Platforma o vysílání pracovníků

Co musí být před zahájením práce ohlášeno?

Ohlášení vyslání zaměstnance nebo dočasného přidělení pracovních sil

Podniky, které mají sídlo v jednom z členských států EU či EHP nebo ve Švýcarsku, musejí ohlásit

 • vyslání nebo dočasné přidělení zaměstnanců
 • před začátkem prací (při vyslání nebo dočasném přidělení mobilních zaměstnanců v oblasti dopravy před příjezdem do Rakouska)
 • tzv. ústřednímu koordinačnímu úřadu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání,
 • a to na formuláři ZKO 3 (pro vyslání) nebo ZKO 4 (pro dočasné přidělení).

Podniky se sídlem ve třetím státě (kromě EU, EHP a Švýcarska) mohou pracovní síly vysílat nebo dočasně přidělovat pouze tehdy, když existuje povolení vyslání, povolení zaměstnávání a/nebo povolení dočasného přidělování. Bližší informace najdete v bodě nabídky Pracovní povolení.

Podrobné údaje v hlášení, které musí podat vysílající podniky se sídlem v členském státě EU/EHP, jsou při vyslání a dočasném přidělení zčásti odlišné.

Musí být oznámeny následující údaje:

podrobné informace o vyslání zaměstnance 

 • jméno, adresa a živnostenské oprávnění nebo předmět podnikání zaměstnavatele; daňové identifikační číslo 
 • jméno a adresa osob, které jsou oprávněny zastupovat zaměstnavatele navenek 
 • jméno a adresa osoby, kterou zaměstnavatel určil jako kontaktní osobu
 • jméno a adresa zadavatele v Rakousku 
 • jméno, adresa, datum narození, číslo sociálního pojištění, příslušné subjekty sociálního pojištění, státní příslušnost vyslaných zaměstnanců
 • začátek pracovního poměru u zaměstnavatele
  období vyslání celkem, jakož i začátek a předpokládané trvání zaměstnání jednotlivých zaměstnanců v Rakousku
 • trvání a stav dohodnuté běžné pracovní doby jednotlivých zaměstnanců 
 • výše platu, který přísluší vyslanému zaměstnanci
 • místa zaměstnání (místa nasazení) v Rakousku
 • pokud nejsou požadované podklady připraveny k předložení v místě výkonu pracovní činnosti, místo (název a adresa), kde jsou tyto podklady k dispozici (pozor: pro mobilní zaměstnance v oblasti dopravy platí zvláštní předpisy):
  • buď u kontaktní osoby mimo místo výkonu pracovní činnosti (zaměstnanci vysílajícího zaměstnavatele nebo zástupci profesních stran),
  • nebo u ekonomického poradce, právního zástupce či notáře (zástupci profesních stran) se sídlem v Rakousku
  • nebo v pobočce v Rakousku,
  • nebo v rakouské mateřské či dceřiné společnosti téže skupiny
 • druh činnosti a využití vyslaného zaměstnance
 • pracovní povolení ve vysílajícím státě: vydávající úřad, číslo jednací, datum vydání, doba platnosti nebo kopie pracovního povolení
 • povolení k pobytu ve vysílajícím státě: vydávající úřad, číslo jednací, datum vydání, doba platnosti nebo kopie povolení k pobytu

podrobné informace o dočasném přidělení pracovních sil

 • jméno a adresa agentury práce
 • jméno a adresa osob, které jsou oprávněny zastupovat agenturu práce navenek
 • jméno a adresa zaměstnávajícího subjektu v Rakousku, jakož i jeho daňové identifikační číslo a živnostenské oprávnění nebo předmět podnikání
 • jméno, adresa, datum narození, číslo sociálního pojištění, příslušné subjekty sociálního pojištění, státní příslušnost dočasně přidělených zaměstnanců
 • začátek a předpokládané trvání zaměstnání dočasně přidělených pracovních sil u zaměstnávajícího subjektu
 • místa zaměstnání (místa nasazení) v Rakousku
 • pokud nejsou požadované podklady připraveny k předložení v místě výkonu pracovní činnosti u zaměstnávajícího subjektu, místo (název a adresa), kde jsou tyto podklady k dispozici (pozor: pro mobilní zaměstnance v oblasti dopravy platí zvláštní předpisy):
  • nebo u ekonomického poradce, právního zástupce či notáře (zástupci profesních stran) se sídlem v Rakousku
  • nebo v pobočce v Rakousku,
  • nebo v rakouské mateřské či dceřiné společnosti téže skupiny
 • výše platu, který přísluší dočasně přidělenému zaměstnanci
 • druh činnosti a využití dočasně přiděleného zaměstnance
 • pracovní povolení ve vysílajícím státě: vydávající úřad, číslo jednací, datum vydání, doba platnosti nebo kopie pracovního povolení
 • povolení k pobytu ve vysílajícím státě: vydávající úřad, číslo jednací, datum vydání, doba platnosti nebo kopie povolení k pobytu

Nastanou-li po podání hlášení změny, např.

 • změna místa nebo míst nasazení
 • změna rozsahu nebo stavu pracovní doby jednotlivých zaměstnanců
 • ukončení pracovních poměrů
 • pozdější začátek zaměstnání, než bylo ohlášeno v prvním hlášení
 • neuskutečnění již ohlášených vyslání nebo dočasného přidělení jednotlivých zaměstnanců,

je nutné neprodleně podat hlášení změny.

Kromě toho musí být hlášení ZKO podáno

 • u každé nové zakázky s novým zadavatelem a
 • při vyslání nebo dočasném přidělení dalších, ještě nenahlášených zaměstnanců.

Zjednodušené hlášení

Jediné hlášení u opakovaných přeshraničních pracovních nasazení

Jedno jediné hlášení u opakovaných vyslání nebo dočasných přidělení stačí, když opakující se vyslání nebo dočasné přidělení

 • je dojednáno v jedné jediné smlouvě o poskytnutí služby nebo smlouvě o zajištění služby
 • s tímtéž zadavatelem nebo zaměstnávajícím subjektem v Rakousku nebo
 • probíhá v rámci skupiny.

V těchto případech musí být vyslání nebo dočasné přidělení ohlášena

 • před prvním ze všech přeshraničních nasazení
 • s ohledem na zadavatele nebo zaměstnávající subjekt v Rakousku
 • na období dlouhé až tři měsíce.

Jedno jediné hlášení v souvislosti s více zadavateli

Jedno jediné hlášení navzdory několika různým zadavatelům je dostačující, pokud vyslání

 • má vyhovět vícero stejným smlouvám o poskytnutí služby
 • v místní a časové souvislosti.

V touto případě musí být v hlášení uvedeni všichni zadavatelé.

Kdo musí vyslání zaměstnance nebo dočasné přidělení pracovních sil ohlásit?

 • V zásadě musí vyslání nebo dočasné přidělení ohlásit zaměstnavatel vyslaného zaměstnance nebo agentura prácedočasně přidělených pracovních sil.
 • Jsou-li však pracovní síly vyslány nebo dočasně přiděleny zaměstnávajícím subjektem, k němuž byly tyto pracovní síly dočasně přiděleny v zahraničí již předtím, je povinen toto hlášení provést tento zaměstnávající subjekt.
 • Pokud má vysílající nebo dočasně přidělující zaměstnavatel sídlo ve třetím státě a vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly jsou též občany třetího státu, musí si zadavatel nebo zaměstnávající subjekt v Rakousku opatřit povolení zaměstnávání nebo povolení dočasného přidělování (viz bod nabídky Pracovní povolení).

Formuláře ZKO 3 a ZKO 4 pro hlášení můžete vyplnit on-line.
Odkazy najdete na konci textu.
Nesplnění této povinnosti lze potrestat (peněžité tresty až 10 000 eur).

Hlášení činnosti, kterou vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci vykonávají jako přeshraniční službu, v souladu s živnostenskými předpisy – doklad o způsobilosti

 • Na činnost, kterou vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci v Rakousku vykonávají, se pohlíží jako na službu zahraničního podniku vysílajícího, příp. dočasně přidělujícího pracovní síly v Rakousku. Jedná se o přeshraniční službu poskytovanou v Rakousku, pro kterou rakouské orgány požadují z hlediska živnostenských předpisů dodržování kvalitativní úrovně jako u každé srovnatelné služby v Rakousku. Bližší informace o předpokladech a povinnostech podle živnostenských předpisů, například o hlášení a způsobilosti podle živnostenských předpisů, jsou uvedeny na domovské stránce Spolkového ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství.