávaná v Rakúsku dá priradiť k nasledujúcim druhom podnikov:

stavebné podniky
murárske podniky
stavebné podniky
podniky na ohýbanie ocele a montážne spoločnosti
demolačné podniky
podniky držiteľov murárskej koncesie
podniky na pozemné úpravy (výkopové práce)
podniky na zemné práce
betonárne a rozrábkarne
vodoregulačné podniky
podniky realizujúce stavby, ktoré regulujú vodné toky
podniky realizujúce zábrany proti lavínam
podniky na melioračné práce
cestné stavebné podniky
podniky na výstavbu spevnených ciest
podniky na frézovanie komínov
podniky na zatepľovanie fasád
kamenárske podniky
podniky držiteľov koncesií kamenárov
podniky na výrobu umelého kameňa
podniky na výrobu terazza
pokrývačské podniky
pokladačské podniky
hrnčiarstva (okrem čistej výroby)
obkladačské podniky
studniarske podniky
podniky držiteľov koncesií studniarov
podniky zabezpečujúce hĺbkové vŕtanie
požičovne lešení
požičovne stavebných strojov s obsluhou
podniky realizujúce tepelnú, chladiarenskú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu
asfaltérske podniky
bitúmenárske podniky
pokrývačské podniky zaoberajúce sa problematikou vlhkosti a tlakovej vody
omietkarske a sadrokartonárske podniky
štukatérske podniky
podniky na pokladanie xylolitu
podniky vyrábajúce potery
tesárstva
podniky držiteľov koncesií tesára
podniky na pokladanie parkiet
podniky sprostredkúvajúce pracovné sily, ktoré sprostredkúvajú zamestnancov/zamestnankyne na stavebné práce.

V súvislosti s takzvaným montážnym privilégiom a zodpovednosťou zamestnávateľa/zamestnávateľky stavebných prác sa pojem „stavebné práce“ definuje inak ako podľa zákona BUAG.

Aké sú práva a povinnosti?

Keď zamestnávateľ vyšle svojich zamestnancov s bežným pracoviskom mimo Rakúska dočasne v rámci vyslania alebo personálneho lízingu na stavebné činnosti v Rakúsku, musí zamestnávateľ alebo zamestnávateľka

 • nahlásiť vyslanie alebo sprostredkovanie na stavebné práce v Rakúsku;
  ďalšie informácie o tom nájdete v bode ponuky Ohlasovacie povinnosti

   
 • zaplatiť mesačné príplatky k mzde pre problematiku dovolenky rakúskemu fondu pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK) („dovolenkové príplatky“ a „proces využívania dovolenkových fondov“), aby umožnil zamestnancovi nárok na dovolenku; ďalšie informácie o tom nájdete v bode ponuky Proces využívania dovolenkových fondov
   
 • zamestnancom/zamestnankyniam zaplatiť za čas pracovného nasadenia minimálne mzdu stanovenú kolektívnou zmluvou v Rakúsku
  ďalšie informácie o tom nájdete v tematických blokoch Minimálna mzda a Kolektívne zmluvy

   
 • v prípade poistenia vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov/zamestnankýň v rakúskej inštitúcii sociálneho zabezpečenia zaplatiť fondu BUAK ďalší príplatok k mzde pre oblasť čakateľského príspevku; bližšie informácie o tom nájdete na webovej stránke fondu BUAK v časti Čakateľský príspevok a Výpočet príplatku

Ako vyslanie platí ďalej aj zamestnávanie v stavebnej oblasti s bežným pracoviskom v Rakúsku, keď sa zamestnáva v rámci pracovného pomeru voči zamestnávateľovi alebo zamestnávateľke so sídlom mimo Rakúska.

Ustanovenia zákona BUAG sa aplikujú od prvého dňa zamestnania vyslaných alebo sprostredkovaných zamestnancov/zamestnankýň v Rakúsku.
Takzvané montážne privilégium, ktoré pri vyslaní trvajúcom do 8 dní v súvislosti s montážami, opravami a uvádzaním zariadení do prevádzky vylučuje uplatňovanie rakúskeho dovolenkového práva, výslovne neplatí pre stavebné práce.