Platforma o vysílání pracovníků

Jak jsou vyslaným nebo dočasně přiděleným zaměstnancům vypláceny jejich nároky na dovolenou získané v Rakousku?

Podle toho, zda jsou očekávané nároky na dovolenou vyčerpány jako přirozená dovolená nebo pouze jako proplacená dovolená, je nutné rozlišovat mezi náhradou mzdy při čerpání dovolené a proplacenou dovolenou.

Náhrada mzdy při čerpání dovolené je vyplácena zaměstnanci, pokud je dovolená skutečně vyčerpána během vyslání, příp. dočasném přidělení nebo do šesti měsíců poté. V tomto případě musí pracovní poměr, který existoval v době vyslání, příp. dočasném přidělení, stále existovat.

Proplacená dovolená je zaměstnanci vyplacena nejdříve šest měsíců po ukončení vyslání, pokud očekávané nároky na dovolenou nebyly vyčerpány jako přirozená dovolená. 

  • Náhradu mzdy při čerpání dovolené a proplacenou dovolenou vyplácí Pojišťovna pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK) a u ní je nutné podat žádost.
  • Náhrada mzdy při čerpání dovolené a proplacená dovolená se poukazují přímo na uvedený účet zaměstnance.
  • O výplatu náhrady mzdy při čerpání dovolené musí žádat zaměstnavatel.
  • O výplatu proplacené dovolené musí žádat zaměstnanec.
  • Příspěvky na sociální zabezpečení a daň ze mzdy odvádí BUAK příslušným úřadům.
  • Všechny formuláře žádostí jsou k dispozici na internetové stránce BUAK.

Náhrada mzdy při čerpání dovolené
Podepsaný formulář „Podání nároku na náhradu mzdy při čerpání dovolené podle § 33f zákona BUAG“ musí být doručen pojišťovně BUAK.
Formulář může být odeslán nejdříve v měsíci před dovolenou a podán musí být nejpozději v tom měsíci, který následuje po měsíci s dovolenou.
BUAK písemně informuje zaměstnance a vysílající podnik o provedeném zúčtování náhrady mzdy při čerpání dovolené.
V informačním dopise jsou uvedeny výhradně příspěvky na sociální pojištění a daň ze mzdy.

Proplacená dovolená
Zaměstnanec musí k BUAK podat „žádost o proplacení dovolené podle § 10 odst. 1 BUAG“.
Za tímto účelem je nutné předpokládat, že zaměstnanec aktuálně není v Rakousku v pracovním poměru, který podléhá rakouskému postupu pojišťovny pro dovolené.
Informační dopis je zaslán pouze zaměstnanci.

Upozornění: Nároky na dovolenou získané u BUAK propadají, pokud nejsou vyčerpány k 31. březnu třetího roku následujícího po zisku dovolené.
Zisk dovolené a tím i promlčecí lhůta začíná při platbě ze strany podniku.

Příklad: Dny dovolené získané v roce 2014 je nutné vyčerpat nejpozději do 31. 3. 2017. K 1. 4. 2017 neodvolatelně propadají a již nebude možné je uplatnit.