Platforma o vysílání pracovníků

Jaká práva a povinnosti vznikají v souvislosti s rakouským Fondem dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK)?

I pro vysílání a dočasné přidělování pracovníků na stavební práce platí právní zásady, které jsou na těchto internetových stránkách uvedeny v ostatních tematických blocích.
Pro stavební práce ve smyslu rakouského zákona o dovolených a náhradách pro pracovníky ve stavebnictví (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, BUAG) však zvláštní ustanovení tohoto zákona stanoví povinnosti a práva, jež jsou specifičtější než tyto zásady nebo je jinak rozšiřují.

Co to jsou stavební práce ve smyslu rakouského zákona BUAG?

To, zda jsou práce považovány za stavební práce, není dáno živnostenským oprávněním, nýbrž tím, jaká činnost je v Rakousku skutečně vykonávána. Pro odpověď na otázku, zda se má aplikovat zákon o dovolených a náhradách pro pracovníky ve stavebnictví (BUAG), je rozhodující, zda lze v Rakousku vykonávanou činnost přiřadit některému z následujících druhů provozu:

stavitelské provozy
zednické provozy
stavební podniky
provozy ohýbání a pokládání stavebního železa
demoliční provozy
provozy majitelů/majitelek koncesí na zednické živnosti
provozy provádějící přesun zeminy (provozy provádějící hloubení rybníků)
provozy pozemního stavitelství
provozy vrtání a řezání betonu
provozy na provádění regulace vodních toků
provozy provádějící hrazení bystřin a budování lavinových zábran
provozy melioračních prací
provozy silničního stavitelství
provozy výstavby silnic pro rozvoj venkova
provozy provádějící vybrušování komínů
provozy provádějící povrstvení fasád za účelem tepelné izolace
kamenické provozy
provozy majitelů/majitelek koncesí na kamenickou živnost
provozy na výrobu kameniny
provozy na realizaci teracové dlažby
pokrývačské provozy
dlaždičské provozy
kamnářské provozy (s výjimkou čistě výrobních provozů)
provozy provádějící pokládání desek a obkládaček
studnařské provozy
provozy majitelů/majitelek koncesí na studnařskou živnost
provozy provádějící hluboké vrty
provozy půjčoven lešení
provozy půjčovatelů stavebních strojů s obslužným personálem
provozy provádějící tepelné, protimrazové, zvukové a protipožární izolace
asfaltérské provozy
provozy provádějící živičné kryty
provozy provádějící utěsnění proti vlhkosti a tlakové vodě
štukatérské provozy a provozy provádějící suchou výstavbu
sádrařské provozy
provozy pokladačů dřevocementových desek
provozy výrobců mazaniny
tesařské provozy
provozy majitelů/majitelek koncesí na truhlářskou živnost
provozy pokladačů parket
podniky, které dočasně přidělují zaměstnance/zaměstnankyně ku stavebním pracím.

V souvislosti s tzv. montážní výsadou a s ručením zadavatele/zadavatelky stavebních prací je pojem „stavební práce“ definován fondem BUAG jinak.

Jaká jsou práva a povinnosti?

Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnavatelka dočasně použije své zaměstnance nebo zaměstnankyně, kteří/které mají obvyklé místo výkonu pracovní činnosti mimo území Rakouska, v rámci vyslání nebo dočasného přidělení pracovních sil ke stavebním činnostem v Rakousku, pak zaměstnavatel nebo zaměstnavatelka musí

 • ohlásit vyslání nebo dočasné přidělení ke stavebním pracím v Rakousku;
  Bližší informace najdete pod položkou menu Ohlašovací povinnosti

   
 • platit měsíční přirážky ke mzdě na agendu Dovolená do rakouského Fondu dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK) („přirážky na dovolenou“ a „postup fondu dovolených“), aby zaměstnanci/zaměstnankyni vznikl nárok na dovolenou;
  Bližší informace najdete pod položkou menu Postup fondu dovolených

   
 • platit zaměstnancům a zaměstnankyním po dobu jejich pracovního nasazení minimálně kolektivní smlouvou v Rakousku stanovenou mzdu;
  Bližší informace najdete v tematických blocích Minimální mzda a Kolektivní smlouvy

   
 • v případě pojištění vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců/zaměstnankyň u některého rakouského subjektu sociálního zabezpečení odvádět do fondu BUAK další přirážku ke mzdě na agendu překlenovací platby;
  Bližší informace jsou na webové stránce BUAK v oblasti Výkony pod položkou Překlenovací finanční dávka a Výpočet přirážky

Za vyslání je ostatně pokládána i práce zaměstnanců a zaměstnankyň ve stavebním sektoru s obvyklým místem pracoviště v Rakousku, pokud je zaměstnání vykonáváno v rámci pracovního poměru se zaměstnavatelem nebo zaměstnavatelkou se sídlem mimo území Rakouska.

Ustanovení zákona BUAG lze uplatňovat od prvního dne zaměstnání vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců/zaměstnankyň v Rakousku.
Takzvaná montážní výsada, která při vysláních trvajících do 8 dnů v souvislosti s montážemi, opravami a uvedením zařízení do provozu v nějakém podniku vylučuje použitelnost rakouského práva na dovolenou, v případě stavebních prací výslovně neplatí.