Platforma o vysílání pracovníků

Jak je pro zaměstnance/zaměstnankyně, kteří/které jsou vysláni/vyslány nebo dočasně přiděleni/přiděleny do Rakouska, upravena dovolená a jaký je postup Fondu dovolených?

Proč vůbec jsou vysílající podniky zahrnuty do postupu rakouského Fondu dovolených?

Podle evropských právních předpisů, např. podle směrnice 96/71/ES přijaté v roce 1996, musí členské státy EU zajistit, aby zaměstnanci, kteří byli vysláni na jeho výsostné území, obdrželi stejnou minimální roční dovolenou jako zaměstnanci s obvyklým místem pracoviště na jejich výsostném území.
Rakouské předpisy o vysílání zaměstnanců a o přeshraničním dočasném přidělování pracovních sil zavazují vysílající podniky k tomu, aby svým zaměstnancům poskytly minimálně takovou placenou dovolenou, která má být poskytnuta podle rakouských předpisů.

V souvislosti s právem týkajícím se dovolené ve stavebnictví platí v Rakousku zvláštní předpisy. Ty vycházejí ze zkušenosti, že stavební práce jsou většinou závislé na povětrnostních podmínkách, jsou sezónního charakteru a vyznačují se silnou fluktuací a častými přerušeními pracovního poměru.

Aby i stavební dělníci mohli čerpat dovolenou a dosáhnout pro to nezbytnou minimální dobu zaměstnání, je v Rakousku od roku 1946 zakotven postup pojišťovny nároků na dovolenou pro stavebnictví.
Rakouský postup pojišťovny nároků na dovolenou je nutné uplatňovat i na vysílání a přeshraniční dočasné přidělování pracovníků.
Poplatky za dovolenou, které vysílající podniky musí platit rakouské Pojišťovně pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK), slouží k pokrytí nároků na dovolenou, které získávají vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci v Rakousku.

Jak vzniká ve stavebnictví nárok na dovolenou u zaměstnanců a zaměstnankyň vyslaných nebo dočasně přidělených do Rakouska?

 • Zaměstnanci získají při vyslání nebo dočasném přidělení do Rakouska poměrný nárok na dovolenou od prvního dne zaměstnání.
   
 • Nárok na dovolenou roste proporcionálně s délkou zaměstnání v Rakousku.
  Výše nároku na dovolenou závisí na počtu tzv. čekacích týdnů, které zaměstnanec nashromáždil.
  Čekací týden odpovídá kalendářnímu týdnu, v němž pracoval 5 pracovních dnů.

   
 • Nároky na výplatu náhrady mzdy při čerpání dovolené vznikají vůči Pojišťovně pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK) pouze u těch očekávaných nároků, za které zaměstnavatel zaplatil BUAK poplatky za dovolenou.
   
 • Za kalendářní rok (52 čekacích týdnů) lze dosáhnout nároku na dovolenou v délce maximálně 25 pracovních dnů.
  Od 1150 čekacích týdnů lze dosáhnout nároku na dovolenou v délce maximálně 30 pracovních dnů.
  V tomto případě je rozhodující i doba stavebních prací v zahraničí, je-li doložena (viz bod nabídky Vysílání / dočasné přidělování pracovníků ve stavebnictví). 

   
 • V předpisu měsíčních poplatků za dovolenou BUAK sděluje zaměstnanci, v jaké výši jsou dny dovolené a nárok na náhradu mzdy při čerpání dovolené k dispozici.
   
 • Zaměstnanci navíc dostávají jednou za čtvrtroku informaci o době zaměstnání uložené u BUAK a o nárocích na dovolenou, které z toho vyplývají.
   
 • Výše konkrétního nároku zaměstnance na dovolenou se určuje na základě součtu všech čekacích týdnů, které zaměstnanec získal – nezávisle na tom, u jakého podniku byly získány.
  Tím se zaměstnancům umožňuje získat čekací týdny potřebné pro nárok na dovolenou u několika různých podniků. Zaměstnanci mohou dovolenou čerpat v každém podniku nezávisle na tom, jak dlouho jsou v něm zaměstnáni.

Jaký je postup rakouského Fondu dovolených?

Postup rakouského Fondu dovolených je takovýto:

 • Zaměstnanci ve stavebnictví nedostávají plnění ze zákonného nároku na dovolenou od svého zaměstnavatele, nýbrž výhradně od Pojišťovny pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK).
  Nárok zaměstnanců na dovolenou není adresován zaměstnavateli, nýbrž pojišťovně BUAK, která ho vyplácí.

   
 • Za to platí zaměstnavatelé BUAK měsíčně příplatky ke mzdě (tzv. poplatky za dovolenou) a financují tak nárok svých zaměstnanců na dovolenou.
  BUAK vypočítá poplatky za dovolenou pomocí měsíčních hlášení zaměstnavatelů a předepisuje je zaměstnavatelům.

   
 • Nárok na dovolenou vzniká pro zaměstnance pracující v Rakousku poměrně od prvního dne zaměstnání po úhradě poplatků za dovolenou.  
 • Denní přirážka se vypočítá podle činnosti zaměstnance/zaměstnankyně a aktuálně platné hodinové mzdy podle kolektivní smlouvy.
  Základem výpočtu je pro všechny podniky následující vzorec:

  (hodinová mzda podle kolektivní smlouvy + 20 %) × koeficient / 5
  Koeficient stanovuje rakouské ministerstvo vyhláškou. Výše koeficientu se řídí podle normální týdenní pracovní doby upravené v kolektivní smlouvě.
  V současnosti činí
  • při 40,0 hodinách: 11,85
  • při 39,0 hodinách: 11,55
  • pří méně než 39,0 hodinách: 11,40

Na vyslané nebo dočasně přidělené zaměstnance/zaměstnankyně se postup Fondu dovolených vztahuje i tehdy, jsou-li během vyslání sociálně pojištěni v domovském státě.

Bližší informace o přihlášení k sociálnímu pojištění a povinnosti vést dokumentaci v souvislosti se sociálním pojištěním najdete v tematickém bloku Formality pod položkou menu Přihlášení k sociálnímu pojištění.