Platforma o vysílání pracovníků

Jaké podklady musí mít zahraniční zaměstnavatelé připraveny k předložení?

Zaměstnavatelé se sídlem v některém státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku se musí postarat o to, aby v místě výkonu pracovní činnosti nebo v místě nasazení v Rakousku byly k dispozici následující podklady nebo aby byly přístupné v čitelné elektronické formě:

  • doklad o přihlášení k zahraničnímu sociálnímu pojištění (dokument sociálního pojištění A1), nebo pokud zaměstnavatel může v okamžiku šetření pomocí důkazů v německém jazyce doložit, že dosáhnout vystavení tohoto dokumentu nebylo možné před vysláním, žádost o vystavení potvrzení A1 včetně potvrzení příslušného subjektu sociálního pojištění, že vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec má na dobu vyslání nebo dočasného přidělení sociální pojištění ve vysílajícím státě (vždy v německém jazyce nebo překlad),
  • kopie hlášení vyslání,
  • mzdové podklady v německém jazyce,
  • pracovní povolení vysílajícího státu, pokud vyslaný zaměstnanec není občanem členského státu EU nebo chorvatský státní příslušník,
  • záznamy o pracovní době.

Při přeshraničních dočasných přiděleních jsou zaměstnávající subjekty v Rakousku povinny mít tyto podklady připraveny k předložení nebo je zpřístupnit v elektronické formě. Agentura práce je musí poskytnout zaměstnávajícímu subjektu.
Pokud však zaměstnávající subjekty vysílají do Rakouska pracovní síly, které jim byly dočasně přiděleny v zahraničí, musí tyto zaměstnávající subjekty mít tyto podklady připraveny k předložení nebo je musí zpřístupnit.

Další informace o této problematice a o tom, na kterých místech alternativně k místu výkonu pracovní činnosti mohou být podklady připraveny k předložení, najdete v bodě nabídky „Formality“/„Podklady“.