Platforma vysielaných pracovníkov

Ktoré pracovnoprávne predpisy platia v Rakúsku v prípade vysielania a sprostredkovávania zamestnancov/zamestnankýň?

Predpoklady a právne dôsledky vysielania a sprostredkovávania pracovných síl sa v Rakúsku neriadia jedným zákonom, ale viacerými.

Tu sme zostavili krátke opisy zákonov s odkazmi na aktuálne legislatívne texty. Prehľad ponúka nahliadnutie do pracovnoprávneho systému v Rakúsku a do zaužívaných pojmov v Rakúsku.

Informácie o konkrétnych situáciách a problémoch nájdete v ostatných tematických častiach a kapitolách tejto webovej stránky. V časti Informácie a odkazy nájdete aj informácie o tom, na ktorú kontaktnú osobu sa môžete obrátiť.