Platforma o vysílání pracovníků

Jak jsou vyslaným nebo dočasně přiděleným zaměstnancům/zaměstnankyním vypláceny jejich v Rakousku získané nároky na dovolenou?

Podle toho, zda jsou očekávané nároky na dovolenou vyčerpány jako přirozená dovolená nebo pouze jako proplacená dovolená, je nutné rozlišovat mezi náhradou mzdy při čerpání dovolené a proplacenou dovolenou.

Náhrada mzdy při čerpání dovolené je vyplácena zaměstnanci, pokud je dovolená skutečně vyčerpána během vyslání, příp. dočasném přidělení nebo do šesti měsíců poté. V tomto případě musí pracovní poměr, který existoval v době vyslání, příp. dočasném přidělení, stále existovat.

Proplacená dovolená je zaměstnanci/zaměstnankyni vyplacena nejdříve šest měsíců po ukončení vyslání, pokud očekávané nároky na dovolenou nebyly vyčerpány jako přirozená dovolená. 

  • Náhradu mzdy při čerpání dovolené a proplacenou dovolenou vyplácí Fond dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK) a je nutné o ni u BUAK zažádat.
  • Náhrada mzdy při čerpání dovolené a proplacená dovolená se poukazují přímo na oznámený bankovní účet zaměstnance/zaměstnankyně.
  • O výplatu náhrady mzdy při čerpání dovolené musí požádat zaměstnavatel/zaměstnavatelka.
  • O výplatu proplacené dovolené musí požádat zaměstnanec/zaměstnankyně.
  • Příspěvky na sociální zabezpečení a daň ze mzdy odvádí BUAK příslušným úřadům.
  • Všechny formuláře žádostí jsou k dispozici na webové stránce BUAK.

Náhrada mzdy při čerpání dovolené

Podepsaný formulář „Podání nároku na náhradu mzdy při čerpání dovolené podle § 33f zákona BUAG“ musí být doručen fondu BUAK.
Formulář může být odeslán nejdříve v měsíci před dovolenou a podán musí být nejpozději v tom měsíci, který následuje po měsíci, kdy byla dovolená čerpána.
Fond BUAK písemně informuje zaměstnance/zaměstnankyně a vysílající podnik o provedeném zúčtování náhrady mzdy při čerpání dovolené.
V informačním dopise jsou zvlášť uvedeny příspěvky na sociální pojištění a daň ze mzdy.

Proplacená dovolená

Zaměstnanec/zaměstnankyně musí fondu BUAK podat „Žádost o proplacení dovolené podle § 10 odst. 1 BUAG“.
K tomuto účelu se předpokládá, že zaměstnanec/zaměstnankyně není aktuálně v Rakousku v žádném pracovním poměru, který podléhá postupu rakouského fondu pro dovolené.
Informační dopis je zaslán pouze zaměstnanci/zaměstnankyni.

Pozor: Nároky na dovolenou získané u fondu BUAK propadají, pokud nejsou vyčerpány k 31. březnu třetího roku následujícího po získání nároku na dovolenou.

Získání nároku na dovolenou, a tím pádem i promlčecí lhůta začíná běžet platbou ze strany podniku.
Příklad: Dny dovolené získané v roce 2024 je nutné vyčerpat nejpozději do 31.03.2027. K 01.04.2027 tyto neodvolatelně propadají a již nebude možné je uplatnit.