Platforma o vysílání pracovníků

Přehled a nejnovější změny

Vysílání pracovníků do Rakouska – přehled nejdůležitějších ustanovení a změny od září 2021

Od září 2021 platí v Rakousku změny týkající se předpisů o vysílání pracovníků. Vycházejí ze směrnice (EU) 2018/957, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků.

V následujícím textu naleznete přehled nejdůležitějších požadavků, které je třeba při vysílání do Rakouska dodržovat – včetně nejnovějších změn:

1. Ohlášení vyslání zaměstnance

Vyslání nebo dočasné přidělení jednoho nebo více zaměstnanců do Rakouska je nutné prostřednictvím on-line formuláře ohlásit nejpozději k okamžiku zahájení práce.

Pro vysílání se používá on-line formulář ZKO3.
Pro dočasné přidělování se používá on-line formulář ZKO4.

S výjimkou odvětví stavebnictví mohou být veškerá vysílání nebo dočasná přidělování o maximální délce 6 měsíců,
⇐ která se týkají téhož zadavatele v Rakousku,
⇒ pro příslušných 6 měsíců oznámena v jediném „rámcovém hlášení“.
V on-line formuláři je v takovém případě nutné zaškrtnout možnost „Rámcové hlášení“.

Veškerá vysílání nebo dočasná přidělování o maximální délce jednoho týdne,
⇐ která zahrnují podobné služby poskytované různým zadavatelům v Rakousku,
⇒ mohou být pro příslušný týden oznámena v jediném „souhrnném hlášení“.
K on-line formuláři je v takovém případě nutné přiložit seznam zadavatelů.

Na konci formuláře v sekci „Poznámky“ je v takovém případě nutné upozornit, že se používá souhrnné hlášení.

Dodatečné změny v původně hlášených skutečnostech je nutné oznámit prostřednictvím on-line formuláře ZKOAE-M.

Pro odvětví dopravy platí odlišné a zvláštní předpisy: Informationsblatt zum Transport (Dokument s informacemi týkajícími se dopravy).

Bližší informace ke všem zde:

2. Připravenost k předložení různých dokumentů během práce v Rakousku

Během práce v Rakousku je nutné kontrolním orgánům umožnit nahlížení do některých podkladů, které dokládají dodržení podmínek minimální mzdy a přihlášení k sociálnímu pojištění, a to v papírové nebo digitální podobě. K tomuto účelu je nutné poskytnout následující podklady:

 • kopii hlášení,
 • volitelně pracovní smlouvu nebo doklad o podstatném obsahu pracovní smlouvy,
 • podklady s informací o mzdovém zařazení v případě, že zařazení dle kolektivní smlouvy není možné z těchto nebo jiných dokumentů zjistit,
 • mzdové záznamy nebo srovnatelný přehled složení odměn v případě, že je potřeba upřesnit definici dle kolektivní smlouvy s ohledem na příplatky (např. rizikový příplatek, práce přesčas, odměny),
 • rozpisy pracovní doby,
 • doklady o výplatě mzdy, jako je mzdový list nebo doklad o bankovním převodu,
 • v případě vyslání nebo dočasného přidělení zaměstnance ze třetí země pracovní povolení vydané vysílajícím státem,
 • dokument o sociálním pojištění typu A 1 nebo dokumenty stejné úrovně platnosti o přihlášení vyslaného nebo dočasně přiděleného zaměstnance k instituci sociálního pojištění ve vysílajícím státě (např. starší, ale stále platný formulář A 1, doklady o výplatě mzdy, které prokazují, že ve vysílajícím státě jsou placeny příspěvky na sociální pojištění).

V případě vyslání, které není delší než 48 hodin, je nutné poskytnout následující podklady:

 • kopii hlášení,
 • pracovní smlouvu nebo doklad o podstatném obsahu pracovní smlouvy,
 • rozpisy pracovní doby,
 • v případě potřeby pracovní povolení,
 • dokument o sociálním pojištění typu A 1 nebo doklady stejné úrovně platnosti.

Veškeré podklady mohou být v německém nebo anglickém jazyce.

Dokument o sociálním pojištění typu A 1 nemusí být přeložen.
Také doklady o výplatě mzdy mohou být v původním jazyce, pokud je z nich jasně patrné období výplaty mzdy, vyplacená odměna a její příjemce.

Překlad musí být správný, ale nemusí být ověřený.

V případě „rámcového ohlášení“ musí být podklady kontrolnímu orgánu k dispozici na pracovišti po celou dobu oznámeného období nebo přístupné v elektronické podobě, a to i pokud se ohlášení zaměstnanci vůbec nenacházejí v Rakousku.

Kontrolní orgány také mohou povinnost poskytnout mzdové podklady, jako jsou pracovní smlouva, podklady týkající se mzdového zařazení, mzdové záznamy, rozpis pracovní doby a doklady o výplatě mzdy, prodloužit až o jeden měsíc po ukončení vyslání nebo dočasného přidělení.
Tyto podklady je nutné poskytnout nejpozději do 14 dnů po jejich vyžádání.

Pro odvětví dopravy platí odlišné a zvláštní předpisy: Dokument s informacemi týkajícími se dopravy.

Bližší informace ke všem zde:

 • Information über Unterlagen - Entsendeplattform (Informace o podkladech – Platforma o vysílání pracovníků).

3. Minimální mzda podle rakouských předpisů

V Rakousku je výše minimální mzdy, která nesmí být snížena, většinou stanovena v kolektivních smlouvách.

O výši nejnižší mzdy, která musí být podle kolektivní smlouvy za pracovní činnost v Rakousku zaplacena, rozhoduje odvětví podnikání a konkrétní pracovní činnost vyslaného zaměstnance.

I když práce v Rakousku trvá pouze týden, musí být za tento týden vyplacena minimálně mzda stanovená rakouskou kolektivní smlouvou.

Bližší informace zde:

4. Nárok na náhradu výdajů za cestování, ubytování a stravu

Vyslaným zaměstnancům je nutné poskytnout za výdaje na cestování, ubytování a stravu nejméně takové náhrady, jaké podle rakouských předpisů – často podle kolektivních smluv – náleží srovnatelným zaměstnancům od srovnatelných zaměstnavatelů na pracovišti.

Nahradí se také náklady na cestování mezi pracovišti v rámci Rakouska.

Další informace zde:

 • Entsendeplattform (Kolektivní smlouva – Výsledky vyhledávání výrazu „Aufwand*“ – Platforma o vysílání pracovníků) 
 • Entsendeplattform (Kolektivní smlouva – Výsledky vyhledávání výrazu „compensation“ – Platforma o vysílání pracovníků).

5. Minimální kvalita ubytování, které zajišťuje vysílající podnik

Pokud vysílající zaměstnavatel zajišťuje prostory pro bydlení nebo nocleh, musí mít tyto prostory následující vlastnosti:

 • okno vedoucí do nezastavěného prostoru,
 • dostatečné osvětlení,
 • objem volného vzduchu alespoň 10 m3 na zaměstnance,
 • topení,
 • dostatečně velké stoly,
 • alespoň jeden kus nábytku na sezení se zádovou opěrkou na zaměstnance,
 • stropy ve výšce nejméně 2,5 m,
 • možnost zamknout pokoj, ložnici a jednu skříň,
 • postel s ložním prádlem – nikoli patrové postele,
 • samostatné přístupné ložnice rozdělené a využitelné dle pohlaví,
 • zařízení na přípravu a ohřev, jakož i chlazení pokrmů a nápojů,
 • prostředky pro první pomoc,  zařízení vhodná k sušení vlhkého oblečení,
 • oddělené pokoje pro kuřáky a nekuřáky, nebo zákaz kouření,
 • možnost osprchovat se a vyprat si a toalety.

Bližší informace také zde:

 • § 37 Arbeitsstättenverordnung – Rechtsinformationssystem (§ 37 nařízení o pracovišti – rakouský on-line právní informační systém) 

6. Použití rakouského pracovního práva

Rakouské předpisy týkající se pracovní doby (zákony, nařízení, kolektivní smlouvy) a bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je nutné dodržovat i během velmi krátkého vyslání.

Bližší informace zde:

 • Entsendeplattform (Pracovní doba – Platforma o vysílání pracovníků) [Link 15]
 • Entsendeplattform (Ochrana zaměstnance – Platforma o vysílání pracovníků) 

S výjimkou některých montážních prací mají vyslaní zaměstnanci nárok na dovolenou podle rakouských zákonů v tom případě, že je rozsah dovolené podle právních předpisů vysílajícího státu menší.

Bližší informace zde:

Pokud vyslání trvá déle než 12 měsíců, použije se navíc celé rakouské pracovní právo, a to v případě, že je výhodnější než pracovní právo vysílajícího státu.

To zahrnuje např. právo na vyplácení odměny v případě nemoci nebo jiné pracovní neschopnosti. Nepoužijí se předpisy o uzavření a ukončení pracovního poměru.

Pod podmínkou předložení písemného zdůvodnění může zaměstnavatel toto dvanáctiměsíční období prodloužit na 18 měsíců.

Bližší informace o jednotlivých odvětvích pracovního práva platného v Rakousku:

7. Zvláštní povinnosti související se stavebními pracemi

Při vysílání na stavební práce je nutné dodržovat některé zvláštní předpisy, jako například ohlašovací povinnost, povinnosti k Pojišťovně pracovníků ve stavebnictví pro dovolené (BUAK) a odstupné a odpovědnost za odměny.

Bližší informace zde:

8. Ohlášení služby poskytované v rámci regulované živnosti

V případě některých služeb, které podniky v Rakousku poskytují, se vyžaduje dodržování určité úrovně kvality (takzvané „regulované živnosti“).Pokud je taková služba poskytována v zahraničí, musí být nejprve ohlášena (takzvané „hlášení služby“).

Odpovědným orgánem v Rakousku je ministerstvo hospodářství (Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a hospodářství).

Bližší informace zde:

9. Výjimky z předpisů o vysílání pracovníků

Na internetových stránkách Platformy o vysílání pracovníků jsou uvedeny některé přeshraniční pracovní činnosti, pro něž předpisy o vysílání a dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska výslovně neplatí.

Nově byly k těmto výjimkám přidány zejména následující:

přeprava výrobků vyslanými pracovními silami prodejce případně pronajímatele a vyzvednutí výrobků vyslanými pracovními silami zahraničního kupce případně nájemce a

pracovní činnosti, které jsou nezbytné pro spuštění a využití dodaného zboží, které vyslané pracovní síly prodejce nebo pronajímatele poskytují a jejichž provedení vyžaduje jen krátkou dobu.

Bližší informace k dalším výjimkám: