Platforma vysielaných pracovníkov

Zamestnávajúci

Zamestnávajúci je majiteľom spoločnosti, v ktorej je sprostredkovaná pracovná sila. Zamestnávajúci je preto každá tretia osoba, ktorej sa v rámci personálneho lízingu („zmluvnej práce“) poskytuje pracovný výkon.

Sprostredkovaná pracovná sila je nasadená zamestnávajúcim na úlohy v danej prevádzke a často sa začleňuje do prevádzky zamestnávajúceho. Personálny lízing môže však prebiehať aj bez začlenenia.
Sprostredkovaná pracovná sila je počas dĺžky sprostredkovania často pod odborným dohľadom zamestnávajúceho.
Zamestnávateľ sprostredkovanej pracovnej sily zostáva aj počas sprostredkovania sprostredkovateľom. Keďže zamestnávajúci fakticky vykonáva činnosti sčasti podobné činnostiam zamestnávateľa, prenáša rakúske pracovné právo určité povinnosti zamestnávateľa – ako napr. podľa predpisov o ochrane zamestnanca – aj na zamestnávajúceho.

V súvislosti s cezhraničným personálnym lízingom platia pre zamestnávajúcich podľa konkrétnych situácií nasledujúce špecifické povinnosti.

1. Prevádzka zamestnávajúceho B má sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS alebo vo Švajčiarsku a sprostredkuje jemu sprostredkovaných zamestnancov prevádzke zamestnávajúceho A v Rakúsku.

 • Prevádzka zamestnávajúceho B má povinnosť
  • nahlásiť sprostredkovanie Centrálnemu koordinačnému orgánu (ZKO) na Spolkovom ministerstve financií;
  • zabezpečiť, aby podklady, akými sú dokument o systéme sociálneho zabezpečenia A 1, kópia hlásenia, mzdové podklady v nemeckom jazyku a
  • prípadné pracovné povolenie vysielajúceho štátu, boli k dispozícii na pracovisku v Rakúsku.
    
 • Prevádzka zamestnávajúceho A musí
  • vyžiadať povolenie na zamestnanie od orgánu verejnej služby zamestnanosti (AMS), ak sú sprostredkovaní pracovníci štátni príslušníci tretích krajín alebo Chorváti;
  • rovnako zabezpečiť, aby podklady, akými sú dokument o systéme sociálneho zabezpečenia A 1, kópia hlásenia, mzdové podklady v nemeckom jazyku a prípadné pracovné povolenie vysielajúceho štátu, boli k dispozícii na pracovisku v Rakúsku.

2. Prevádzka zamestnávajúceho C má sídlo v tretej krajine a sprostredkuje jemu sprostredkovaných zamestnancov prevádzke zamestnávajúceho A v Rakúsku.

Prevádzka zamestnávajúceho A k tomu potrebuje špeciálne povolenie na sprostredkovanie, ktoré sa udeľuje len v určitých prípadoch, a povolenie na zamestnanie. Podrobnosti nájdete v bode ponuky Formality/pracovné povolenie.

3. Prevádzka zamestnávajúceho A má sídlo v Rakúsku a zamestnáva priamo zamestnancov, ktorí jej boli sprostredkovaní zo zahraničia.

Ak má zahraničná sprostredkujúca prevádzka sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHS, alebo vo Švajčiarsku, musí prevádzka zamestnávajúceho A

 • vyžiadať povolenie na zamestnanie od orgánu verejnej služby zamestnanosti (AMS), ak sú sprostredkovaní pracovníci štátni príslušníci tretích krajín alebo Chorváti;
 • uchovať na pracovisku v Rakúsku podklady, akými sú dokument o systéme sociálneho zabezpečenia A 1, kópia hlásenia, mzdové podklady v nemeckom jazyku a prípadné pracovné povolenie vysielajúceho štátu; tieto podklady musí prevádzka zamestnávajúceho pripraviť pre prevádzku zamestnávajúceho A.

Ak má zahraničná sprostredkujúca prevádzka sídlo v tretej krajine, musí prevádzka zamestnávajúceho A

 • vyzdvihnúť špeciálne povolenie na sprostredkovanie, ktoré sa udeľuje len v určitých prípadoch, a povolenie na zamestnanie. Podrobnosti nájdete v bode ponuky Formality/pracovné povolenie.