Platforma o vysílání pracovníků

Důležité věci v přehledu

Jaká jsou nejdůležitější práva a povinnosti při vyslání nebo dočasném přidělení do Rakouska?

Kde k tomu na této webové stránce najdu informace?

1. Spojení vyslání nebo dočasného přidělení s nečlenským státem EU („třetím státem“)

Podnikům se sídlem v některém členském státě EU, které vysílají zaměstnance/zaměstnankyně do Rakouska nebo je dočasně přidělují, je na prospěch volné poskytování služeb podle unijního práva.

Pro zaměstnance/zaměstnankyně se státní příslušností členského státu EU, kteří jsou vysláni nebo dočasně přiděleni / které jsou vyslány nebo dočasně přiděleny do Rakouska, platí zásada volného pohybu pracovních sil ve smyslu práva pobytu a práva pracovního trhu.

Pro podniky se sídlem v některém třetím státě a pro zaměstnance/zaměstnankyně se státní příslušností třetího státu tyto svobody, co se většiny třetích států týče, neplatí.

Z toho pro vysílání a dočasné přidělování státních příslušníků třetích států, resp. podnikem se sídlem v třetím státě vyplývají především následující odchylky v případě hlášení (následující bod 2.) a připravenosti dokumentů k předložení (následující bod 3.):

 • Podniky se sídlem v členském státě EU, které státní příslušníky třetích států vysílají nebo dočasně přidělují, musí v hlášení uvést pracovní povolení, jež byla ve vysílajícím státě vystavena. Hlášení je automaticky postoupeno Servisu trhu práce. Ten prověří „řádnost“ zaměstnání ve vysílajícím státě (pracovní povolení, místo bydliště, hlavní činnost, vysílající nebo dočasně přidělující podnik jako zaměstnavatele/zaměstnavatelku) a vystaví „potvrzení o vyslání“. Zaměstnání však smí začít už současně s hlášením.
 • Jestliže vysílají nebo dočasně přidělují podniky se sídlem v třetím státě státní příslušníky třetího státu,
  • vyžaduje se místo hlášení (následující bod 2.) povolení k vysílání, povolení k zaměstnávání a/nebo povolení k dočasnému přidělování;
  • mají povinnost připravenosti k předložení dokumentů (následující bod 3.), což sice zahrnuje mzdové doklady a rozpisy práce, avšak nikoli hlášení a povolení k zaměstnávání.

Bližší informace k těmto záležitostem jsou pod

2. Hlášení o vyslání nebo dočasném přidělení zaměstnanců z členského státu EU nebo EHP nebo ze Švýcarska

Vyslání nebo dočasné přidělení jedné pracovní síly nebo více pracovních sil z členského státu EU nebo EHP nebo ze Švýcarska do Rakouska musí být ohlášeno nejpozději na začátku pracovního nasazení prostřednictvím online formuláře.

Pro vyslání je nutno použít online formulář ZKO3.
Pro dočasné přidělení je nutno použít online formulář ZKO4.

Kromě stavebního sektoru mohou být všechna vyslání nebo dočasná přidělení v průběhu 6 měsíců,
⇐ která se vztahují na téhož zadavatele nebo tutéž zadavatelku v Rakousku,
⇒ nahlášena za těchto 6 měsíců v jednom jediném „rámcovém hlášení“.

V online-formuláři by bylo třeba zaškrtnout políčko „Rámcové hlášení“.

Všechna vyslání nebo dočasná přidělení za jeden týden

⇐ k poskytování výkonů stejného druhu s různými zaměstnavateli nebo zaměstnavatelkami v Rakousku

⇐ s průběžným pobytem v Rakousku

⇒ mohou být za tento týden nahlášena v jednom jediném „hromadném hlášení“.

K online formuláři by bylo třeba připojit seznam zaměstnavatelů a zaměstnavatelek. Na konci formuláře v „Poznámkách“ by bylo třeba upozornit, že se využívá hromadného hlášení.

Dodatečné změny nahlášených okolností musí být nahlášeny online formulářem ZKOAE-M.

Odchylky a specifické předpisy platí pro sektor dopravy: Informační leták k dopravě.

Bližší informace k těmto záležitostem jsou pod

3. Připravenost různých dokumentů k předložení během práce v Rakousku

Během pracovního nasazení v Rakousku musí mít kontrolní orgány možnost nahlédnout do určitých dokladů – papírových nebo elektronických. Doklady mají dokumentovat dodržení podmínek minimální mzdy a přihlášení k sociálnímu pojištění.

Jako takové doklady musí být dány k dispozici:

 • kopie hlášení (kromě případů, kdy se jedná o vyslání nebo dočasné přidělení z třetího státu)
 • volitelně buď pracovní smlouva, nebo doklad o podstatných obsazích pracovní smlouvy
 • doklady o mzdovém zařazení, jestliže tarifní zařazení podle smlouvy nevyplývá z těchto nebo jiných dokladů
 • mzdové záznamy nebo srovnatelný rozpis složek odměny za práci, jestliže musí být konkretizován přepis pracovní smlouvy se zřetelem na příplatky (např. rizikový příplatek) nebo přirážky (např. za přesčasové hodiny nebo provize)
 • Rozpisy pracovní doby
 • doklady o výplatě mzdy jako výplatní pásky nebo doklady bankovních převodů
 • v případě vyslání nebo dočasného přidělení zaměstnanců nebo zaměstnankyň se státní příslušností v třetím státě z členského státu EU nebo EHP nebo Švýcarska v tomto státě vystavené pracovní povolení
 • v případě vyslání nebo dočasného přidělení z členského státu EU nebo EHP nebo Švýcarska Doklad o sociálním pojištění A 1 nebo rovnocenné doklady o přihlášení vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly u některého subjektu sociálního pojištění vysílajícího státu (např. starší, ještě platný formulář A 1, doklady o výplatě mzdy, které dokládají, že ve vysílajícím státě jsou placeny příspěvky na sociální pojištění).

Při vyslání, které netrvá déle než 48 hodin, musí být k dispozici jen následující doklady:

 • kopie hlášení
 • pracovní smlouva nebo doklad o podstatných obsazích pracovní smlouvy
 • Rozpisy pracovní doby
 • případně pracovní povolení
 • doklad o sociálním pojištění A 1 nebo rovnocenné doklady.

Veškeré doklady mohou být připraveny k předložení v německém nebo anglickém jazyce.

Doklad o sociálním pojištění A 1 nemusí být přeložen. Také doklady o výplatě mzdy mohou být připraveny k předložení v originálním jazyce, pakliže z nich jednoznačně vyplývá výplatní období, vydělaná odměna za práci a příjemce nebo příjemkyně.

Překlad musí být správný, avšak nemusí být ověřený.

V případě „rámcového hlášení“ musí být doklady kontrolním orgánům k dispozici během celého nahlášeného rámcového časového období, nebo být přístupné v elektronické podobě – a to i tehdy, pokud nahlášení zaměstnanci v Rakousku vůbec nejsou.

Doklady o výplatě mzdy mohou být přirozeně přivezeny s sebou jen za výplatní období, v němž už byla odměna za práci splatná.

Kontrolní orgány mohou požadovat zaslání mzdových dokladů jako pracovní smlouvy, dokladů o mzdovém zařazení, mzdové záznamy, rozpisy pracovní doby a doklady o výplatě mzdy ještě v období až jeden měsíc po ukončení vyslání nebo dočasného přidělení. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 14 dnů po požádání.

Odchylky a specifické předpisy platí pro sektor dopravy: Informační leták k dopravě.

Bližší informace k těmto záležitostem jsou pod

4. Minimální odměna podle rakouských předpisů

V Rakousku je úroveň minimální mzdy, která nesmí být podkročena, zevrubně stanovena v kolektivních smlouvách.

Hospodářské odvětví a konkrétní činnost jsou rozhodující pro to, jaká mzda podle kolektivní smlouvy musí být za činnost v Rakousku minimálně zaplacena.

I když práce v Rakousku trvá jen jeden týden, musí být za tento týden zaplacena přinejmenším mzda podle rakouské kolektivní smlouvy.

Bližší informace jsou pod

5. Nárok na náhradu výdajů za cestování, ubytování nebo stravování

Vyslaným a dočasně přiděleným zaměstnancům a zaměstnankyním musí být za cestu, ubytování a stravování zaručena přinejmenším taková náhrada nákladů, jaká na základě rakouských předpisů – často v kolektivních smlouvách – náleží na místě výkonu práce srovnatelným zaměstnancům a zaměstnankyním srovnatelných zaměstnavatelů a zaměstnavatelek.

Nahrazeny musí být především náklady vzniklé cestováním mezi pracovišti v Rakousku.

Další informace pod

6. Použití rakouského pracovního práva

I během velmi krátkých vyslání a dočasných přidělení musí být dodrženy předpisy ohledně pracovní doby (zákony, nařízení, kolektivní smlouvy) a ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.
Bližší informace viz

S výjimkou určitých montážních prací mají vyslané pracovní síly nárok na dovolenou podle rakouského práva, pokud je rozsah dovolené podle právních předpisů vysílajícího státu menší.
Bližší informace viz

Trvá-li vyslání nebo dočasné přidělení déle než 12 měsíců, použije se navíc celkové rakouské pracovní právo, pokud je příznivější než pracovní právo vysílajícího státu.

Patří sem např. právo na pokračování ve výplatě odměny v případě onemocnění nebo jiné překážky ve službě. Nepoužívají se předpisy o uzavření a ukončení pracovního poměru.

S uvedením písemného odůvodnění může zaměstnavatel nebo zaměstnavatelka prodloužit 12měsíční dobu na 18 měsíců.

Bližší informace k vysláním nebo dočasným přidělením na dobu delší než 12 měsíců:

Bližší informace o jednotlivých větvích v Rakousku platného pracovního práva:

7. Zvláštní povinnosti v souvislosti se stavebními pracemi

Při vysílání na stavební práce musí být respektována zvláštní ustanovení, jako jsou ustanovení pro hlášení, pro Fond dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK) a pro odměňování.

Bližší informace viz:

8. Zvláštní předpisy pro dopravu

Zčásti jsou v sektoru dopravy odlišně upraveny předpoklady, aby vyslání nebo dočasné přidělení vůbec existovalo, a požadavky státní správy ohledně vyslání nebo dočasného přidělení do Rakouska.

Bližší informace viz

9. Hlášení o poskytování výkonů „vázané“ živnosti

Pro určité výkony, které podniky v Rakousku poskytují, se požaduje dodržení určité úrovně jakosti (tzv. „vázaná živnost“). Zamýšlené poskytnutí výkonů musí být – pokud bude realizováno přeshraničně – předem ohlášeno (tzv. „oznámení poskytování výkonů").

Pro toto je v Rakousku příslušné Spolkové ministerstvo práce a hospodářství.

Bližší informace viz:

10. Výjimky z předpisů o vysílání zaměstnanců

Na „Platformě o vysílání pracovních sil“ jsou vyjmenované některé přeshraniční činnosti, pro které předpisy o vysílání a dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska výslovně neplatí.

Bližší informace k výjimkám: