Platforma o vysílání pracovníků

Která kolektivní smlouva pro mě platí?

Zde najdete návod,

 • jak si vyhledat kolektivní smlouvu, která je pro Vás relevantní,
 • jak je tato kolektivní smlouva uspořádána a
 • které části z ní jsou rozhodující.

Vyhledání příslušné kolektivní smlouvy

Pokud hledáte podle kolektivní smlouvy platné pro Váš obor, je nutné mít na paměti především toto: Kolektivní smlouvy se neuzavírají podle činností nebo profesí, nýbrž podle oborů.
Není tedy relevantní pouze to, kterou činnost Vy nebo Vaši pracovníci vykonáváte (např. elektrikář, sekretářka, řidič nákladního vozu apod.), nýbrž především to, ke kterému oboru je podnik, v němž působíte, přiřazen.

Příklady

 • Když jste zaměstnáni v pohostinském podniku, platí pro Vás buď kolektivní smlouva pro dělnické profese, nebo smlouva pro technicko-hospodářské pracovníky v hotelnictví a pohostinství.
 • Pracujete-li například jako kuchař nebo kuchařka v obchodním podniku, je pro Vás rozhodující kolektivní smlouva pro obchod. Pokud toto povolání ale vykonáváte v restauraci, uplatňuje se kolektivní smlouva pro hotelnictví a pohostinství.

Aby mohlo být určeno, která kolektivní smlouva se vztahuje na určitý druh stavebních prací, musí být pojem pro tuto stavební práci přiřazen k pojmům v kolektivní smlouvě.
Při tom pomůže přiřazení činností stavebnictví k příslušným kolektivním smlouvám.

Co najdete ve stručných přehledech?

Ve stručných přehledech jsou uvedeny nejdůležitější informace o nejčastěji vyhledávaných kolektivních smlouvách – najdete zde hlavní ustanovení na jednom místě.
Ve stručných přehledech najdete informace o:

 • minimálních mzdách a platech,
 • příplatcích,
 • pracovní době (včetně informací o práci přesčas a jejím proplácení),
 • výpovědních lhůtách,
 • posledních změnách u mzdových a platových složek a změnách pracovněprávních předpisů od posledních jednání smluvních stran kolektivní smlouvy,
 • důležitých upozorněních.

POZOR: Stručné přehledy dávají ohledně minimální mzdy a platu jen prvotní informace o rámci, v němž se stanoví konkrétní minimální mzda.
Konkrétní stanovení minimální mzdy nebo minimálního platu vyplyne pouze ze samotné kolektivní smlouvy.

Glosář

Pro pochopení obsahu a struktury rakouské kolektivní smlouvy, která se používá na činnost vyslaného nebo dočasně přiděleného zaměstnance, obsahuje následující glosář odkazy a vysvětlení jednotlivých pojmů.
Kolektivní smlouva se skládá z několika jednotlivých dokumentů, jako je rámec, přílohy, dodatky, dodatkové kolektivní smlouvy, mzdové nebo platové řády, platové schéma.

Rámcová kolektivní smlouva
Rámcová kolektivní smlouva obsahuje hlavní pracovněprávní ustanovení oboru.
Někdy může rámcová kolektivní smlouva upravovat i několik oborů (např. v oblasti průmyslu).

Příloha
Jako přílohy jsou označovány dokumenty kolektivní smlouvy, které obsahují změny rámcové kolektivní smlouvy.

Příloha
Kolektivní smlouva obsahuje často i přílohy, například vzorové smlouvy nebo dohody, doplňkové protokoly, vysvětlení atd.
Tyto přílohy jsou součástí kolektivní smlouvy.

Dodatková kolektivní smlouva
V dodatkových kolektivních smlouvách jsou upraveny podrobnosti pro určité obory (nebo i části oborů).
Dodatkové kolektivní smlouvy mohou například stanovit zvláštní úpravy pracovní doby, ustanovení o nákladech na cesty, dohody o dalším vzdělávání apod.

Vyhláška
Jako vyhláška je označováno rozšíření oblasti platnosti kolektivní smlouvy. Vyhlášky se uzavírají za tím účelem, aby zaměstnavatelé nezahrnutí do kolektivní smlouvy zaměstnávali své zaměstnance za stejných mzdových a pracovních podmínek jako ti zaměstnavatelé, kteří kolektivní smlouvu uzavřeli.
Právní účinky odpovídají právním účinkům kolektivní smlouvy. Vyhláška je nařízení.

Mzdový/platový řád
V Rakousku nejsou minimální mzdy a jejich zvýšení stanoveny na úrovni zákona, nýbrž v kolektivních smlouvách.
Minimální mzdy jsou v kolektivních smlouvách obsaženy ve formě mzdového nebo platového řádu a platového schématu.
Tím je umožněn výpočet minimální mzdy / minimálního platu za určitou činnost.