Platforma o vysílání pracovníků

Je zapotřebí si vyřídit pracovní povolení?

Vysílání

1. Vysílající podniky se sídlem v členském státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku, jejichž vyslaní zaměstnanci jsou státními příslušníky třetího státu:

Hlášení vyslání (viz bod nabídky Ohlašovací povinnost) předává ústřední koordinační úřad (ZKO) při Spolkovém ministerstvu financí Službě trhu práce (AMS).
Podle § 18 odst. 12 zákona o zaměstnávání cizích státních příslušníků (AuslBG) je zapotřebí potvrzení o vyslání do EU.
Vystaví ho AMS, pokud je vyslaný pracovník ve vysílajícím státě řádně zaměstnán a během vyslání je zaměstnán podle mzdových a pracovních podmínek.

Pro účely kontroly řádného zaměstnání ve vysílajícím státě musí vysílající zaměstnavatel v hlášení uvést i údaje o pracovním povolení a povolení k pobytu, které byly vystaveny ve vysílajícím státě.
Jakmile vyslané pracovní síly přijmou práci, musí být možné předložit toto pracovní povolení kontrolním orgánům (viz bod nabídky Podklady).

2. Vysílající podnik se sídlem ve třetím státě:

Vyslaní zaměstnanci jsou státní příslušníci třetí zemí:
Podniky se sídlem ve třetím státě nemusí vyslání pracovních sil ohlásit ZKO.
Rakouský zadavatel musí přímo u AMS zažádat o povolení vyslání nebo povolení zaměstnávání:

  • Pro pracovní síly, které jsou vysílány až na čtyři měsíce, je nutné povolení vyslání, pro delší období je nutné povolení zaměstnávání.
  • U pracovníků ve stavebnictví a pomocných pracovníků ve stavebnictví je bez ohledu na trvání vyslání vždy vyžadováno povolení zaměstnávání.

Dočasně přidělení

1. podniky se sídlem v EHP nebo ve Švýcarsku

Zahraniční podnik musí dočasné přidělení ohlásit ZKO.

2. podniky z třetích států:

V tomto případě potřebuje rakouský podnik, v němž jsou dočasně přidělené pracovní síly zaměstnány, zvláštní povolení dočasného přidělování.
O povolení dočasného přidělování musí být zažádáno na živnostenském úřadě a lze ho udělit pouze za předpokladu, že

  • zaměstnání zvláště kvalifikovaných odborných pracovníků je bezpodmínečně nutné z důvodů politiky trhu práce a národohospodářských důvodů,
  • tyto pracovní síly jsou k dispozici výhradně formou dočasného přidělování ze zahraničí a
  • jejich zaměstnání neohrozí mzdové a pracovní podmínky rakouských zaměstnanců.

Následně je nutné zažádat u AMS o povolení zaměstnávání.

Právo na pobyt

Vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly, které jsou státními příslušníky třetího státu, potřebují vízum a při pobytu delším než šest měsíců povolení k pobytu.
Občané EU potřebují při pobytu delším než tři měsíce osvědčení o přihlášení.

Sankce

Pro případ neoprávněného zaměstnávání jsou ve správním řízení stanoveny pokuty ve výši 1 000 eur až 50 000 eur za každou zahraniční pracovní sílu.