Platforma o vysílání pracovníků

Která práva a povinnosti vznikají v souvislosti s rakouskou Pojišťovnou pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK)?

I pro vysílání a dočasné přidělování pracovníků na stavební práce platí právní zásady, které jsou na těchto internetových stránkách uvedeny v ostatních tematických blocích.
Pro stavební práce ve smyslu rakouského zákona o dovolených a odstupném pro pracovníky ve stavebnictví (BUAG) však zvláštní ustanovení tohoto zákona stanoví povinnosti a práva, která jsou specifičtější než tyto zásady nebo platí navíc.

Co to jsou stavební práce ve smyslu rakouského zákona BUAG?

To, zda mají být práce pokládány za práce stavební, se neřídí podle živnostenského oprávnění, nýbrž podle činnosti, která je v Rakousku skutečně vykonávána.

V souvislosti s tzv. montážní výsadou a s odpovědností zaměstnavatele u stavebních prací je pojem stavební práce definován jinak než podle zákona BUAG.

Pro otázku, zda je nutné uplatňovat zákon BUAG, je naopak rozhodující, zda činnost vykonávanou v Rakousku lze přiřadit jednomu z následujících druhů podnikatelské činnosti:

stavební mistři
zedničtí mistři
podnikání ve stavebnictví
pracovníci s konstrukční ocelí
demoliční podniky
podniky vlastníků koncesí na zednickou profesi
přesun zeminy (hrázní práce)
zemní práce
vrtání a řezání betonu
regulace vodních toků a těles
stavby stavebních opatření v korytech horských říček a protilavinových opatření v horských regionech
podniky provádějící meliorační práce
výstavba silnic
výstavba cest pro přepravu zboží
opravy komínů
nanášení další vrstvy na fasádu za účelem tepelné izolace
kameničtí mistři
podniky vlastníků koncesí kamenické profese
výrobci umělého kamene
pokladači lité dlažby
pokrývači
dlaždiči
hrnčíři (s výjimkou čistě výrobních podniků)
dlaždiči a obkladači
mistři studnaři
podniky vlastníků koncesí pro studnařskou profesi
vrtné práce
půjčovna lešení
podniky půjčovatelů stavebních strojů s obsluhou
tepelná, zvuková a protipožární izolace a izolace proti chladu
asfaltérské podniky
pokladači černých povrchů
pokladači těsnění proti vlhkosti a tlakové vodě
štukatéři a výstavba suchých staveb
sádraři
pokladači dřevocementu
výrobci potěru
tesaři
podniky vlastníků koncesí tesařské živnosti
pokladači parket
agentury práce, které dočasně přidělují zaměstnance na stavební práce.

Která práva a povinnosti existují?

Pokud zaměstnavatel použije své zaměstnance, kteří mají obvyklé místo výkonu pracovní činnosti mimo území Rakouska, po přechodnou dobu v rámci vyslání nebo dočasného přidělení pracovních sil ke stavebním činnostem v Rakousku, musí

 • vyslání nebo dočasné přidělení ke stavebním pracím v Rakousku ohlásit.
  Bližší informace k této problematice najdete v bodě nabídky Ohlašovací povinnost

   
 • platit měsíční mzdové poplatky za dovolenou Pojišťovně pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK) („poplatek za dovolenou“ a „postup pojišťovny pro dovolené“), aby zaměstnancům umožnil nárok na dovolenou;
  bližší informace k této problematice najdete v bodě nabídky Postup pojišťovny pro dovolené

   
 • platit zaměstnancům po dobu jejich pracovního nasazení minimálně mzdu stanovenou v kolektivní smlouvě v Rakousku;
  bližší informace k této problematice najdete v bodě nabídky Minimální mzda a Kolektivní smlouvy

   
 • v případě pojištění vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců platit pojišťovně BUAK u některého rakouského subjektu sociálního zabezpečení další příplatek ke mzdě za oblast překlenovací platby;
  bližší informace k této problematice najdete na internetové stránce pojišťovny BUAK v části Plnění v oddíle Překlenovací platba a Výpočet poplatku

   
 • v případě dočasného přidělení stavebních zaměstnanců platit rakouskému zaměstnávajícímu subjektu vedle poplatku za dovolenou i příspěvek na sociální zabezpečení a další vzdělávání („příspěvek SO“) tzv. servisu fondů AÜG u společnosti BUAK, pokud si zaměstnanci ponechají během dočasného přidělení ve své vlasti sociální zabezpečí.
  Bližší informace k této problematice najdete na internetových stránkách společnosti BUAK v části Servis fondů AÜG

Za vyslání je ostatně pokládána i práce zaměstnanců ve stavební oblasti s obvyklým místem pracoviště v Rakousku, pokud je zaměstnání vykonáváno v rámci pracovního poměru se zaměstnavatelem se sídlem mimo území Rakouska.

Ustanovení zákona BUAG lze uplatňovat od prvního dne zaměstnání vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců v Rakousku.
Tzv. montážní výsada, která při vysláních trvajících maximálně 8 dnů v souvislosti s montážemi a opravami zařízení v podniku a jejich uvedením do provozu vylučuje použitelnost rakouského práva týkajícího se dovolené,
neplatí výslovně pro stavební práce.