Platforma vysielaných pracovníkov

Zamestnávajúci a zamestnávajúca

Zamestnávajúci/zamestnávajúca je majiteľom/majiteľkou spoločnosti, do ktorej sa sprostredkováva pracovná sila. Zamestnávajúci/zamestnávajúca je preto každá tretia osoba, ktorej sa v rámci sprostredkovávania pracovných síl („dočasnej agentúrnej práce“) poskytuje pracovný výkon.

Sprostredkovaná pracovná sila je nasadená zamestnávajúcim/zamestnávajúcou na úlohy v danom podniku a často sa začleňuje do zamestnávajúceho podniku. Sprostredkovávanie pracovných síl však môže prebiehať aj bez začlenenia.
Sprostredkovaná pracovná sila je počas dĺžky sprostredkovania často pod odborným dohľadom zamestnávajúceho/zamestnávajúcej.
Zamestnávateľ/zamestnávateľka sprostredkovanej pracovnej sily zostáva aj počas sprostredkovania sprostredkovateľom/sprostredkovateľkou. Keďže zamestnávajúci/zamestnávajúca fakticky vykonáva činnosti sčasti podobné činnostiam zamestnávateľa/zamestnávateľky, prenáša rakúske pracovné právo určité povinnosti zamestnávateľa/zamestnávateľky – ako napr. podľa predpisov o ochrane zamestnancov/zamestnankýň – aj na zamestnávajúceho/zamestnávajúcu.

V súvislosti s cezhraničným sprostredkovávaním pracovných síl platia pre zamestnávajúcich/zamestnávajúce podľa konkrétnych situácií nasledujúce špecifické povinnosti.

1. Do zamestnávajúceho podniku B so sídlom v členskom štáte EÚ alebo EHP či vo Švajčiarsku sa sprostredkovávajú zamestnanci/zamestnankyne z členského štátu EÚ alebo EHP či zo Švajčiarska. Zamestnávajúci podnik B sprostredkuje zamestnancov/zamestnankyne ďalej zamestnávajúcemu podniku A.

a. Sprostredkovaní zamestnanci/zamestnankyne nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo EHP či Švajčiarska:

Ak majú títo zamestnanci/tieto zamestnankyne povolenie na pobyt, ako aj na prácu v štáte, v ktorom má sídlo zamestnávajúci podnik B,

 • je povinný zamestnávajúci podnik B
  • nahlásiť sprostredkovanie Centrálnemu koordinačnému orgánu (ZKO) na Spolkovom ministerstve financií;
  • zabezpečiť, aby boli podklady, akými sú doklad o sociálnom zabezpečení A 1, kópia hlásenia, mzdové podklady a povolenie na pobyt a prácu v štáte, v ktorom má sídlo zamestnávajúci podnik B, prístupné na pracovisku v Rakúsku.

Ak majú títo zamestnanci/tieto zamestnankyne povolenie na pobyt, ako aj na prácu v štáte, v ktorom má sídlo zamestnávajúci podnik B,

 • musí zamestnávajúci podnik A
  • vyžiadať od Orgánu verejnej služby zamestnanosti (AMS) pracovné povolenie;
  • zabezpečiť, aby boli mzdové podklady prístupné na pracovisku v Rakúsku.

nahlásiť sprostredkovanie Centrálnemu koordinačnému orgánu (ZKO) na Spolkovom ministerstve financií;

b. Sprostredkovaní zamestnanci/sprostredkované zamestnankyne nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ alebo EHP či Švajčiarska:

 • Zamestnávajúci podnik B má povinnosť
  • nahlásiť sprostredkovanie Centrálnemu koordinačnému orgánu (ZKO) na Spolkovom ministerstve financií;
  • zabezpečiť, aby boli podklady, akými sú doklad o sociálnom zabezpečení A 1, kópia hlásenia a mzdové podklady prístupné na pracovisku v Rakúsku.

2. Zamestnávajúci podnik C má sídlo v tretej krajine a sprostredkuje zamestnancov/zamestnankyne zamestnávajúceho podniku A v Rakúsku.

Zamestnávajúci podnik A na to potrebuje špeciálne povolenie na sprostredkovanie, ktoré sa udeľuje len v určitých prípadoch, a pracovné povolenie. Podrobnosti nájdete v bode ponuky Formality/pracovné povolenie.

3. Zamestnávajúci podnik A má sídlo v Rakúsku a zamestnáva priamo zamestnancov/zamestnankyne, ktorí/ktoré mu boli sprostredkovaní zo zahraničia.

Ak má zahraničný sprostredkujúci podniksídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS či vo Švajčiarsku, musí zamestnávajúci podnik A

 • uchovávať na pracovisku v Rakúsku podklady, akými sú doklad o sociálnom zabezpečení A 1, kópia hlásenia, mzdové podklady a prípadné pracovné povolenie vysielajúceho štátu; tieto podklady musí sprostredkujúci podnik pripraviť pre zamestnávajúci podnik A.

Ak zahraničný sprostredkujúci podnik nemá sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS či vo Švajčiarsku, musí zamestnávajúci podnik A

 • vyžiadať špeciálne povolenie na sprostredkovanie, ktoré sa udeľuje len v určitých prípadoch, a pracovné povolenie. Podrobnosti nájdete v bode ponuky Formality/pracovné povolenie.