Platforma o vysílání pracovníků

Je zapotřebí si vyřídit pracovní povolení?

Vysílání

1. Vysílající podniky se sídlem v členském státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku, jejichž vyslaní zaměstnanci jsou státními příslušníky třetího státu nebo Chorvati:

Hlášení vyslání (viz bod nabídky Ohlašovací povinnost) předává ústřední koordinační úřad (ZKO) při Spolkovém ministerstvu financí Službě trhu práce (AMS).
Podle § 18 odst. 12 zákona o zaměstnávání cizích státních příslušníků (AuslBG) je zapotřebí potvrzení o vyslání do EU.
Vystaví ho AMS, pokud je vyslaný pracovník ve vysílajícím státě řádně zaměstnán a během vyslání je zaměstnán podle mzdových a pracovních podmínek.

Pro účely kontroly řádného zaměstnání ve vysílajícím státě musí vysílající zaměstnavatel v hlášení uvést i údaje o pracovním povolení a povolení k pobytu, které byly vystaveny ve vysílajícím státě.
Jakmile vyslané pracovní síly přijmou práci, musí být možné předložit toto pracovní povolení kontrolním orgánům (viz bod nabídky Podklady).

Výjimka pro podniky z Chorvatska:
Na základě platných přechodných ustanovení je v následujících oborech požadováno místo potvrzení o vyslání do EU povolení vyslání, o které musí tuzemský zadavatel zažádat u AMS:

 • zahradnické služby
 • opracování a zpracování přírodního kamene
 • výroba ocelových a lehkých kovových konstrukcí
 • ochranné služby
 • úklid budov, inventáře a dopravních prostředků
 • domácí pečovatelská služba
 • sociální věci

U pracovníků ve stavebnictví a pomocných pracovníků ve stavebnictví a při vyslání na déle než čtyři měsíce je nutné zažádat místo o povolení vyslání o povolení zaměstnávání.
Před udělením povolení vyslání, příp. povolení zaměstnávání musí AMS provést kontrolu situace na trhu práce.

2. Vysílající podnik se sídlem ve třetím státě:

Vyslaní zaměstnanci jsou státní příslušníci třetí zemí nebo Chorvati:
Podniky se sídlem ve třetím státě nemusí vyslání pracovních sil ohlásit ZKO.
Rakouský zadavatel musí přímo u AMS zažádat o povolení vyslání nebo povolení zaměstnávání:

 • Pro pracovní síly, které jsou vysílány až na čtyři měsíce, je nutné povolení vyslání, pro delší období je nutné povolení zaměstnávání.
 • U pracovníků ve stavebnictví a pomocných pracovníků ve stavebnictví je bez ohledu na trvání vyslání vždy vyžadováno povolení zaměstnávání.

Dočasně přidělení

1. podniky se sídlem v EHP nebo ve Švýcarsku

Zahraniční podnik musí dočasné přidělení ohlásit ZKO.

2. podniky z třetích států:

V tomto případě potřebuje rakouský podnik, v němž jsou dočasně přidělené pracovní síly zaměstnány, zvláštní povolení dočasného přidělování.
O povolení dočasného přidělování musí být zažádáno na živnostenském úřadě a lze ho udělit pouze za předpokladu, že

 • zaměstnání zvláště kvalifikovaných odborných pracovníků je bezpodmínečně nutné z důvodů politiky trhu práce a národohospodářských důvodů,
 • tyto pracovní síly jsou k dispozici výhradně formou dočasného přidělování ze zahraničí a
 • jejich zaměstnání neohrozí mzdové a pracovní podmínky rakouských zaměstnanců.

Následně je nutné zažádat u AMS o povolení zaměstnávání.

Právo na pobyt

Vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly, které jsou státními příslušníky třetího státu, potřebují vízum a při pobytu delším než šest měsíců povolení k pobytu.
Chorvatští státní příslušníci potřebují stejně jako všichni občané EU při pobytu delším než tři měsíce osvědčení o přihlášení.

Sankce

Pro případ neoprávněného zaměstnávání jsou ve správním řízení stanoveny pokuty ve výši 1 000 eur až 50 000 eur za každou zahraniční pracovní sílu.

Doporučit