Platforma o vysílání pracovníků

Může nebo musí vysílající podnik jmenovat kontaktní osobu?

Jmenování kontaktní osoby či kontaktních osob vysílajícího podniku, které jsou ve státě, do kterého jsou vysíláni zaměstnanci, k dispozici pro účely dotazů a podnětů, může být pro vysílající podnik a úřady tohoto státu užitečné už z praktického hlediska.

Povinně upravuje rakouské právo dvě různé skupiny případů:

 1. V hlášení vyslání musí být uvedena kontaktní osoba. Té mohou být zasílány úřední dokumenty. Zaměstnavatel ji může využít i proto, aby splnil povinnost mít připraveny k předložení podklady.
   
 2. Musí se jednat o fyzickou osobu, která je za vysílající podnik odpovědná podle trestně-správního práva.

1. Kontaktní osoba

Zaměstnavatel vysílajícího podniku musí určit kontaktní osobu. Té mohou být zasílány úřední dokumenty. Zaměstnavatel ji může využít i ke splnění povinnosti

Jako kontaktní osoba musí být jmenován

 • buď zaměstnanec vyslaný do Rakouska, nebo
 • ekonomický poradce, právní zástupce či notář (zástupci profesních stran) se sídlem v Rakousku.

Neoznámení kontaktní osoby nebo její neúplné či záměrně nesprávné oznámení je trestné.

2. Pověřená osoba odpovědná podle trestně-správního práva

Pokud by došlo ke správnímu trestnímu řízení proti vysílajícímu podniku, je vždy namířeno proti fyzické osobě, která je za správní delikt činěna odpovědnou.

Pokud je vysílající podnik právnická osoba, nese trestně-správní odpovědnost

 1. buď ta osoba, která je jmenována k zastupování právnické osoby navenek: tedy např. jednatel společnosti s ručením omezeným podle obchodního práva, členové představenstva akciové společnosti,
 2. nebo výlučně jmenovaná odpovědná pověřená osoba.

Když je majitel vysílajícího podniku fyzická osoba, nese trestně-správní odpovědnost

 1. buď majitel podniku (zaměstnavatel), nebo
 2. výlučně jmenovaná odpovědná pověřená osoba.

Odpovědnou pověřenou osobu jmenuje v případech uvedených v bodě 2

 • buď zaměstnavatel (u právnických osob orgány pověřené zastupováním navenek) vysílajícího podniku na základě vlastního rozhodnutí
 • nebo na žádost některého rakouského orgánu, je-li to nutné k zajištění odpovědnosti.

Odpovědnou pověřenou osobou může být jmenován pouze ten, kdo

 • je pracovníkem, na kterého jsou přeneseny rozhodující řídicí úkoly se samostatnou odpovědností (pro případ příliš nízkého platu např. vedoucí mzdového oddělení)
 • vlastní odpovídající pověření udělovat příkazy v jasně vymezené oblasti,
 • je stíhatelný z trestně-správního hlediska a
 • se jmenováním odpovědnou osobou prokazatelně souhlasil.

Jmenování na základě vlastního rozhodnutí zaměstnavatele musí být neprodleně písemně sděleno ústřednímu koordinačnímu úřadu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO) s dokladem o souhlasu jmenované osoby.
Pro tento účel jsou na internetu k dispozici formuláře ZKO 1-A a ZKO 1-Z.
Jmenování je právně účinné až po doručení písemného sdělení ZKO.

ZKO musí být písemně sděleno i zrušení jmenování nebo vyloučení odpovědné pověřené osoby. Pro tento účel je k dispozici formulář ZKO 1-W.
Nepodání písemného sdělení o zrušení jmenování nebo vyloučení odpovědné pověřené osoby je trestné.